ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clearness*

K L IH1 R N AH0 S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clearness, -clearness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearness[N] ความชัดเจน, Syn. clarity, lucidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearness indexดรรชนีความใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแจ่มแจ้ง[N] clarity, See also: clearness, distinctness, Syn. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Ant. ความครุมเครือ, ความกำกวม, Example: การสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทชายแดนไม่ค่อยจะได้ความแจ่มแจ้งดีนัก
ความใส[N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
วิภา[N] ray, See also: light, splendour, brightness, clearness, lustre, Syn. รัศมี, แสงสว่าง, ความสุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชาลา[N] flame, See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสว่าง, เปลวไฟ
การถาง[N] clearness, See also: cutting, mowing, Syn. การดาย, การตัด, Example: การถางสวนชาวบ้านจะไหว้วานขอแรงจากเพื่อนบ้านมาช่วยกันซึ่งเรียกว่า ลงแขก, Thai definition: การใช้มีด เป็นต้น ฟันให้เตียน เช่น การถางหญ้า การถางป่า
ความแจ่ม[N] brightness, See also: clearness, brilliant, Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด, ความชัดเจน, Ant. ความคลุมเครือ
ความกระจ่าง[N] clearness, See also: distinctness, Syn. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, Ant. ความคลุมเครือ, ความกำกวม, Example: นายกรัฐมนตรีน่าจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อความกระจ่างต่อสาธารณชน
ความเคลือบแคลง[N] doubtfulness, See also: unclearness, ambiguity, Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, Example: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน
ความรุ่งเรือง[N] flame, See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance, Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Ant. ความตกต่ำ, Example: เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ความรุ่งเรือง[N] flame, See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance, Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Ant. ความตกต่ำ, Example: เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ความโปร่ง[N] clarity, See also: airy, clearness, porosity, Syn. ความโปร่งสบาย, Ant. ความทึบ, Example: ความโปร่งของห้องนี้เกิดจากลมถ่ายเทสะดวก
ความคลุมเครือ[N] ambiguity, See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity, Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด, Ant. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Example: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา, Thai definition: ความไม่ชัดแจ้ง
ความสว่าง[N] brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป
ความสว่าง[N] brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชัดเจน[n.] (khwām chatjēn) EN: clearness   
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARNESS K L IH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearness (n) klˈɪəʳnəs (k l i@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaulichkeit {f}; Deutlichkeit {f}; Übersichtlichkeit {f}clearness [Add to Longdo]
Prüfschärfe {f}clearness test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝度[きど, kido] (n) brightness; clearness; luminance; (P) [Add to Longdo]
冴え;冱え;冴(io)[さえ, sae] (n) (1) clearness; clarity; (2) skillfulness (skilfulness) [Add to Longdo]
透視度[とうしど, toushido] (n) horizontal transparency; clearness (of water); visibility (esp. for scuba diving) [Add to Longdo]
透徹[とうてつ, toutetsu] (n,vs) penetration; absolutely clear; not dirty; clearness [Add to Longdo]
透明度[とうめいど, toumeido] (n) transparency; degree of clearness [Add to Longdo]
分明[ふんみょう;ぶんみょう;ぶんめい, funmyou ; bunmyou ; bunmei] (adj-na,n) clearness; clear understanding [Add to Longdo]
明瞭(P);明りょう;明亮;明了[めいりょう, meiryou] (n,adj-na) clarity; clearness; (P) [Add to Longdo]
融朗[ゆうろう, yuurou] (n) brightness; clearness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearness \Clear"ness\, n.
   The quality or state of being clear.
 
   Syn: {Clearness}, {Perspicuity}.
 
   Usage: Clearness has reference to our ideas, and springs from
      a distinct conception of the subject under
      consideration. Perspicuity has reference to the mode
      of expressing our ideas and belongs essentially to
      style. Hence we speak of a writer as having clear
      ideas, a clear arrangement, and perspicuous
      phraseology. We do at times speak of a person's having
      great clearness of style; but in such cases we are
      usually thinking of the clearness of his ideas as
      manifested in language. "Whenever men think clearly,
      and are thoroughly interested, they express themselves
      with perspicuity and force." --Robertson.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top