ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-frequently-

F R IY1 K W AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frequently, *frequently*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frequently(adv) บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย, หลายครั้ง, ถี่เป็นประจำ, เป็นนิจศีล., Syn. regularly, often

English-Thai: Nontri Dictionary
frequently(adv) เสมอๆ, บ่อยๆ, ถี่, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน, หลายครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frequentlyAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
frequentlyA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
frequentlyAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
frequentlyBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
frequentlyEarthquakes frequently hit Japan.
frequentlyFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
frequentlyHe frequently jumps from one topic to another while he is talking.
frequentlyI frequently correspond with her.
frequentlyIf you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.
frequentlyIn music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.
frequentlyIt scares me that we have frequently had earthquakes lately.
frequentlyKate is crazy about the new singer who appears on television frequently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัก(adv) often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
ปริบๆ(adv) frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai Definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
มักจะ(adv) often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ถี่ๆ(adv) frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai Definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก(adv) frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่
จนแล้วจนรอด(adv) for a long time, See also: frequently, Example: เขาตั้งใจจะร่อนจดหมายสมัครงานไปยังบริษัทเป้าหมาย จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำเสียที, Thai Definition: เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ ไป

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FREQUENTLY F R IY1 K W AH0 N T L IY0
FREQUENTLY F R IY1 K W EH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frequently (a) frˈiːkwəntliː (f r ii1 k w @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frequently \Fre*quent*ly\, adv.
   At frequent or short intervals; many times; often;
   repeatedly; commonly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frequently
   adv 1: many times at short intervals; "we often met over a cup
       of coffee" [syn: {frequently}, {often}, {oftentimes},
       {oft}, {ofttimes}] [ant: {infrequently}, {rarely},
       {seldom}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top