หรือคุณหมายถึง topleß?
Search result for

topless

(23 entries)
(0.1036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topless-, *topless*, toples
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topless[SL] เกี่ยวกับการโชว์แบบเปลือยท่อนบนของผู้หญิง
topless[ADJ] ที่ไม่มีส่วนบน
topless[ADJ] ที่ไม่มีหลังคา
topless[ADJ] เปลือยช่วงบน, Syn. naked

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know about you guys, I'm sick of all the hype over topless. Really?ฉันไม่รู้เกี่ยวกับพวกนายนะ แต่ฉันไม่ชอบการเปลือยช่วงบนน่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I always liked toplessness. Well, I'm starting... the bottomless trend.จริงเหรอ ฉันชอบให้เปลือยช่วงบนนะ นั่น... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Ooh,that's not fair. everyone's topless on Valentino's yacht.โอ้ นั่นไม่แฟร์เลย ทุกคนโนบราบนเรือของวาเลนติโน่ Reversals of Fortune (2009)
Add a B-plus escort, and a mentor who's known more for her mug shots and topless photos than her social graces...เพราะว่า มันคือโชคร้ายของชาวบรู๊คลิน ให้คะแนนระดับบีบวกสำหรับคู่ควง และสูงกว่านั้นกับ กับที่ปรึกษา ที่ใครก็รู้ว่ายอดแย่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I liked Todd much better when he was topless.ฉันชอบท็อดด์มากกว่า ตอนที่เค้าไม่ได้ใส่เสื้อ Easy A (2010)
Now business has been real good lately, especially since we started topless karaoke Tuesdays.ตอนนี้มันกำลังไปได้สวยเลยนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เมื่อเรามีคืนคาราโอเกะเปลือยอก ทุกวันอังคารน่ะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
T... topless?ป... เปลือยอก? Chromolume No. 7 (2010)
Maybe topless, Lubed up.Now, l have a fellow on the inside there. The Town (2010)
I'm topless!ชั้นหางแถว! Bridesmaids (2011)
I'm totally topless.ชั้นหางแถวสุดเลยแหละ Bridesmaids (2011)
No one can hide from me, not Waldo, not Carmen San Diego, not even topless Natalie Portman.- จริงเหรอ จริงสิ ความสามารถฉันหาได้ทุกอย่าง ทั้งวอลโด คาร์เมน ซานดิเอโก The Zarnecki Incursion (2011)
Also, on Tuesdays, uh, I pledge to go topless.แล้วก็ ทุกวันอังคาร ฉันสัญญาณว่าจะเปลือยท่อนบน Mash Off (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องกุด[N] topless door of a wall, Thai definition: ประตูกำแพงเมืองหรือกำแพงวังชั้นนอกที่เจาะเป็นช่องเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPLESS    T AA1 P L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topless    (j) (t o1 p l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップレス[, toppuresu] (n) topless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topless \Top"less\, a.
   1. Having no top, or no visble fop; hence, fig.: very lofty;
    supreme; unequaled. " The topless Apennines." "Topless
    fortunes." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. wearing no clothes above the waist, said especially of
    women.
    [PJC]
 
   3. featuring entertainment by women wearing no clothes above
    the waist; as, a topless go-go joint.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topless
   adj 1: having no top; "a topless jar" [ant: {topped}]
   2: having the breasts uncovered or featuring such nudity;
     "topless waitresses"; "a topless cabaret" [syn: {bare-
     breasted}, {braless}, {topless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top