ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*restriction*

R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: restriction, -restriction-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restriction[N] การยับยั้ง, See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต, Syn. confinement, contraint, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrictionการจำกัด, ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restriction of a mappingการกำกัดของการส่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restriction of residenceการจำกัดให้อยู่ในเขตที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchange restrictionการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Export restrictionการจำกัดการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use od Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively InjuConvention on Prohibitions or Restrictions on the Use od Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects = อนุสัญญาห้ามอาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิดการบาด เจ็บร้ายแรงเกินความจำเป็นหรือก่อให้เกิดลโดยไม่จำกัดเป้าหมาย มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการห้ามหรือหารจำกัดการใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้ เกิดผลกระทบร้ายแรงด้านมนุษยธรรม โดยสาระสำคัญของการ คอบคุมอาวุธตามแบบแต่ละชนิดจะถูกกำหนดไว้ในพิธีสารแต่ละฉบับต่างหาก ซึ่งในชั้นนี้ มีพิธีสาร 5 ฉบับ และรัฐต่างๆ สามารถเลือกยอมรับพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาฯ ฉบับใดก็ได้อย่างน้อยจำนวน 2 ฉบับ [การทูต]
Enzymes, Restrictionเอนไซม์ตัดจำเพาะ [การแพทย์]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะ

เอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม

งานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการตัดดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอชิ้นนั้นเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ช่วยให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น)โดยขั้นตอนการส่งถ่ายดีเอ็นเอพาหะเข้าสู่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยขบวนการที่เรียกว่า transformation ดังนั้นเอนไซม์ตัดจำเพาะซึ่งถูกสร้างโดยแบคทีเรียหลายชนิด ซึ่งเอนไซม์แต่ละชนิดมีความสามารถในการตัดดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสจำเพาะแตกต่างกัน จึงถูกนำมาใช้ในงานด้านพันธุวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเอนไซม์ตัดจำเพาะมีให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง ตัวอย่างของเอนไซม์ตัดจำเพาะ เช่น เอนไซม์ EcoRI แยกได้จากแบคทีเรีย E. coli มีลำดับเบสที่จำเพาะเป็น GAATCC ตัดดีเอ็นเอให้ปลายเหนียว เมื่อใช้เอนไซม์เชื่อมต่อ (DNA ligase) เชื่อมต่อดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างที่ตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI จะได้ดีเอ็นเอทั้งสองเชื่อมต่อกันพอดี ดังนั้นเอนไซม์ตัดจำเพาะช่วยดีเอ็นเอพาหะเชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการให้แสดงออกในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการได้

แบคทีเรียหลายชนิดสร้างเอนไซม์ตัดจำเพาะขึ้นมาเพื่อป้องกันดีเอ็นเอบุกรุกที่ผ่านเข้ามา โดยเอนไซม์ตัดจำเพาะจะตัดทำลายดีเอ็นเอนั้น ดังนั้นด้วยคุณสมบัตินี้เอนไซม์ตัดจำเพาะจึงถูกนำไปใช้ในงานพันธุวิศวกรรม

