ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กิจวัตร

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิจวัตร-, *กิจวัตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจวัตร[N] routine, See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of, Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน, Example: กิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน, Thai definition: กิจที่ทำเป็นประจำ, กิจที่ทำอยู่เป็นนิตย์
กิจวัตร[ADV] often, See also: frequently, usually, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: มันเป็นเรื่องที่ทำอยู่เป็นกิจวัตร, Thai definition: เป็นประจำ, เป็นนิตย์
กิจวัตรประจำวัน[N] daily routine, See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work, Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร, Example: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิจวัตรน. กิจที่ทำเป็นประจำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the same routineจนเป็นกิจวัตร The Nightmare Before Christmas (1993)
Prison life consists of routine... and then more routine.ชีวิตในเรือนจำประกอบด้วยประจำ ... และกิจวัตรประจำวันมากขึ้นแล้ว The Shawshank Redemption (1994)
That was his routine.นั่นเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา The Shawshank Redemption (1994)
I know, Morgan. It's a real rarity we'd be all drinking'.ปกติแล้วพวกเราก็เมากันเป็นกิจวัตรไม่ใช่เรอะ Good Will Hunting (1997)
That's fine. It's just, somebody has to establish the routine--ไม่เห็นเป็นไร ก็แค่บางคน ต้องทำอะไรที่เป็นกิจวัตรเท่านั้นแหละ-- The Story of Us (1999)
... thattheirpresencewillnotdisrupt our day-to-day activities...ซึ่งการกระทำของเขาจะไม่กระทบ กับกิจวัตรของพวกเรา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.นี่เป็นตารางกิจวัตรประจำวัน และกฎระเบียบ Around the World in 80 Days (2004)
The system will restart itself in 10 minutes, the first routine that runs on restart, is a clean sweep.ระบบจะรีสตาร์ทตัวเองใน 10 นาที กิจวัตรประจำวันเป็นครั้งแรกที่ทำงานบนเริ่มต้นเป็นกวาดทำความสะอาด Cubeº: Cube Zero (2004)
It's a routine, and I like it.มันเป็นกิจวัตร ที่ฉันชอบ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Ted, what's the first syllable in "rut-tine"?เท็ด "กิจวัตร" ของนายนี่มันไม่ต่างกับ "อยู่วัด" เลยว่ะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
You get them off their game... and then you take them to a place where Big Momma would be in control.ออกจากกิจวัตรปกติ พาไปในที่ที่... บิ๊กมาม่าเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ Big Momma's House 2 (2006)
To go about your normal routine.ทำให้มันกลายเป็น กิจวัตรประจำวัน The Ten (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks   FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat prajamwan) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work   FR: routine quotidienne [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
custom[N] กิจวัตร, Syn. habit, practice, routine
habit[N] กิจวัตร, See also: สิ่งที่ทำเป็นประจำ
practice[N] กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practise[N] กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
routine[N] กิจวัตรประจำ, See also: หน้าที่ประจำ, Syn. custom, habit, pattern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
routine(n) หน้าที่ประจำ,กิจวัตรประจำวัน,งานประจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top