ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dislike-

D IH0 S L AY1 K   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dislike, *dislike*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dislike[N] ความไม่ชอบ, See also: ความเบื่อหน่าย, Syn. aversion, antipathy, distaste, Ant. approval, admiration
dislike[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. disesteem, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว How I Won the War (1967)
I'm starting to dislike you.ผมเริ่มที่จะไม่ชอบคุณ First Blood (1982)
Why does everyone dislike him?ทำไมทุกคนถึงไม่ชอบเขา? Return of the Condor Heroes (1983)
Is it... is it because you dislike Mr. Heathcliff?มันเป็น เพราะว่า พ่อไม่ชอบคุณฮีธคลิฟฟ์หรือเปล่าคะ Wuthering Heights (1992)
No... not because I dislike Mr. Heathcliff, but because Mr. Heathcliff dislikes me.ไม่ใช่ ไม่ได้เป็นเพราะ พ่อไม่ชอบคุณฮีธคลิฟฟ์ แต่เพราะว่าคุณฮีธคลิฟฟ์ Wuthering Heights (1992)
It can't be true. I know how much you dislike him!มันไม่จริงหรอก ฉันรู้ว่าเธอเกลียดเขาขนาดไหน Episode #1.6 (1995)
Maybe it was the love of the planets may be it was just my growing dislike for this one but for as long as I can remember I've dreamed of going into space.บางทีอาจเป็นเพราะความรักในดวงดาว, อาจเพราะผมเกิดมาไม่เหมือนใคร แต่เมื่อผมเริ่มจำความได้, ผมก็ใฝ่ฝันถึงการท่องอวกาศ Gattaca (1997)
I don't dislike youก็ไม่ได้ ไม่ชอบนี่ Sweet Sex and Love (2003)
Also, I dislike short girls the most.อีกอย่างนะ ฉันน่ะไม่ชอบผู้หญิงเตี้ยที่สุดเลย Full House (2004)
Don't have likes or dislikes with food and grow up strong.อย่าเกี่ยงกินของชอบไม่ชอบ และก็แข็งแรงโตไวๆ นะ Grave of the Fireflys (2005)
Do you dislike my home?เธอไม่ชอบบ้านฉันเหรอ? Grave of the Fireflys (2005)
I dislike odd-shaped things.ข้าไม่ชอบของที่รูปทรงประหลาดๆ The King and the Clown (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dislikeAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
dislikeAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
dislikeA majority of students dislike history.
dislikeAs a matter of fact, I dislike him.
dislikeAs is often the case with foreigners, John dislikes nattou.
dislikeBad treatment fanned his dislike to hate.
dislikeBy no means do I dislike farming.
dislikeCats dislike being wet.
dislikeDo you have strong likes and dislikes for certain food?
dislikeFar from respecting him, I dislike him.
dislikeFor people who dislike the idea of giving money, a gift certificate is a good idea.
dislike"Haruki, you ask for a seat at the front as well." (Ack) "What's wrong, why the look of blatant dislike?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นหน้า[V] dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
เขม่น[V] dislike, See also: feel antipathy, feel repulsion, Syn. เหม็นหน้า, กระเหม่น, หมั่นไส้, เกลียด, Example: อย่าทำตัวเด่นมาก เดี๋ยวจะโดนกลุ่มโน้นเขม่นเอา, Thai definition: รู้สึกไม่ชอบหน้าหรือไม่พอใจ, Notes: (ปาก)
หมั่นไส้[V] dislike, See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe, Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: ดิฉันหมั่นไส้เธอมากที่ทำกิริยาดีใจเกินควร เมื่อเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วย
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
เดียดฉันท์[V] dislike, See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate, Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง, Ant. ชอบ, รัก, Example: ในสังคมวัตถุนิยมเช่นปัจจุบัน หากแต่งตัวมอซอ ผู้คนก็จะรังเกียจเดียดฉันท์
ความรังเกียจ[N] dislike, See also: hate, hatred, detestability, loathing, Syn. ความเกลียด, ความเกลียดชัง, Ant. ความชอบ, Example: หากเราแสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ จะทำให้กำลังใจของผู้ป่วยลดลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai chøp) EN: dislike   FR: aversion [f]
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike   FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISLIKE D IH0 S L AY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dislike (v) dˈɪslˈaɪk (d i1 s l ai1 k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dislike \Dis*like"\, v. t. [imp. & p. p. {Disliked}; p. pr. &
   vb. n. {Disliking}.]
   1. To regard with dislike or aversion; to disapprove; to
    disrelish.
    [1913 Webster]
 
       Every nation dislikes an impost.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To awaken dislike in; to displease. "Disliking
    countenance." --Marston. "It dislikes me." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dislike \dis*like"\, n.
   1. A feeling of positive and usually permanent aversion to
    something unpleasant, uncongenial, or offensive;
    disapprobation; repugnance; displeasure; disfavor; -- the
    opposite of liking or fondness.
    [1913 Webster]
 
       God's grace . . . gives him continual dislike to
       sin.                 --Hammond.
    [1913 Webster]
 
       The hint malevolent, the look oblique,
       The obvious satire, or implied dislike. --Hannah
                          More.
    [1913 Webster]
 
       We have spoken of the dislike of these excellent
       women for Sheridan and Fox.      --J. Morley.
    [1913 Webster]
 
       His dislike of a particular kind of sensational
       stories.               --A. W. Ward.
    [1913 Webster]
 
   2. Discord; dissension. [Obs.] --Fairfax.
 
   Syn: Distaste; disinclination; disapprobation; disfavor;
     disaffection; displeasure; disrelish; aversion;
     reluctance; repugnance; disgust; antipathy. --
     {Dislike}, {Aversion}, {Reluctance}, {Repugnance},
     {Disgust}, {Antipathy}. Dislike is the more general
     term, applicable to both persons and things and arising
     either from feeling or judgment. It may mean little more
     than want of positive liking; but antipathy, repugnance,
     disgust, and aversion are more intense phases of
     dislike. Aversion denotes a fixed and habitual dislike;
     as, an aversion to or for business. Reluctance and
     repugnance denote a mental strife or hostility something
     proposed (repugnance being the stronger); as, a
     reluctance to make the necessary sacrifices, and a
     repugnance to the submission required. Disgust is
     repugnance either of taste or moral feeling; as, a
     disgust at gross exhibitions of selfishness. Antipathy
     is primarily an instinctive feeling of dislike of a
     thing, such as most persons feel for a snake. When used
     figuratively, it denotes a correspondent dislike for
     certain persons, modes of acting, etc. Men have an
     aversion to what breaks in upon their habits; a
     reluctance and repugnance to what crosses their will; a
     disgust at what offends their sensibilities; and are
     often governed by antipathies for which they can give no
     good reason.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dislike
   n 1: an inclination to withhold approval from some person or
      group [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike},
      {disapproval}]
   2: a feeling of aversion or antipathy; "my dislike of him was
     instinctive" [ant: {liking}]
   v 1: have or feel a dislike or distaste for; "I really dislike
      this salesman" [ant: {like}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top