ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinder

HH IH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinder-, *hinder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinder(vi) ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder(vt) ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค, Syn. block, impede, obstruct, Ant. advance, promote
hinder from(phrv) ยับยั้ง, See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน, Syn. prevent from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง, กีดกัน, หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง, ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost

English-Thai: Nontri Dictionary
hinder(vi, vt) กีดกั้น, ขัดขวาง, ขวางทาง, มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด, ล้าหลังที่สุด, อยู่หลังสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one could hinder me.ไม่มีใครต้านแรงฉันได้ Wuthering Heights (1992)
They can't stay too close or it will hinder growthโดยช่วยพวกเราอยู่ห่าง ๆ และคอยดูพวกเราเจริญเติบโต Fearless (2006)
No, there will be more than just hinder require.ไม่, เป้าหมายของเรามากกว่าให้มันแตก Dragonball: Evolution (2009)
I don't know if I should say this, but the damage we've sustained could hinder our using them for further battles.ตามความเห็นของผม ความเสียหายที่เราได้รับ\ จะส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติการครั้งหน้าลดลงแน่นอน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
They hinder your purpose.มันเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเจา Delicate Things (2010)
Why would you hinder us and steal the compass?ทำไมเจ้าขัดขวางเราและขโมยเข็มทิศไป Your Highness (2011)
"There is no chance, no destiny, no fate that can hinder the firm resolve of a determined soul.""ไม่มีโอกาส โชคชะตา พรหมลิขิตใด ที่สามารถขัดขวางการตัดสินใจ จากจิตวิญญานที่ตั้งใจแน่วแน่ Today I Do (2011)
You're right. I mean, why should I let the fact that my boyfriend is seeing the ghost of his dead girlfriend hinder this experience?เธอพูดถูก ฉันหมายถึง ทำไมฉันถึงปล่อยให้แฟนของฉัน Smells Like Teen Spirit (2011)
If it's just a concealment then it wouldn't hinder our business, right?ถ้ามันเป็นแค่การบังหน้า ก็จะไม่ขัดขวางธุรกิจของเราใช่มั้ย? Codename: Jackal (2012)
Far be it from me to hinder true love, but Lord Baelish's absence would present certain problems.ข้ามิได้จะกีดขวางรักแท้นะ แต่ถ้าลอร์ดเบลิชไม่อยู่ เราอาจจะมีปัญหา Walk of Punishment (2013)
You're giving false testimony in order to hinder our investigation.นายกำลังให้ความเท็จเพื่อปัดเราให้เป๋ใช่มั้ยล่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
Yes. But each could either help her or hinder her.ใช่ เพียงแค่จะดี หรือร้ายแค่นั้น Fae-ge Against the Machine (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hinderA sore back hindered me from playing tennis.
hinderDon't hinder me in my work.
hinderHe didn't come to help, but to hinder us.
hinderHe hindered me in my work.
hinderHis ignorance hindered us in our progress.
hinderNothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.
hinderNothing will hinder her study.
hinderPoor light hindered my reading.
hinderShe didn't come on help, but to hinder us.
hinderShe hindered me in my study.
hinderSome difficulties hindered him from doing it.
hinderThere is nothing to hinder me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น(v) obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ(v) retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai Definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
เป็นก้างขวางคอ(v) obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai Definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
กีดกั้น(v) hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai Definition: ขัดขวางไว้
กีดขวาง(v) obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai Definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
กีดหน้าขวางตา(v) hinder, See also: annoy by obstructing, encumber, trammel, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, Example: ไม่ว่าดิฉันจะทำอะไรก็กีดหน้าขวางตาเขาไปทั้งนั้น, Thai Definition: ขัดขวางทำให้ไม่สะดวกใจ
ถ่วง(v) retard, See also: hinder, delay, slow, drag, hamper, impede, Example: สิ่งดีงามแห่งอดีตเป็นเครื่องคอยเสริมสร้างปัจจุบัน เพื่อถ่วงอนาคตไว้ให้เกิดสมดุลกัน, Thai Definition: ทำให้ช้า
ขวางเชิง(v) oppose, See also: hinder, obstruct, Syn. ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง, Thai Definition: ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เกะกะ[keka] (v) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way  FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[khatkheūn] (v) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder  FR: contrevenir ; désobéir
ขวาง[khwāng] (v) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop  FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวางทาง[khwāng thāng] (v, exp) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede  FR: barrer la route
กีด[kīt] (v) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard  FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[kītkan] (v) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel
กีดขวาง[kitkhwāng] (v) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard  FR: obstruer ; barrer ; entraver
กีดหน้าขวางตา[kitnākhwāngtā] (v) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HINDER HH IH1 N D ER0
HINDERS HH IH1 N D ER0 Z
HINDERED HH IH1 N D ER0 D
HINDERER HH IH1 N D ER0 ER0
HINDERING HH IH1 N D ER0 IH0 NG
HINDERMAN HH AY1 N D ER0 M AH0 N
HINDERLITER HH IH1 N D ER0 L IY0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinder (v) hˈɪndər (h i1 n d @ r)
hinders (v) hˈɪndəz (h i1 n d @ z)
hindered (v) hˈɪndəd (h i1 n d @ d)
hindering (v) hˈɪndərɪŋ (h i1 n d @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ,   /  ] hinder; obstruct #9,472 [Add to Longdo]
[fáng, ㄈㄤˊ, ] hinder; harm #39,379 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, ] hinder; resist [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] TH: ขวาง  EN: hinder

