ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

displeasure

D IH0 S P L EH1 ZH ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displeasure-, *displeasure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
displeasure[N] ความไม่พอใจ, See also: ความโกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had the displeasure of seeing all that was left of the real Jack Rollins, molars and all.ผมรู้สึกไม่ดีเลยที่เห็นชิ้นส่วนที่เหลือ ของ เเจ็ค โรลลิ้นส์ตัวจริง / ฟันกรามเเละอื่นๆ Proteus (2013)
That the gods are expressing their displeasure with our behavior.เพราะว่าพระเจ้าไม่พอใจ ในความประพฤติของเรา Pacific Rim (2013)
If I wanted to use a bullet to express my displeasure with the mayor's politics, the first thing I'd do is clear out the heat.ถ้าผมคิดจะลอบสังหาร ท่านนายกเทศมนตรีละก็ ผมจะทำให้ทางสะดวกก่อน เป็นอย่างแรก Ring Around the Rosie (2011)
Booing is the appropriate way to show displeasure at a sporting event.การโห่เป็นวิธีที่เหมาะสม เพื่อแสดงความไม่พอใจในการแข่งขันกีฬา The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displeasureA frown may express anger or displeasure.
displeasureA midnight telephone call gives us both shock and displeasure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขุ่นเคือง[N] anger, See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง, Example: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความไม่พอใจ[N] dissatisfaction, See also: displeasure, discontent, Ant. ความพอใจ, Example: การสร้างเขื่อนของรัฐบาลสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLEASURE    D IH0 S P L EH1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displeasure    (n) dˈɪsplˈɛʒər (d i1 s p l e1 zh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missfallen {n} | Missfallen erregendispleasure | to incur displeasure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) [Add to Longdo]
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P) [Add to Longdo]
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique [Add to Longdo]
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displeasure \Dis*pleas"ure\ (?; 135), v. t.
   To displease. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displeasure \Dis*pleas"ure\ (?; 135), n. [Pref. dis- + pleasure:
   cf. OF. desplaisir, F. d['e]plaisir. Cf. {Displease}.]
   1. The feeling of one who is displeased; irritation or
    uneasiness of the mind, occasioned by anything that
    counteracts desire or command, or which opposes justice or
    a sense of propriety; disapprobation; dislike;
    dissatisfaction; disfavor; indignation.
    [1913 Webster]
 
       O Lord, rebuke me not in thine anger, neither
       chasten me in thy hot displeasure.  --Ps. vi. 1.
    [1913 Webster]
 
       Undoubtedly he will relent, and turn
       From his displeasure.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which displeases; cause of irritation or annoyance;
    offense; injury.
    [1913 Webster]
 
       Hast thou delight to see a wretched man
       Do outrage and displeasure to himself? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. State of disgrace or disfavor; disfavor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He went into Poland, being in displeasure with the
       pope for overmuch familiarity.    --Peacham.
 
   Syn: Dissatisfaction; disapprobation; disfavor; distaste;
     dislike; anger; hate; aversion; indignation; offense.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 displeasure
   n 1: the feeling of being displeased or annoyed or dissatisfied
      with someone or something

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top