Search result for

-loft-

(35 entries)
(0.3094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loft, *loft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loft    [N] การตีลูกโด่ง (กอล์ฟ), See also: ยิงโด่ง
loft    [VT] เก็บไว้ในห้องเพดาน, Syn. store
loft    [VT] ตีลูกโด่ง, Syn. hit
loft    [VT] ทำให้เคลื่อนไปในอากาศ, See also: ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, ขับดัน
loft    [N] รังนกพิราบ
loft    [VT] ร่างแบบในการต่อเรือ
loft    [N] ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
loft    [N] ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
loft    [N] ห้องชั้นบนของโรงนาที่ใช้เก็บฟาง
loft    [N] ห้องเพดาน, See also: ห้องใต้หลังคา, Syn. attic, garret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
loft(n) ห้องเพดาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, there's always tomorrow at the loft.ได้ เอาไว้คืนพรุ่งนี้ที่ดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Which is why you haven't been to the loft since he moved in.แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเค้าบ้าง ตอนเค้าย้ายมา There Might be Blood (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
England against Springboks, Loftus Stadium.ทีมอังกฤษ กับ ทีมสปริงบอกซ์ ที่สนามกีฬาลอฟตัส Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, it is our pleasure to have with us today at Loftus Versfeld, our newly elected president Mr. Nelson Mandela.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย.. วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมาก.. ที่สนามกีฬาลอฟตัส จะได้ทำการต้อนรับ.. Invictus (2009)
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท.. Invictus (2009)
- Almost. - Great. I'll meet you back at the loft--เกือบแล้ว / ดีมาก เดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะ Prison Break: The Final Break (2009)
I was thinking a lot. About the photos and the mock-up that you showed me at the loft.ผมคิดมาตลอด เกี่ยวกับรูปภาพพวกนั้น Prison Break: The Final Break (2009)
OZ: Hey, if he catches you, can I have your loft?เขาน่ากลัว นายไม่ทำเองแหล่ะ Some Kinda Love (2009)
Is everything okay? - Did you find something in the loft?ทุกอย่างโอเคไหม คุณเจออะไรในห้องโถงรึป่าว In the Realm of the Basses (2009)
Hey. I just dropped Dan off at the loft if you--เฮ้ ฉันแยกกับแดนที่ร้านค้า ถ้าคุณ.. Gone with the Will (2009)
Well, you could sell the loft and then you'd have enough for Dan's tuition, and then some.เยี่ยม เธอสามารถขายหอเธอได้ และต่อมาเธอจะมี เอ่อ ติวสำหรับแดนพอแล้วหล่ะ Remains of the J (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loftThat's to me like a flower on lofty heights.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOFT    L AO1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loft    (v) (l o1 f t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼厢[lóu xiāng, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] loft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\, a.
   Lofty; proud. [R. & Obs.] --Surrey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\, v. t.
   To make or furnish with a loft; to cause to have loft; as, a
   lofted house; a lofted golf-club head.
   [1913 Webster]
 
      A wooden club with a lofted face.    --Encyc. of
                          Sport.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Lofted}; p. pr. & vb. n.
   {Lofting}.]
   To raise aloft; to send into the air; esp. (Golf), to strike
   (the ball) so that it will go over an obstacle.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\ (l[o^]ft), n. [Icel. lopt air, heaven, loft, upper
   room; akin to AS. lyft air, G. luft, Dan. loft loft, Goth.
   luftus air. Cf. {Lift}, v. & n. ]
   1. That which is lifted up; an elevation. Hence, especially:
    (a) The room or space under a roof and above the ceiling
      of the uppermost story.
    (b) A gallery or raised apartment in a church, hall, etc.;
      as, an organ loft.
    (c) A floor or room placed above another; a story.
      especially, an upper story located in a building with
      a business below, often having no partitions, and in
      cities sometimes converted into living quarters, or
      used as studios for artists.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Eutychus . . . fell down from the third loft.
                          --Acts xx. 9.
      [1913 Webster]
 
   2. (Golf) Pitch or slope of the face of a club (tending to
    drive the ball upward).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {On loft}, aloft; on high. Cf. {Onloft}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loft
   n 1: floor consisting of a large unpartitioned space over a
      factory or warehouse or other commercial space
   2: floor consisting of open space at the top of a house just
     below roof; often used for storage [syn: {loft}, {attic},
     {garret}]
   3: (golf) the backward slant on the head of some golf clubs that
     is designed to drive the ball high in the air
   4: a raised shelter in which pigeons are kept [syn: {loft},
     {pigeon loft}]
   v 1: store in a loft
   2: propel through the air; "The rocket lofted the space shuttle
     into the air"
   3: kick or strike high in the air; "loft a ball"
   4: lay out a full-scale working drawing of the lines of a
     vessel's hull

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 loft
   ceiling
   attic
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 loft
   attic
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top