ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิกัด

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิกัด-, *พิกัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิกัด[N] tariff, Thai definition: ้กำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร
พิกัด[N] co - ordinates, Example: ในการทำแผนที่จะมีการเก็บสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆ การวาดเส้นรูปหลายเหลี่ยมในลักษณะของพิกัด, Thai definition: จำนวนจริง 2 จำนวนซึ่งเป็นคู่ลำดับที่แทนจุดจุดหนึ่งบนระนาบ จำนวนแรกของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด x เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนดิ่ง ส่วนจำนวนที่ 2 ของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด y เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนนอน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิกัดน. กำหนด (ของต้องพิกัด หมายความว่า ของเข้ากำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร).
พิกัดน. จำนวนจริง ๒ จำนวนซึ่งเป็นคู่ลำดับ ที่แทนจุดจุดหนึ่งบนระนาบ จำนวนแรกของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด x เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนดิ่ง ส่วนจำนวนที่ ๒ ของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด y เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนนอน.
พิกัดยาน. การกำหนดจำนวนตัวยาไทยเข้าเป็นกลุ่มเป็นพวก เช่นพวกมีตัวยา ๓ อย่าง มี กรีฏุก ตรีกาลพิษ เป็นต้น พวกมีตัวยา ๔ อย่าง มี จตุกาลธาตุ จตุทิพยคันธา เป็นต้น.
พิกัดอัตราศุลกากรน. กำหนดอัตราเพื่อคำนวณเงินอากรที่เรียกเก็บจากของที่ส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาออก หรือของที่นำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาเข้า.
ตรีโลหะพิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันเป็นธาตุที่ถลุงเป็นรูปแล้ว ๓ อย่าง คือ ทองแดง ทองเหลือง ทองหล่อ (ทองสัมฤทธิ์).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coordinateพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular coordinatesพิกัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical coordinates; cylindrical polar coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical polar coordinates; cylindrical coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spherical coordinatesพิกัดทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinateพิกัดที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abscissaพิกัดที่หนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tariffพิกัดอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariffพิกัดอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protective tariffพิกัดอัตราคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [TU Subject Heading]
Tariff on automobile partsพิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on automobilesพิกัดอัตราศุลกากรรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on farm produceพิกัดอัตราศุลกากรผลิตผลเกษตร [TU Subject Heading]
Tariff on liquorsพิกัดอัตราศุลกากรสุรา [TU Subject Heading]
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Tariff on paperพิกัดอัตราศุลกากรกระดาษ [TU Subject Heading]
Tariff on poultryพิกัดอัตราศุลกากรสัตว์ปีก, พิกัดอัตราศุลกากรกระดาษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here are the AE-35 coordinates.นี่พิกัด แออี35 ที่มี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง Spies Like Us (1985)
Coordinates 99871 by 4332.อยู่พิกัด 99871 ที่ 4332 Akira (1988)
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก James and the Giant Peach (1996)
I'm moving the rest. Confirm coordinates!ฉันย้ายส่วนที่เหลือ ยืนยันพิกัดContact (1997)
Coordinates confirmed. Willie's checking the system.พิกัดได้รับการยืนยัน ของวิลลี่การตรวจสอบระบบ Contact (1997)
Get the co-ordinates.หาพิกัดทีสิ The Truman Show (1998)
Give me the read.อ่านค่าพิกัดให้ผมหน่อย Dark Harbor (1998)
Fifty-two miles northeast, bearing 0.5 degrees. That's the system core?52 ไมล์ ทางเหนือ พิกัด 0.5 องศาเหนือ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
An EMP was triggered before we got in position.ระบบ อีเอ็มพี ถูกเปิดก่อนที่พวกเราพบพิกัดของพวกมัน The Matrix Reloaded (2003)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
Switch to map coordinate 69 SW by 49 E.เปลี่ยนพิกัดในแผนที่ 69-ตะวันตกเฉียงใต้ 49-ตะวันออก Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิกัด[n.] (phikat) EN: tariff ; schedule of duties   FR: taux [m]
พิกัด[n.] (phikat) EN: coordinate ; coordinates   FR: coordonnée [f] ; coordonnées [fpl]
พิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (phikat Khāthīsīen) EN: Cartesian coordinates   FR: coordonnées cartésiennes [fpl]
พิกัดอัตรา[n. exp.] (phikat attrā) EN: tariff ; rate   FR: tarif [m]
พิกัดอัตราตามราคา[n. exp.] (phikat attrā tām rākhā) EN: ad valorem duty   
พิกัดอัตราตามสภาพ[n. exp.] (phikat attrā tām saphāp) EN: specific duty ; specific rate   
พิกัดอัตราศุลกากร[n. exp.] (phikat attrā sunlakākøn) EN: customs duty ; customs tariff   FR: tarif doaunier [m]
พิกัดอัตราอนุเคราะห์[n. exp.] (anukhrǿ) EN: preferential tariff ; preferential duty   
พิกัดอันตราย[n. exp.] (phikat antarāi) EN: limit of danger   

English-Thai: Longdo Dictionary
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
featherweight[N] น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม), See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
tariff[N] พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, See also: อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, Syn. charge, duty, rate, tax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
overload(โอ'เวอะโลด') vt. บรรทุกเกินพิกัด,ใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป
specific(สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์., See also: specifically adv. specificity n., Syn. definite,particular

English-Thai: Nontri Dictionary
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด
overload(n) ของเกินพิกัด
overload(vt) ใช้งานมากไป,บรรทุกเกินพิกัด
overweight(adj) หนักเกินพิกัด
overweight(n) น้ำหนักเกินพิกัด
overweight(vt) ทำให้หนักเกินพิกัด
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top