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But his personal secretary died, so they let up on restrictions.เลขาฯส่วนตัวของเขาตาย พวกเขาจึงยืดหยุ่นให้ Gandhi (1982)
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ. Return of the Condor Heroes (1983)
I was thinking, there's so many rules and restrictions to memorize.ข้ากำลังคิดว่า มีกฏและข้อบังคับมากมายให้จำ. Return of the Condor Heroes (1983)
It's the restrictions to my life I'm tired of.ที่ทนไม่ได้คือการข่มเหงบังคับ Schindler's List (1993)
Look. "Further restrictions regarding liquid assets.ประกาศข้อกำหนด เรื่องการมีเงินสดในครอบครอง The Pianist (2002)
Certain restrictions apply.Blackout periods on availability subject to change."วันที่ 24 พฤษภาคม 2030" The Time Machine (2002)
Certain restrictions apply. Blackout periods o navailability subject to change.รายละเอียด ติดต่อ บ้านหรูคู่จันทราดอทคอม The Time Machine (2002)
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
This one night I was on restriction, and I was cleaning this floor with a toothbrush.แล้ววันหนึ่งผมก็ถูกคุมตัว ให้ทำความสะอาดพื้นด้วยแปรงขัดด้ามเดียว Latter Days (2003)
You're handcuffing us with all these restrictions.คุณจำกัดพวกเราด้วยข้อบังคับต่างๆ The Right Stuff (2007)
As a clear violation of the decree... for the reasonable restriction of Underage Sorcery, you are hereby expelled from Hogwarts School.ซึ่ง#8203; เป็น#8203; การละ#8203; Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
And soon, we can begin lifting restrictions.นาธานโกหก Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
With all the restrictions on people coming to the States,ด้วยข้อจำกัดคนเข้ามาในเมือง Won't Get Fueled Again (2008)
Well, there must be some restriction there.มันคงมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่นั่น 52 Pickup (2008)
Tonight there's a restriction on the incoming and outgoingคืนนี้มีการจำกัดคนเข้าคนออก Iljimae (2008)
Still, it's enough to loosen the rationing restrictions,มันคงเพียงพอที่จะคลาย ปัญหาเรื่องการจำกัดขอบเขต Darkness (2009)
I told you that President Stone major weapons restriction.ผมบอกคุณว่า ประธานสโตนห้ามใช้อาวุธใหญ่ Astro Boy (2009)
B-line has no restrictions.ทดสอบเสร็จ โดยหายไป Angels & Demons (2009)
Your no-samples restriction will severely Limit our Insights.ทำให้การตรวจสอบของเราถูกจำกัด เราต้องการแค่สาเหตุการตาย The Proof in the Pudding (2010)
We follow all of the rules set forth by the EPA and environmental restrictions in the NAFTA treaty.เราทำตามกฏที่ตั้งขึ้นโดย EPA และข้อจำกัดการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย NAFTA The X in the File (2010)
Okay, boys, now, we're traveling with bond restrictions, right?โอเค เด็กๆตอนนี้ เราต้องเดินทางไกล พร้อมด้วยข้อจำกัดเรื่องเงิน ถูกไหม Widening Gyre (2010)
One bacon cheeseburger breaking two Jewish dietary restrictions simultaneously.ละเมือกฎทางโภชนากการของชาวยิว สองข้อพร้อมกัน The Einstein Approximation (2010)
They had dietary restrictions. It's--forget it.พวกเขามีข้อกำหนดเข้มงวด ในการให้อาหาร ลืมไปเหอะน่ะ Queen Sacrifice (2010)
Whatever it takes. The heck with overtime restrictions.แม้ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลาบ้าบอพวกนี้ Red Sky at Night (2010)
We don't have to deal with the red tape the other agencies are burdened with, nor do we have their restrictions.เราไม่ต้องยุ่งยากกับเอกสารและระเบียบการ ที่เป็นภาระของจนท.อื่นๆ และพวกเราไม่ขึ้นกับใคร One Way (2010)
Here's a list of everyone's food allergies and dietary restrictions.นี่คือลิสต์อาหารที่แพ้กับ อาหารลดน้ำหนักของทุกคน A Birthday Story (2010)
With little restrictionก็ไม่มีปัญหา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
- Restriction.-กฎเกณฑ์! Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
There are restrictions, and problems put in your way.มันจะมีข้อจำกัด และปัญหาเกิดขึ้นเสมอ Paradise Kiss (2011)
There are many restrictions.มันมีข้อจำกัดอยู่หลายๆอย่างด้วยแหละ Dream High (2011)
First off, you are on restriction from my inner Lamborghini.อย่างแรกเลย, คุณถูกกีดกัน จากภายในรถแลมโบกินี่ของฉันแล้ว From Childhood's Hour (2011)
All this restriction is like its own compulsion.ข้อจำกัดทั้งหมดนั่นก็เหมือน แรงผลักดันของมันเอง The Three Bad Wolves (2011)
