Search result for

ต่ำต้อย

(41 entries)
(0.2702 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่ำต้อย-, *ต่ำต้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำต้อย    [ADJ] humble, See also: lowly, low, common, Syn. ต้อยต่ำ, Ant. สูงศักดิ์, Example: คนต่ำต้อยกว่ามักจะถูกคนที่เหนือกว่าเอาเปรียบเสมอ, Thai definition: ที่มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้, มีฐานะไม่เท่าเทียมเพื่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่ำต้อยว. มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้, มีฐานะไม่เท่าเทียมเพื่อน.
โกโรโกโสต่ำต้อย เช่น คนโกโรโกโส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But she seems pretty humiliated to me. What are you saying?แต่เธอก็ดูต่ำต้อยสำหรับชั้นนะ / เธอว่าไงนะ? Chuck in Real Life (2008)
Wow, that is humiliating.ว้าว.. มันดูต่ำต้อย Adverse Events (2008)
We are such a small and humble system.เราเป็นแค่ระบบดาวเล็กๆ ที่แสนต่ำต้อย Bombad Jedi (2008)
It looks like Jasmine, but not as pitiful like jasmineมันดูคล้ายกับดอกมะลิ แต่ไม่ใช่มะลิที่ต่ำต้อย Iljimae (2008)
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\" The Love Guru (2008)
Into the low lands of the Middle Kingdom.บุกเข้าใส่ดินแดนที่ต่ำต้อยของอาณาจักรกลาง The Forbidden Kingdom (2008)
Did the snobs there look down on you, too?มีคนหัวสูงคนอื่น มองคุณต่ำต้อยบ้างมั้ย? Frost/Nixon (2008)
No matter how high we get, they still look down at us.ไม่ว่าเราอยู่สูงแค่ไหน ก็ยังมีคนมองเราต่ำต้อยอยู่ดี Frost/Nixon (2008)
So your point is that we both had humble beginnings?สรูปประเด็นของคุณคือ\ เราทั้งคู่เริ่มมาจากความต่ำต้อยLook What He Dug Up This Time (2009)
A low-life broke into our home and kidnapped my sister and Iชีวิตต่ำต้อยคนหนึ่งก็ทำให้บ้านเราแตกแยก และก็ได้ลักพาตัวพี่สาวและตัวฉัน Invitation Only (2009)
These so-called "little people"นี้คือการเรียกว่าชีวิตคนที่ต่ำต้อยกว่า Invitation Only (2009)
Is lowly lonely boy cheating on our queen?ชายหนุ่มขี้เหงาผู้ต่ำต้อยนอกใจราชินีของพวกเราดหรอ Gone with the Will (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำต้อย[v.] (tamtøi) EN: go down ; depreciate ; sink   
ต่ำต้อย[adj.] (tamtøi) EN: humble ; lowly ; low ; common ; inferior   FR: inférieur ; bâtard

English-Thai: Longdo Dictionary
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken    [ADJ] ต่ำต้อย
low    [ADJ] ต่ำต้อย, See also: ต้อยต่ำ, Syn. humble, meek, obscure
poor    [ADJ] ต่ำต้อย, See also: น่าสังเวช, น่าสงสาร, Syn. disgusting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
menial(มี'เนียล) adj. เกี่ยวกับคนใช้,เป็นขี้ข้า,ต่ำต้อย. n. คนใช้,ขี้ข้า., See also: menially adv., Syn. servile
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low

English-Thai: Nontri Dictionary
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humble(adv) อย่างสุภาพ,อย่างต่ำต้อย,อย่างนอบน้อม
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย
lower(vi,vt) ต่ำกว่า,ตกต่ำ,หย่อนลง,จมลง,ลดต่ำลง,ต่ำต้อย
lowliness(n) ความเจียมตัว,ความต่ำต้อย,ความถ่อมตัว
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
meanness(n) ความสกปรก,ความเลว,ความตระหนี่,ความต่ำต้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top