ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-restriction-

R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: restriction, *restriction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restriction[N] การยับยั้ง, See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต, Syn. confinement, contraint, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrictionการจำกัด, ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you put any restrictions on what you're willing to do on video?คุณมีข้อจำกัดอะไรในเรื่อง สิ่งที่คุณเต็มใจจะทำในวิดีโอไหม After Porn Ends 2 (2017)
Mona was under restriction at that time, no visitors.ในตอนนั้นโมน่าอยู่ในความ\ ควบคุมโดยห้ามคนเข้าเยี่ยม I'm Your Puppet (2013)
We beyond all of it, you know, our earthly ties, the restrictions of the flesh.อยู่เหนือกฎทุกอย่างเลย คุณก็รู้ การถูกจำกัดโดยโลกมนุษย์ การควบคุมด้านเนื้อหนัง Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
All this restriction is like its own compulsion.ข้อจำกัดทั้งหมดนั่นก็เหมือน แรงผลักดันของมันเอง The Three Bad Wolves (2011)
First off, you are on restriction from my inner Lamborghini.อย่างแรกเลย, คุณถูกกีดกัน จากภายในรถแลมโบกินี่ของฉันแล้ว From Childhood's Hour (2011)
One bacon cheeseburger breaking two Jewish dietary restrictions simultaneously.ละเมือกฎทางโภชนากการของชาวยิว สองข้อพร้อมกัน The Einstein Approximation (2010)
We follow all of the rules set forth by the EPA and environmental restrictions in the NAFTA treaty.เราทำตามกฏที่ตั้งขึ้นโดย EPA และข้อจำกัดการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย NAFTA The X in the File (2010)
Your no-samples restriction will severely Limit our Insights.ทำให้การตรวจสอบของเราถูกจำกัด เราต้องการแค่สาเหตุการตาย The Proof in the Pudding (2010)
Tonight there's a restriction on the incoming and outgoingคืนนี้มีการจำกัดคนเข้าคนออก Iljimae (2008)
Well, there must be some restriction there.มันคงมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่นั่น 52 Pickup (2008)
With all the restrictions on people coming to the States,ด้วยข้อจำกัดคนเข้ามาในเมือง Won't Get Fueled Again (2008)
As a clear violation of the decree... for the reasonable restriction of Underage Sorcery, you are hereby expelled from Hogwarts School.ซึ่ง#8203; เป็น#8203; การละ#8203; Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictionCritics are coming down hard on tightened economic restrictions.
restrictionImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
restrictionJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
restrictionThere are several restrictions on working to support yourself abroad on a student visa.
restrictionWe can lift the restrictions on imports once the joint agreement is signed.
restrictionWe should not put restrictions on foreign trade.
restrictionWith restrictions removed, thousands of new enterprises have come into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
ข้อจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction   FR: limitation [f] ; restriction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTION    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restriction    (n) rˈɪstrˈɪkʃən (r i1 s t r i1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschränkung {f}; Beeinträchtigung {f}; Einengung {f}; Restriktion {f} | Einschränkungen {pl}; Beeinträchtigungen {pl}; Restriktionen {pl}restriction | restrictions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restriction \Re*stric"tion\, n. [F. restriction, L. restrictio.]
   1. The act of restricting, or state of being restricted;
    confinement within limits or bounds.
    [1913 Webster]
 
       This is to have the same restriction with all other
       recreations,that it be made a divertisement. --Giv.
                          of Tonque.
    [1913 Webster]
 
   2. That which restricts; limitation; restraint; as,
    restrictions on trade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restriction
   n 1: a principle that limits the extent of something; "I am
      willing to accept certain restrictions on my movements"
      [syn: {restriction}, {limitation}]
   2: an act of limiting or restricting (as by regulation) [syn:
     {limitation}, {restriction}]
   3: the act of keeping something within specified bounds (by
     force if necessary); "the restriction of the infection to a
     focal area" [syn: {restriction}, {confinement}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 restriction
  n.
 
   A {bug} or design error that limits a program's capabilities, and which is
   sufficiently egregious that nobody can quite work up enough nerve to
   describe it as a {feature}. Often used (esp. by {marketroid} types) to make
   it sound as though some crippling bogosity had been intended by the
   designers all along, or was forced upon them by arcane technical
   constraints of a nature no mere user could possibly comprehend (these
   claims are almost invariably false).
 
   Old-time hacker Joseph M. Newcomer advises that whenever choosing a
   quantifiable but arbitrary restriction, you should make it either a power
   of 2 or a power of 2 minus 1. If you impose a limit of 107 items in a list,
   everyone will know it is a random number ? on the other hand, a limit of 15
   or 16 suggests some deep reason (involving 0- or 1-based indexing in
   binary) and you will get less {flamage} for it. Limits which are round
   numbers in base 10 are always especially suspect.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top