We beyond all of it, you know, our earthly ties, the restrictions of the flesh.อยู่เหนือกฎทุกอย่างเลย คุณก็รู้ การถูกจำกัดโดยโลกมนุษย์ การควบคุมด้านเนื้อหนัง Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
No exercise restrictions.ไม่มีการออกกำลังกายตามข้อห้าม Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
I told you I had a restriction, too. I don't.ชั้นบอกเธอว่าชั้นก็มีกฎข้อห้ามด้วย เปล่าชั้นไม่มีหรอก Mona-Mania (2013)
Mona was under restriction at that time, no visitors.ในตอนนั้นโมน่าอยู่ในความ\ ควบคุมโดยห้ามคนเข้าเยี่ยม I'm Your Puppet (2013)
The U.N. health agency is not likely to recommend official travel restrictions.ตัวแทนสาธารณสุขของสหประชาชาติ ได้เตือนให้... เฝ้าระวังคนที่เดินทาง เข้าออกประเทศในช่วงนี้ World War Z (2013)
Have you put any restrictions on what you're willing to do on video?คุณมีข้อจำกัดอะไรในเรื่อง สิ่งที่คุณเต็มใจจะทำในวิดีโอไหม After Porn Ends 2 (2017)
Multiple restriction, polymorphic DNA sequences.Multiple Restriction, polimorphische DNA-Sequenzen. Split Second (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictionCritics are coming down hard on tightened economic restrictions.
restrictionImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
restrictionJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
restrictionThere are several restrictions on working to support yourself abroad on a student visa.
restrictionWe can lift the restrictions on imports once the joint agreement is signed.
restrictionWe should not put restrictions on foreign trade.
restrictionWith restrictions removed, thousands of new enterprises have come into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดขั้น[N] limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น[N] limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
เงื่อนไข[N] condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด, ข้อตกลง, Example: เรามีเงื่อนไขทางสังคมว่าต้องเคารพในสิ่งของของผู้อื่น, Count unit: ข้อ, Thai definition: (กฎ) ข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผล ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต
เงื่อนปม[N] condition, See also: agreement, restriction, term, Syn. เงื่อนไข, ประเด็น, ข้อแม้, ข้อจำกัด, Example: หากไม่มีการแก้ไขเงื่อนปมเหล่านั้นจะทำให้พรรคการเมืองต่างๆ ไม่พอใจ, Count unit: ข้อ
ตัวยับยั้ง[N] inhibitor, See also: restraint, restriction, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดการหยุดพักหรือหยุดชะงักการกระทำออกไปก่อน
ข้อจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count unit: ข้อ
ความจำกัด[N] limitation, See also: restriction, circumscription, Syn. ข้อจำกัด, Example: ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน
ความยืดหยุ่น[N] unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อจำกัด[adv.] (dōi mai mī khøjamkat) EN: without restriction   
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction   FR: limitation [f] ; restriction [f]
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat kān nam sinkhākhao) EN: import restrictions   
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling   FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint   FR: clause restrictive [f]
ความจำกัด[n.] (khwām jamkat) EN: limitation ; restriction ; circumscription   FR: limitation [f] ; restriction [f]
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso   FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนปม[n.] (ngeūoen-pom) EN: condition ; agreement ; restriction ; term   
ตั้งข้อจำกัด[v. exp.] (tang khøjamkat) EN: impose restrictions   
เต็มที[adv.] (temthī) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead   FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTION    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N
RESTRICTIONS    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restriction    (n) rˈɪstrˈɪkʃən (r i1 s t r i1 k sh @ n)
restrictions    (n) rˈɪstrˈɪkʃənz (r i1 s t r i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开放[kāi fàng, ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to lift (restrictions); to open; to make open to the public; to lift a ban; to unfurl; to bloom, #1,508 [Add to Longdo]
限制[xiàn zhì, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, ] (impose) restrictions; to limit; to bound; to restrict, #1,665 [Add to Longdo]
