หรือคุณหมายถึง loftineß?
Search result for

loftiness

(6 entries)
(0.113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loftiness-, *loftiness*, loftines
English-Thai: Nontri Dictionary
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loftiness    (n) (l o1 f t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
崇高[すうこう, suukou] (n,adj-na) loftiness; sublimity; nobility; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] loftiness (of mountain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loftiness \Loft"i*ness\, n.
   The state or quality of being lofty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loftiness
   n 1: the quality of being high or lofty [syn: {highness},
      {loftiness}] [ant: {lowness}]
   2: impressiveness in scale or proportion [syn: {stateliness},
     {majesty}, {loftiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top