Search result for

ทั้งหลาย

(33 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั้งหลาย-, *ทั้งหลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งหลาย[PRON] various, See also: every, all over, many, numerous, Ant. บางอย่าง, Example: ของกินทั้งหลายที่อยู่บนโต๊ะนี้น่ากินทั้งนั้น
ทั้งหลายแหล่[DET] all, Example: ทิดมาประกาศขายที่นาของเมียจนสร้างความงุนงงสงสัย ให้คนในหมู่บ้านทั้งหลายแหล่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั้งหลายว. หมดด้วยกัน เช่น คนทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องตาย, มีจำนวนมาก เช่น คนทั้งหลายเขาพูดกันว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rise and shine, early birds.ตื่นได้แล้วนกน้อยทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Brothers and sisters, there will be plenty of time to observe the holy relic when we return to Earth.พี่น้องทั้งหลาย เมือกลับถึงโลกแล้ว เรายังมีเวลาที่ดูพิธีโบราณอีกมากมาย Dead Space: Downfall (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง Ambush (2008)
Make sure the grain reserves are re-stocked.ให้แน่ใจว่าเมล็ดพืชทั้งหลายถูกเก็บเข้าคลังแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Once there, he will face trial for his many war crimes.ณ ที่นั้น เขาจะต้องถูกสอบสวน สำหรับอาชญากรรมสงครามทั้งหลายที่เขาได้ก่อไว้ Cloak of Darkness (2008)
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
I get more than ten rolls of silk as gift every monthข้าได้รับผ้าไหมจากแขก เดือนๆนึงทั้งหลายพับ Portrait of a Beauty (2008)
This week, cast members from the showอาทิตย์นี้ เหล่านักแสดงทั้งหลาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
After all, these are people with extraordinary abilities.กับเหล่าผู้มีพลังพิเศษทั้งหลาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั้งหลาย[X] (thanglāi) EN: various ; every ; all ; all over ; many ; numerous   FR: tous
ทั้งหลายแหล่[X] (thang lāilaē) EN: all   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
avogadro's lawกฎที่ว่าแก๊สทั้งหลายที่มีปริมาตรที่เท่ากัน ภายใต้อุณหภูมิและความกดดันเดียวกันย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
characteryn. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายการพิมพ์หรือการเขียนทั้งหลาย
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย,พลเรือนทั้งหลาย
citizenty(ซิท'ทิเซินรี) n. ประชากรทั้งหลาย
coleopteranadj. เกี่ยวกับ แมลงปีกแข็งทั้งหลาย
confectionery(คันเฟค'เชินเนอรี) n. ลูกกวาดหรือขนมหวานทั้งหลาย,ธุรกิจหรืองานของคนทำหรือขายลูกกวาด

English-Thai: Nontri Dictionary
their(adj) ของเขาทั้งหลาย
theirs(pro) สิ่งอันเป็นของเขาทั้งหลาย
them(pro) เขาทั้งหลาย
themselves(pro) ตัวของเขาทั้งหลาย
they(pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top