ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lofty

L AO1 F T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lofty-, *lofty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lofty(adj) สูงตระหง่าน, See also: สูง, Syn. high, tall, Ant. low
lofty(adj) สูงส่ง, See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง, Syn. exalted, noble, Ant. ignoble
lofty(adj) หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty
lofty(adj) หรูหรา (คำพูด, งานเขียน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน, สูงมาก, สูงส่ง, ชั้นสูง, โอหัง, อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall, exalted, arrogant

English-Thai: Nontri Dictionary
lofty(adj) ทะนงตัว, โอ่โถง, เลิศลอย, หรู, สง่า, สูงส่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง The Wicker Man (2006)
Miguel's convinced himself he wants this kill tonight for lofty and noble reasons.มิเกลเชื่อว่าเขาต้องการ ฆ่าคนคืนนี้ด้วยเหตุผลที่สูงส่งน่ายกย่อง Sí se puede (2008)
"Let angels guide thee on thy lofty quest."Vittoria, Philippe ต้องการอะไร? Angels & Demons (2009)
A lofty pyramid.- ทำไมฉัน? Angels & Demons (2009)
"Let angels guide thee on thy lofty quest.".. จริงละเมอ. Angels & Demons (2009)
And yes, Your Honor, I will take this lofty man to be my husband.แน่นอนค่ะ ศาลที่เคารพ ฉันจะรับชายผู้สูงส่งคนนี้เป็นสามี Bride Wars (2009)
It's still a lofty handful.แต่มันก็ยังเยอะมากอยู่ดี Devil's Night (2010)
But perhaps from your lofty heights atop the corporate ladder, you've lost touch with the struggles of the common man.แต่ก็นะ ชนชั้นสูงอย่างนายผู้อยู่บน ยอดสูงสุดของขั้นบันไดแห่งองค์กร คงไม่รู้สึก ถึงการต่อสู้ของสามัญชน The Bus Pants Utilization (2011)
Out! Magic comes at a lofty price.ออกไป! มนตรามาพร้อมกับราคา Snow White and the Huntsman (2012)
Saving the souls of madmen and killers is a pretty lofty ambition, wouldn't you say?คอยรักษาวิญญาณของคนบ้าและฆาตกร เป็นความทะเยอทะยานอันสูงส่งเหมือนกันนี่ค่ะ ใช่ไหมคะ Madness Ends (2013)
Lofty words coming from a man whose most trusted slave is said to have fled to join the rebel king --การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทาสที่เชื่อถือได้มากที่สุด หนีออกมาและเข้าร่วมการจลาจล Separate Paths (2013)
Far away from the lofty palace that she remembered not.ห่างไกลจากพระราชวังสูงส่ง ว่าเธอจำไม่ได้ Maleficent (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loftyThat's to me like a flower on lofty heights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง(adj) lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
ขุนเขา(n) great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
สูงตระหง่าน(adj) lofty, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิ่ว, Example: เขาสำรวจดูภูมิประเทศจากมุมบนของภูเขาสูงตระหง่าน, Thai Definition: ที่สูงเด่นเป็นสง่า
ชะง้ำ(adj) projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai Definition: สูงและยื่นง้ำออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[khunkhao] (n) EN: lofty mountain ; peak  FR: pic [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOFTY L AO1 F T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lofty (j) lˈɒftiː (l o1 f t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] lofty; upright, #5,440 [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit, #20,028 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; Mt Song in Henan, #21,371 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain, #22,600 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
高远[gāo yuǎn, ㄍㄠ ㄩㄢˇ, / ] lofty, #31,211 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] lofty (as of mountain), #33,436 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; name of a mountain in Henan, #40,969 [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, ] lofty (as of mountain), #48,656 [Add to Longdo]
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, ] lofty and unyielding character, #55,540 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhaben; pathetisch; hochfliegend; hochmütig { adj } | erhabender; pathetischer | am erhabendsten; am pathetischstenlofty | loftier | loftiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高遠[こうえん, kouen] (adj-na, n) noble; lofty [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n, vs) your lofty discourse [Add to Longdo]
高峰[こうほう, kouhou] (n) high mountain; lofty peak; (P) [Add to Longdo]
高峰八座[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
高邁[こうまい, koumai] (adj-na, n) noble; lofty; high-minded [Add to Longdo]
嵩高[すうこう, suukou] (adj-na) (arch) lofty (of a mountain); tall [Add to Longdo]
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint [Add to Longdo]
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lofty \Loft"y\, a. [Compar. {Loftier}; superl. {Loftiest}.]
   [From {Loft}.]
   1. Lifted high up; having great height; towering; high.
    [1913 Webster]
 
       See lofty Lebanon his head advance.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Elevated in character, rank, dignity, spirit,
    bearing, language, etc.; exalted; noble; stately;
    characterized by pride; haughty.
    [1913 Webster]
 
       The high and lofty One, that inhabiteth eternity.
                          --Is. lvii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       Lofty and sour to them that loved him not. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Himself to sing, and build the lofty rhyme.
                          --Milton.
 
   Syn: Tall; high; exalted; dignified; stately; majestic;
     sublime; proud; haughty. See {Tall}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lofty
   adj 1: of high moral or intellectual value; elevated in nature
       or style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-
       flown ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty
       concept"; "a grand purpose" [syn: {exalted}, {elevated},
       {sublime}, {grand}, {high-flown}, {high-minded}, {lofty},
       {rarefied}, {rarified}, {idealistic}, {noble-minded}]
   2: of imposing height; especially standing out above others; "an
     eminent peak"; "lofty mountains"; "the soaring spires of the
     cathedral"; "towering icebergs" [syn: {eminent}, {lofty},
     {soaring}, {towering}]
   3: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top