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, Syn. der Körperbehinderte
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, Syn. Verwehrung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis { n }; Hemmnis { n }obstruction [Add to Longdo]
Hindernis { n }; Hemmnis { n }balk [ Am. ]; baulk [ Br. ] [Add to Longdo]
Hindernis { n } | Hindernisse { pl }hindrance | hindrances [Add to Longdo]
Hindernis { n } (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Hindernis { n }hump [Add to Longdo]
Hindernis { n }check [Add to Longdo]
Hindernis { n }impediment [Add to Longdo]
Hindernis { n } | Hindernisse { pl }obstacle | obstacles [Add to Longdo]
Hindernis { n }; Hemmnis { n } (für)bar (to) [Add to Longdo]
Hindernisrennen { n }steeplechase [Add to Longdo]
Hindernis { n } | Hindernisse { pl }barrier | barriers [Add to Longdo]
Hinderungsgrund { m }obstacle; excuse [Add to Longdo]
hinderlichobstructive [Add to Longdo]
hinderlich; behinderlich; beschwerlich; mühselig { adj }cumbersome [Add to Longdo]
hinderlich { adv }obstructively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンデレラ[shinderera] (n) Cinderella; (P) #8,411 [Add to Longdo]
妨げる[さまたげる, samatageru] (v1, vt) to disturb; to prevent; to obstruct; to hinder; (P) #15,912 [Add to Longdo]
するり[sururi] (adv, adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
シンデレラコンプレックス[shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex [Add to Longdo]
シンデレラボーイ[shindererabo-i] (n) Cinderella boy [Add to Longdo]
スイスイ;すいすい[suisui ; suisui] (adv, adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s, vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s, vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
差し支える(P);差支える[さしつかえる, sashitsukaeru] (v1, vi) to interfere; to hinder; to become impeded; (P) [Add to Longdo]
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r, vi) to hinder; to adversely affect [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
差し支え[さしつかえ, sashitsukae] Hindernis, Einwand [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] Hindernis, Schwierigkeit [Add to Longdo]
邪魔[じゃま, jama] Hindernis, Einmischung, Stoerung [Add to Longdo]
阻む[はばむ, habamu] hindern, verhindern [Add to Longdo]
阻害[そがい, sogai] Hindernis, Hemmnis [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] Hindernis, Verhinderung, Stoerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hinder \Hin"der\, v. t. [imp. & p. p. {Hindered}; p. pr. & vb.
   n. {Hindering}.] [OE. hindren, hinderen, AS. hindrian, fr.
   hinder behind; akin to D. hinderen, G. hindern, OHG.
   hintar?n, Icel. & Sw. hindra, Dan. hindre. See {Hinder}, a.]
   1. To keep back or behind; to prevent from starting or moving
    forward; to check; to retard; to obstruct; to bring to a
    full stop; -- often followed by from; as, an accident
    hindered the coach; drought hinders the growth of plants;
    to hinder me from going.
    [1913 Webster]
 
       Them that were entering in ye hindered. --Luke xi.
                          52.
    [1913 Webster]
 
       I hinder you too long.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To prevent or embarrass; to debar; to shut out.
    [1913 Webster]
 
       What hinders younger brothers, being fathers of
       families, from having the same right? --Locke.
 
   Syn: To check; retard; impede; delay; block; clog; prevent;
     stop; interrupt; counteract; thwart; oppose; obstruct;
     debar; embarrass.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hind \Hind\, a. [Compar. {Hinder}; superl. {Hindmost}, or
   {Hindermost}.] [OE. hind, adv., back, AS. hindan behind. See
   {Hinder}, a.]
   In the rear; -- opposed to front; of or pertaining to the
   part or end which follows or is behind, in opposition to the
   part which leads or is before; as, the hind legs or hind feet
   of a quadruped; the hind man in a procession.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hinder \Hind"er\, a. [OE. hindere, AS. hinder, adv., behind;
   akin to OHG. hintar, prep., behind, G. hinter, Goth. hindar;
   orig. a comparative, and akin to AS. hine hence. See {Hence},
   {He}, and cf. {Hind}, a., {Hindmost}.]
   Of or belonging to that part or end which is in the rear, or
   which follows; as, the hinder part of a wagon; the hinder
   parts of a horse.
   [1913 Webster]
 
      He was in the hinder part of the ship.  --Mark iv. 38.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hinder \Hin"der\, v. i.
   To interpose obstacles or impediments; to be a hindrance.
   [1913 Webster]
 
      This objection hinders not but that the heroic action
      of some commander . . . may be written. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hinder
   adj 1: located at or near the back of an animal; "back (or hind)
       legs"; "the hinder part of a carcass" [syn: {back(a)},
       {hind(a)}, {hinder(a)}]
   v 1: be a hindrance or obstacle to; "She is impeding the
      progress of our project" [syn: {impede}, {hinder}]
   2: hinder or prevent the progress or accomplishment of; "His
     brother blocked him at every turn" [syn: {obstruct},
     {blockade}, {block}, {hinder}, {stymie}, {stymy},
     {embarrass}]
   3: put at a disadvantage; "The brace I have to wear is hindering
     my movements" [syn: {handicap}, {hinder}, {hamper}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 hinder
  obstacle

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hinder /hindər/
  1. abashment; embarrassment; perplexity
  2. trouble

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top