ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู้คุณ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้คุณ-, *รู้คุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้คุณ[V] be grateful, See also: be thankful, show gratitude, Syn. กตัญญูกตเวที, กตัญญู, Ant. เนรคุณ, Example: ในการดำเนินชีวิต เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนรู้คุณสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิต, Thai definition: ระลึกถึงความดีที่เขาทำให้แก่ตน
รู้คุณค่า[V] appreciate the value (of), Example: นักอ่านที่ดีควรจะรู้จักเลือกหนังสืออ่าน และรู้คุณค่าของสิ่งที่อ่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้คุณก. ระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นทำให้แก่ตน เช่น ลูกศิษย์รู้คุณอาจารย์ ลูกรู้คุณพ่อแม่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they catch you speaking, they will dissect you, and they will kill you, in that order.ถ้ามันรู้คุณพูดได้ มันจะคว้านสมองคุณ และสังหารคุณ เพราะปากของคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I know you don't like eggsผมรู้คุณไม่ชอบไข่ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I know you want to get out of here, and so do I. We're going to do it.ผมรู้คุณอยากไปจากที่นี่ ผมก็เหมือนกัน และเราก็จะไปให้ได้ Night of the Living Dead (1990)
I know what you really want.ผมรู้คุณต้องการอะไร The Lawnmower Man (1992)
My mother not know her worth until too late.แม่ของแม่ไม่รู้คุณค่าของตัวเอง... จนกระทั่งสายเกินไป The Joy Luck Club (1993)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Yes, i know who you are.ใช่ ผมรู้คุณเป็นใคร Don Juan DeMarco (1994)
I don't know what you're suggesting.ผมไม่รู้คุณพูดถึงอะไร The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I think for me. You know what I mean? I know you've been thinking about it.รู้ไหมหมายถึงอะไร ชั้นรู้คุณคิดเรื่องจูบ Good Will Hunting (1997)
I don't know who the fuck you are." He's like, "You know who I am.ผมไม่รู้คุณเป็นใคร ตำรวจว่าผมรู้ คุณเป็นใครไปที่โรงรถซิ Good Will Hunting (1997)
Just south of Baltimore. I know what you're going to say.ทางใต้บัลติมอร์ ผมรู้คุณจะพูดอะไร As Good as It Gets (1997)
I don't know about you... but I intend to write a strongly-worded letter... to the White Star Line about all this.ไม่รู้คุณคิดยังไง แต่ผมต้องเขียนจดหมายไปต่อว่า ไวท์สตาร์ไลน์ในเรื่องนี้หน่อยแล้ว Titanic (1997)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)

English-Thai: Nontri Dictionary
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top