ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hamper

HH AE1 M P ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hamper-, *hamper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hamper[VT] ทำให้หยุดชะงัก, Syn. hinder, hobble, impede, Ant. free, liberate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede

English-Thai: Nontri Dictionary
hamper(vt) เกะกะ,กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำให้ชะงัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't i see that shirt in the hamper this morning?ผมเห็นชุดนี้ในตะกร้าเมื่อเช้าไม่ใช่เหรอ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
I'm gonna be, like, stuck down here in a laundry hamper for the rest of eternity?ฉันคงจะหมือนกับว่า ติดแหง่กอยู่ใต้โรงงานซักรีดนี้ ไปตลอดชีวิตไหมเนี่ย End Times (2011)
You think doing laundry is throwing dirty clothes in the hamper and getting clean ones out of the drawer.พวกแกคิดว่าการซักผ้าคือการโยนเสื้อผ้าสกปรก ลงในตะกร้า แล้วเสื้อผ้าตัวใหม่จะมาอยู่ในลิ้นชัก Farewell Letter (2011)
Twice a day, you boys stain your mother's drapes, or befoul a gym sock that has to jump from the hamper straight into therapy.สองครั้งต่อวัน รู้นะ พวกเธอ เด็กผู้ชายนี่สำเร็จความใคร่ ใส่ชุดเดรฟแม่บ้างละ ไม่ก็ใส่ถุงเท้าบอลบ้างละ ซึ่งก็จะลงตระกร้าก่อนส่งทำความสะอาด The Spanish Teacher (2012)
Don't forget the hamper on your way out.อย่าลืมเอาตะกร้าตอนออกไปด้วยล่ะ Britney 2.0 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
ตะกร้า[n.] (takrā) EN: basket ; bamboo basket ; hand basket ; hamper; wide-mouth   FR: panier [m] ; corbeille [f] ; cabas [m] ; panier à provisions [m] ; manne [f]
ตะกร้าหิ้ว[n. exp.] (takrā hiu) EN: hand basket ; hamper   FR: panier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMPER HH AE1 M P ER0
HAMPERS HH AE1 M P ER0 Z
HAMPERED HH AE1 M P ER0 D
HAMPERING HH AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hamper (v) hˈæmpər (h a1 m p @ r)
hampers (v) hˈæmpəz (h a1 m p @ z)
hampered (v) hˈæmpəd (h a1 m p @ d)
hampering (v) hˈæmpərɪŋ (h a1 m p @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄙˋ, ] hamper; trunk, #22,695 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenkkorb {m} | Geschenkkörbe {pl}hamper | hampers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
葛籠[つづら, tsudura] (n) wicker clothes hamper [Add to Longdo]
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on [Add to Longdo]
成長を阻む[せいちょうをはばむ, seichouwohabamu] (exp,v5m) to hinder the growth of (e.g. plants, someone); to hamper the growth of [Add to Longdo]
籠(P);篭(P)[かご, kago] (n) (uk) basket (shopping, etc.); hamper; cage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hamper \Ham"per\, n. [See {Hamper} to shackle.]
   1. A shackle; a fetter; anything which impedes. --W. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Articles ordinarily indispensable, but in the way
    at certain times. --Ham. Nav. Encyc.
    [1913 Webster]
 
   {Top hamper} (Naut.), unnecessary spars and rigging kept
    aloft.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hamper \Ham"per\ (h[a^]m"p[~e]r), n. [Contr. fr. hanaper.]
   A large basket, usually with a cover, used for the packing
   and carrying of articles; as, a hamper of wine; a clothes
   hamper; an oyster hamper, which contains two bushels.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hamper \Ham"per\, v. t. [imp. & p. p. {Hampered} (-p[~e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Hampering}.]
   To put in a hamper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hamper \Ham"per\, v. t. [OE. hamperen, hampren, prob. of the
   same origin as E. hamble.]
   To put a hamper or fetter on; to shackle; to insnare; to
   inveigle; to entangle; hence, to impede in motion or
   progress; to embarrass; to encumber. "Hampered nerves."
   --Blackmore.
   [1913 Webster]
 
      A lion hampered in a net.        --L'Estrange.
   [1913 Webster]
 
      They hamper and entangle our souls.   --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hamper
   n 1: a restraint that confines or restricts freedom (especially
      something used to tie down or restrain a prisoner) [syn:
      {shackle}, {bond}, {hamper}, {trammel}]
   2: a basket usually with a cover
   v 1: prevent the progress or free movement of; "He was hampered
      in his efforts by the bad weather"; "the imperialist nation
      wanted to strangle the free trade between the two small
      countries" [syn: {hamper}, {halter}, {cramp}, {strangle}]
   2: put at a disadvantage; "The brace I have to wear is hindering
     my movements" [syn: {handicap}, {hinder}, {hamper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top