放宽[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ, / ] relax restrictions, #10,390 [Add to Longdo]
收紧[shōu jǐn, ㄕㄡ ㄐㄧㄣˇ, / ] tighter restrictions, #17,549 [Add to Longdo]
解严[jiě yán, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄢˊ, / ] to lift restrictions (such as curfew or martial law), #134,610 [Add to Longdo]
限制酶[xiàn zhì méi, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, ] restriction enzyme, #167,032 [Add to Longdo]
限制酶图谱[xiàn zhì méi tú pǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] restriction mapping (in genomics); restriction pattern [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbaubeschränkung {f}acreage restriction [Add to Longdo]
Ausleihbeschränkungen {pl}lending restrictions [Add to Longdo]
Baubeschränkungen in einer Zonezoning restrictions [Add to Longdo]
Beschränkung {f} (auf)limitation; restriction (to) [Add to Longdo]
Einschränkung {f} [math.]restriction [Add to Longdo]
Einschränkung {f}; Beeinträchtigung {f}; Einengung {f}; Restriktion {f} | Einschränkungen {pl}; Beeinträchtigungen {pl}; Restriktionen {pl}restriction | restrictions [Add to Longdo]
Halteverbot {n} | Halteverbote {pl}stopping restriction | stopping restrictions [Add to Longdo]
Karenzzeit {f}; Karenz {f} | Karenzzeiten {pl}waiting period; period of restriction | waiting periods [Add to Longdo]
Produktionsbeschränkung {f}output restriction [Add to Longdo]
Zahlbeschränkung {f}number restriction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei [Add to Longdo]
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised) [Add to Longdo]
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile [Add to Longdo]
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P) [Add to Longdo]
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations [Add to Longdo]
給水制限[きゅうすいせいげん, kyuusuiseigen] (n) water supply restrictions [Add to Longdo]
減塩[げんえん, gen'en] (n,adj-no) reduction of salt; sodium restriction [Add to Longdo]
限局[げんきょく, genkyoku] (n,vs) restriction; localization [Add to Longdo]
限定[げんてい, gentei] (n,vs,adj-no) limit; restriction; (P) [Add to Longdo]
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P) [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] (n) {comp} fetch-restrictions [Add to Longdo]
重量制限[じゅうりょうせいげん, juuryouseigen] (n) weight restriction; weight limit [Add to Longdo]
食事制限;食餌制限[しょくじせいげん, shokujiseigen] (n) dietary restriction [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] (n,vs) restriction; restraint; limitation; limit; (P) [Add to Longdo]
制限酵素[せいげんこうそ, seigenkouso] (n) restriction enzyme; restriction endonuclease [Add to Longdo]
制限事項[せいげんじこう, seigenjikou] (n) restriction; limitation [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] (n,vs) limitation; restriction; condition; constraints; (P) [Add to Longdo]
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P) [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] (n) {comp} power limitation; power restriction [Add to Longdo]
党議拘束[とうぎこうそく, tougikousoku] (n) compulsory adherence to a party decision; restrictions on party debate [Add to Longdo]
紐付き[ひもつき, himotsuki] (n,adj-no) (1) (uk) conditions; strings attached; restriction; restrictions; controls; (n) (2) something that has a cord or string attached (e.g. clothes); (3) (See 縄付き) criminal; someone bound by ropes; (4) having a lover (for a woman); lover [Add to Longdo]
輸出制限[ゆしゅつせいげん, yushutsuseigen] (n) export restrictions [Add to Longdo]
輸入制限[ゆにゅうせいげん, yunyuuseigen] (n) import restrictions [Add to Longdo]
掣肘[せいちゅう, seichuu] (n,vs) restraint; restriction; control [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restriction \Re*stric"tion\, n. [F. restriction, L. restrictio.]
   1. The act of restricting, or state of being restricted;
    confinement within limits or bounds.
    [1913 Webster]
 
       This is to have the same restriction with all other
       recreations,that it be made a divertisement. --Giv.
                          of Tonque.
    [1913 Webster]
 
   2. That which restricts; limitation; restraint; as,
    restrictions on trade.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top