Search result for

-numerous-

(32 entries)
(0.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: numerous, *numerous*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
numerous[ADJ] มากมาย, See also: มาก, เยอะแยะ, Syn. diverse, copious, many, various

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
numerous(นิว'เมอรัส) adj. มีมาก,มากมาย, See also: numerosity n., Syn. many

English-Thai: Nontri Dictionary
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over the years I've launched numerous northern expeditions but all in vainหลายปีที่เราบุกขึ้นเหนือ แต่ไม่ประสบผล Three Kingdoms (2008)
Now, what we do know is that the president was in the building when the attack took place, and she may have been taken hostage along with numerous other White House personnel.ขณะนี้ เราทราบมาว่า ท่าน ปธน. อยู่ในทำเนียบ ขณะเกิดการโจมตี และท่านอาจถูกจับเป็นตัวประกัน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Kate, Vincent's drawn the number 29 with a circle around it numerous times.เคท วินเซนต์เขียนเลข 29 แล้ววงไว้สองครั้ง The Big Wheel (2009)
My office has made numerous phone calls to the White House, but it seems the President is just... too busy to meet with me face-to-face, too occupied keeping the status quo, business as usual.ที่ทำงานผมพยายามโทรไปที่ทำเนียบขาวไม่รู้ตั้งกี่รอง แต่ดูเหมือนว่าท่าน ปธน.จะ, ยุ่งเกินกว่าจะมีเวลามาเจอผม Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
It appeared their car was run off the road,flipped numerous times,no witnesses.ดูเหมือนว่ารถของพวกเขาจะออกนอกเส้นทาง แล้วตีลังกาหลายตลบ ไม่มีพยาน Roadkill (2009)
You've told me numerous times how skilled you are as a repairman.คุณบอกฉันหลายครั้งแล้ว ว่าคุณชำนาญงานช่าง The Bond in the Boot (2009)
Has tackled numerous social and environmental issues."ตีแผ่ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหน่วง Enough About Eve (2009)
Dr. Cawley's been consulted numerous timesดร คอวลีย์โดนดูถูกมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว Shutter Island (2010)
In fact, it would advantageous for me in numerous ways if he were never found.ความจริงแล้ว มันจะดีต่อฉันมากมาย ถ้าเขาจะหายไป Beautifully Broken (2010)
Control a sizable army and numerous ha'tak vessels, or former Goa'uld motherships...ควบคุมกองทหารจำนวนหนึ่ง และ ยานของฮาตาค หรือยานแม่ของกูลสมัยก่อน... Incursion: Part 1 (2010)
I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.ผมเลยนึกขึ้นได้ ถ้าจำนวนผีเข้ามากมายเป็นสาเหตุของอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งค้นพบนี้ Unearthed (2010)
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.มีประสบการณ์เรียนรู้ ด้านเสียงอย่างมากมาย จากงานที่เธอทำในการ ก่อสร้างรูปแบบเสียงทางนิติโสตทัศน์ The Boy with the Answer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
numerousAll this is visible to numerous observers.
numerousDepartment stores sell numerous things.
numerousForeign tourists in this country are numerous.
numerousHe has numerous friends in the Diet.
numerousNumerous stars were visible in the sky.
numerousRecently numerous groups have offered counsel.
numerousRichard Roberts is the author of numerous books.
numerousThe store has numerous items to sell.
numerousThe threats to this strategy are numerous.
numerousThey are too numerous to enumerate.
numerousWe have made numerous improvements to our house since we bought it.

CMU English Pronouncing Dictionary
NUMEROUS    N UW1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
numerous    (j) (n y uu1 m @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahlreich {adj} | zahlreicher | am zahlreichstennumerous | more numerous | most numerous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
众多[zhòng duō, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨㄛ, / ] numerous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Numerous \Nu"mer*ous\, a. [L. numerosus. See {Number}.]
   1. Consisting of a great number of units or individual
    objects; being many; as, a numerous army; numerous
    objections.
    [1913 Webster]
 
       Such and so numerous was their chivalry. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of poetic numbers; rhythmical; measured and
    counted; melodious; musical. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such prompt eloquence
       Flowed from their lips, in prose or numerous verse.
                          --Milton.
    [1913 Webster] -- {Nu"mer*ous*ly}, adv. --
    {Nu"mer*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 numerous
   adj 1: amounting to a large indefinite number; "numerous times";
       "the family was numerous"; "Palomar's fans are legion"
       [syn: {numerous}, {legion(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top