ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嫌う

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嫌う-, *嫌う*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
嫌う[きらう, kirau] Thai: เกลียด English: to hate
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some people dislike eels because they look like snakes.ウナギは蛇みたいだからといって嫌う人がいる。
These people hate all foreigners.ここの人たちはよそから来た人をみな嫌う
This is why I hate him.これが私の彼を嫌う理由だ。
Most writers hate being criticized.たいていの作家は批評されるのを嫌う
In general young people dislike formality.一般に若者は形式を嫌う
This is why I hate him.私が彼を嫌うのはこのためだ。
We abhor violence.私たちは暴力を嫌う
Nature abhors a vacuum.自然は真空を嫌う
Distrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.人を嫌うのは言うまでもなく、人を信頼できないことが、人間の苦しみの根源だ。
Such an idea is abhorrent to her.彼女はそうした考えをひどく嫌う
She detests speaking in public.彼女は人前で話をするのを嫌う

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mainly that you're rich and too respectable to want your name in the newspapers.[JA] とりあえず裕福で 新聞に載るのを嫌う 名士ですか Chinatown (1974)
Why do you hate models, Matilda?[JA] どうしてモデルを嫌うんだ? Zoolander (2001)
You make them feel bad about themselves.[JA] だからみんなモデルのことを嫌うのよ Zoolander (2001)
Because I am hard, you will not like me.[JA] 貴様らは厳しい俺を嫌う だが憎めば それだけ学ぶ Full Metal Jacket (1987)
Some girls hate bloody things. I don't really care.[JA] 血が付いたものを嫌う子がいるのよね 私は気にならないんだけど The Magdalene Sisters (2002)
If the crew doesn't hate the XO, then he's not doing his job.[JA] 乗組員が副官を嫌うなら 俺は自分の仕事ができない 33 (2004)
You were in that orange sweatshirt that I would come to know so well... and even hate, eventually.[JA] あのミカン色のスウェットだ 後に 嫌うことになるが Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
- You hate it.[JA] - あなたはそれを嫌う Madagascar (2005)
What is it about your own people that you hate so much?[JA] なぜ自分の国の人間を 嫌うんだ? The Last Samurai (2003)
He's gonna hate me.[JA] 彼はきっと私を嫌うわ。 Imagine Me & You (2005)
- Farewell, Wotan![JA] - ご機嫌う ヴォータン Das Rheingold (1980)
Precisely, a church is the Devil's most hated place.[JA] その通り 邪悪な者がもっとも嫌う場所だ The Church (1989)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
嫌う[きらう, kirau] nicht_moegen, verabscheuen, -hassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top