Search result for

กิจวัตร

(38 entries)
(0.3676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิจวัตร-, *กิจวัตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจวัตร[N] routine, See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of, Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน, Example: กิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน, Thai definition: กิจที่ทำเป็นประจำ, กิจที่ทำอยู่เป็นนิตย์
กิจวัตร[ADV] often, See also: frequently, usually, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: มันเป็นเรื่องที่ทำอยู่เป็นกิจวัตร, Thai definition: เป็นประจำ, เป็นนิตย์
กิจวัตรประจำวัน[N] daily routine, See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work, Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร, Example: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิจวัตรน. กิจที่ทำเป็นประจำ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a place of great routine.มันเป็นสถานที่ที่มีกิจวัตรประจำสม่ำเสมอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว Doubt (2008)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)
It's a cliche for a reason,and it's marvin's routine.มันเป็นเหตุผลไงล่ะ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของมาร์ติน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
It had something... I believe that it had something to do with his sleeping habits.มันมีบางอย่าง... ฉันเชื่อ... ว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวโยงกับกิจวัตรการนอนของเขา The Fourth Kind (2009)
So when could he get back to his normal routine?แต่เขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาได้ไหม ฉันหมายถึง แค่ คุณรู้นะ โดยกิจวัตรปกติทั่วไป ABQ (2009)
JASON?ซึ่งทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของคนที่รู้กิจวัตรของเขาได้ง่าย House on Fire (2009)
He watched the family routine.เขาเฝ้าดูกิจวัตรของครอบครัว A Shade of Gray (2009)
Stalking someone, getting to know their schedule, it's a pretty serious time commitment.การสะกดรอยตามใครสักคนจนรู้กิจวัตร ของพวกเขาคงต้องใช้เวลานานพอดู Roadkill (2009)
Treat it as routine.ทำเหมือนเป็นกิจวัตร Faceless, Nameless (2009)
The note says not to deviate from my routine,อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน Faceless, Nameless (2009)
God, I don't know how you're ever going to learn the routines.พระเจ้า ฉันไม่รู้ว่าเธอจะ เรียนรู้กิจวัตรนี่ได้อย่างไร Friday Night Bites (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks   FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat prajamwan) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work   FR: routine quotidienne [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
custom[N] กิจวัตร, Syn. habit, practice, routine
habit[N] กิจวัตร, See also: สิ่งที่ทำเป็นประจำ
practice[N] กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practise[N] กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
routine[N] กิจวัตรประจำ, See also: หน้าที่ประจำ, Syn. custom, habit, pattern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
routine(n) หน้าที่ประจำ,กิจวัตรประจำวัน,งานประจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top