หรือคุณหมายถึง indistinctneß?
Search result for

indistinctness

(5 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indistinctness-, *indistinctness*, indistinctnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indistinctness[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง, Syn. blur, dimness, fuzziness, Ant. clearness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indistinctness    (n) (i2 n d i s t i1 ng k t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indistinctness \In`dis*tinct"ness\, n.
   The quality or condition of being indistinct; lack of
   definiteness; dimness; confusion; as, the indistinctness of a
   picture, or of comprehension; indistinctness of vision.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indistinctness
   n 1: the quality of being indistinct and without sharp outlines
      [syn: {indistinctness}, {softness}, {blurriness},
      {fogginess}, {fuzziness}] [ant: {distinctness},
      {sharpness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top