ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restrictions

R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N Z   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restrictions-, *restrictions*, restriction
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But his personal secretary died, so they let up on restrictions.เลขาฯส่วนตัวของเขาตาย พวกเขาจึงยืดหยุ่นให้ Gandhi (1982)
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ. Return of the Condor Heroes (1983)
I was thinking, there's so many rules and restrictions to memorize.ข้ากำลังคิดว่า มีกฏและข้อบังคับมากมายให้จำ. Return of the Condor Heroes (1983)
It's the restrictions to my life I'm tired of.ที่ทนไม่ได้คือการข่มเหงบังคับ Schindler's List (1993)
Look. "Further restrictions regarding liquid assets.ประกาศข้อกำหนด เรื่องการมีเงินสดในครอบครอง The Pianist (2002)
Certain restrictions apply.Blackout periods on availability subject to change."วันที่ 24 พฤษภาคม 2030" The Time Machine (2002)
Certain restrictions apply. Blackout periods o navailability subject to change.รายละเอียด ติดต่อ บ้านหรูคู่จันทราดอทคอม The Time Machine (2002)
You're handcuffing us with all these restrictions.คุณจำกัดพวกเราด้วยข้อบังคับต่างๆ The Right Stuff (2007)
And soon, we can begin lifting restrictions.นาธานโกหก Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
With all the restrictions on people coming to the States,ด้วยข้อจำกัดคนเข้ามาในเมือง Won't Get Fueled Again (2008)
Still, it's enough to loosen the rationing restrictions,มันคงเพียงพอที่จะคลาย ปัญหาเรื่องการจำกัดขอบเขต Darkness (2009)
B-line has no restrictions.ทดสอบเสร็จ โดยหายไป Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictionsCritics are coming down hard on tightened economic restrictions.
restrictionsImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
restrictionsJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
restrictionsThere are several restrictions on working to support yourself abroad on a student visa.
restrictionsWe can lift the restrictions on imports once the joint agreement is signed.
restrictionsWe should not put restrictions on foreign trade.
restrictionsWith restrictions removed, thousands of new enterprises have come into being.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat kān nam sinkhākhao) EN: import restrictions   
ตั้งข้อจำกัด[v. exp.] (tang khøjamkat) EN: impose restrictions   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTIONS    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restrictions    (n) rˈɪstrˈɪkʃənz (r i1 s t r i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised) [Add to Longdo]
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile [Add to Longdo]
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations [Add to Longdo]
給水制限[きゅうすいせいげん, kyuusuiseigen] (n) water supply restrictions [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] (n) {comp} fetch-restrictions [Add to Longdo]
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks [Add to Longdo]
党議拘束[とうぎこうそく, tougikousoku] (n) compulsory adherence to a party decision; restrictions on party debate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top