หรือคุณหมายถึง loftineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loftiness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loftiness-, *loftiness*, loftines
English-Thai: Nontri Dictionary
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loftiness    (n) lˈɒftɪnəs (l o1 f t i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] loftiness (of mountain) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
崇高[すうこう, suukou] (n,adj-na) loftiness; sublimity; nobility; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loftiness \Loft"i*ness\, n.
   The state or quality of being lofty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loftiness
   n 1: the quality of being high or lofty [syn: {highness},
      {loftiness}] [ant: {lowness}]
   2: impressiveness in scale or proportion [syn: {stateliness},
     {majesty}, {loftiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top