ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detest

D AH0 T EH1 S T   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detest-, *detest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detest[VT] เกลียดมาก, See also: ไม่ชอบมาก, รังเกียจ, Syn. abhor, dislike, loathe, Ant. love, like
detestable[ADJ] ที่เกลียดชัง, See also: ที่รังเกียจ, Syn. dislikeable
detestation[N] ความเกลียดอย่างมาก, See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก, Syn. hate, hatred, loathing, Ant. attraction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detest(ดิเทสทฺ') vi. เกลียด,ไม่ชอบมาก, See also: detester n., Syn. hate
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred

English-Thai: Nontri Dictionary
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
I detest you.ฉันรังเกียจเธอ Wuthering Heights (1992)
Where are you, you detestable little worm?แกอยู่ไหนไอ้หนอนน้อยน่ารังเกียจ? James and the Giant Peach (1996)
I was now a member of a relatively new and particularly detested segment of society.ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชั้นสูง Gattaca (1997)
Let me tell you, what an odyssey that has been. Rose decided she wanted lavender. She knows I detest the color.โรสเลือกสีม่วงทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันเกลียด Titanic (1997)
Any bastard you hate, but can't dare to kill Any bitch you detest, but want more than kill We are at your serviceไอ้สารเลวตัวไหนที่คุณเกลียด แต่ไม่กล้าฆ่า ไอ้หน้าตัวเมียตัวไหนที่คุณไม่ชอบมากๆ แต่ต้องการมากกว่าจะฆ่ามัน พวกเรายินดีรับใช้ Oldboy (2003)
There's nothing I detest more than curry.ฉันเกลียดแกงกะหรี่ที่สุด House of Fury (2005)
All of his coworkers detest him.ไม่มีที่อยู่เป็นหลังแหล่ง ค่าใช้จ่ายของเขาถูกส่งไปที่ฟาร์มเก่าๆแห่งหนึ่ง L.D.S.K. (2005)
No, had I really experienced that emotion, I should, at present, detest the very sight of him.อารมณ์แบบนี้ฉันเคยเจอมาแล้ว ฉันควรแสดงท่ารังเกียจเมื่อได้เจอเขา Becoming Jane (2007)
-and how he absolutely detested them. -Yes.ว่าเขาเกลียดของพวกนี่มากขนาดไหน\ใช่. Julie & Julia (2009)
- You detestable and audacious little..ยัยเด็กไม่มีสกุล ไร้สำนึก ไร้ยางอาย... Episode #1.17 (2009)
I mean, how can you claim to be a God-loving person and then love something that God detests?เพราะ คุณจะบอกว่า ตัวเองเป็นคนรักพระเจ้า แต่กลับรักสิ่งที่พระองค์เกลียดได้เหรอ? Hard-Hearted Hannah (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detestAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
detestShe detests speaking in public.
detestThey absolutely detest each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียด[V] hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
หน่ายแหนง[V] detest, Syn. แหนงหน่าย, เบื่อหน่าย, Example: พออยู่ด้วยกันนานเข้าที่เคยซึ้งใจก็กลับเป็นหน่ายแหนง, Thai definition: เบื่อเพราะหมางใจ
ชัง[V] hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
เทวศ[N] hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai definition: ความเกลียดชัง
ความชิงชัง[N] hate, See also: detestability, disgust, loathing, abomination, abhorrence, antipathy, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, Ant. ความรัก, ความชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เลวทราม[adj.] (lēosām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable   FR: ignoble ; sordide
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāchang) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?   FR: haïssable ; détestable

CMU English Pronouncing Dictionary
DETEST    D AH0 T EH1 S T
DETEST    D IY0 T EH1 S T
DETESTED    D AH0 T EH1 S T AH0 D
DETESTED    D IY0 T EH1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detest    (v) dˈɪtˈɛst (d i1 t e1 s t)
detests    (v) dˈɪtˈɛsts (d i1 t e1 s t s)
detested    (v) dˈɪtˈɛstɪd (d i1 t e1 s t i d)
detesting    (v) dˈɪtˈɛstɪŋ (d i1 t e1 s t i ng)
detestable    (j) dˈɪtˈɛstəbl (d i1 t e1 s t @ b l)
detestably    (a) dˈɪtˈɛstəbliː (d i1 t e1 s t @ b l ii)
detestation    (n) dˌiːtɛstˈɛɪʃən (d ii2 t e s t ei1 sh @ n)
detestations    (n) dˌiːtɛstˈɛɪʃənz (d ii2 t e s t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zēng, ㄗㄥ, ] detest, #17,664 [Add to Longdo]
憎恨[zēng hèn, ㄗㄥ ㄏㄣˋ, ] detest; hatred, #22,899 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation [Add to Longdo]
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe [Add to Longdo]
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest [Add to Longdo]
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
見るのも汚らわしい[みるのもけがらわしい, mirunomokegarawashii] (exp,adj-i) detestable to look at [Add to Longdo]
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation [Add to Longdo]
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detest \De*test"\, v. t. [imp. & p. p. {Detested}; p. pr. & vb.
   n. {Detesting}.] [L. detestare, detestatum, and detestari, to
   curse while calling a deity to witness, to execrate, detest;
   de + testari to be a witness, testify, testis a witness: cf.
   F. d['e]tester. See {Testify}.]
   1. To witness against; to denounce; to condemn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The heresy of Nestorius . . . was detested in the
       Eastern churches.           --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       God hath detested them with his own mouth. --Bale.
    [1913 Webster]
 
   2. To hate intensely; to abhor; to abominate; to loathe; as,
    we detest what is contemptible or evil.
    [1913 Webster]
 
       Who dares think one thing, and another tell,
       My heart detests him as the gates of hell. --Pope.
 
   Syn: To abhor; abominate; execrate. See {Hate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detest
   v 1: dislike intensely; feel antipathy or aversion towards; "I
      hate Mexican food"; "She detests politicians" [syn: {hate},
      {detest}] [ant: {love}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top