Search result for

การตัด

(98 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตัด-, *การตัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตัดตอน[N] extractability, See also: excerption, Example: เขากล่าวว่าภาพยนต์เรื่องนี้ป็นการตัดตอนจากฉากชีวิตที่เป็นจริงส่วนหนึ่งของเขาเพื่อเสนอสู่สายตาประชาชน
การตัดต่อ[N] editing, See also: montage, photomontage, Example: ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดักษณะการตัด, การปอก, การทอน
ตักษณะการตัด, การปอก, การทอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excision; ectomyการตัด (อวัยวะ) ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectomy; excisionการตัด (อวัยวะ) ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteotomyการตัดกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpectomyการตัดกระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangectomyการตัดกระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stapedectomyการตัดกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scapulectomyการตัดกระดูกสะบัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiotomyการตัดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubiotomyการตัดกระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacrectomyการตัดกระดูกใต้กระเบนเหน็บออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetically-modified organismการตัดแต่งพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textile-cuttingการตัดสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy decision makingการตัดสินใจแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biopsyการตัดเนื้อตรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amputationการตัดแขนขาหรือส่วนที่ติดร่างกาย [TU Subject Heading]
Appendectomyการตัดไส้ติ่ง [TU Subject Heading]
Biopsyการตัดเนื้อตรวจ [TU Subject Heading]
Biopsy, Needleการตัดเนื้อตรวจด้วยเข็ม [TU Subject Heading]
Check safekeepingการตัดการเดินทางของเช็ค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The decision was his.การตัดสินใจนี้มันเป็นของเขา Chuck in Real Life (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
I thought i already talked about not judging.ฉันคิดว่าฉันพูดเรื่องการตัดสินคนไปแล้วซะอีก Not Cancer (2008)
Money is always a calculated decision.การใช้เงินต้องมีการคำนวนที่ดีในการตัดสินใจ Adverse Events (2008)
We need to biopsy the cysts.เราต้องการตัดชิ้นเนื้อของซิส Lucky Thirteen (2008)
Here's the result from the lung biopsy.นี่คือผลการตัดชิ้นเนื้อปอด Lucky Thirteen (2008)
The biopsy of your lung cyst showed smooth muscle cells.การตัดชิ้นเนื้อซิสที่ปอดคุณ แสดงถึงเซลกล้ามเนื้อนิ่ม Lucky Thirteen (2008)
Decisions are never made in a vacuum.การตัดสินใจที่ดีทำไม่ได้ ภายใต้แรงกดดัน Joy (2008)
Just like your decision to make her miserable.เหมือนการตัดสินใจของนาย ที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ Joy (2008)
It's my medical opinion.เป็นการตัดสินใจทางการแพทย์ Joy (2008)
It's a decision that changes everything.เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนทุกๆสิ่ง Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัด[n.] (kān tat) EN: cut ; chipping   FR: coupe [f] ; amputation [f]
การตัดกัน[n. exp.] (kān tatkan) FR: intersection [m] ; croisement [m]
การตัดต่อ[n. exp.] (kān tattø) EN: editing ; montage ; photomontage   FR: montage [m]
การตัดตอน[n.] (kān tattøn) EN: extractability ; excerption   
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān tattø phanthukam = kān tattø thāng phanthukam) EN: genetic modification   FR: modification génétique [f]
การตัดต่อวีดีโอ[n. exp.] (kān tattø wīdīō) FR: montage vidéo [m]
การตัดทอน[n. exp.] (kān tatthøn) EN: reduction   
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi hai møradok) EN: disinheritance   FR: privation de son héritage [f]
การตัดสิน[n.] (kān tatsin) EN: decision ; judging   FR: décision [f]
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[n. exp.] (kān tatsin plǿi tūa jamloēi) EN: acquittal   

English-Thai: Longdo Dictionary
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviation[N] การย่อ, See also: การตัดทอน, Syn. shortening, brief
abscission[N] การตัดออก
biopsy[N] การตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ
common sense[N] การตัดสินแบบพื้นๆ, See also: การใช้ความคิดตัดสินเบื้องต้น
cross section[N] การตัดตามขวาง
crosscut[N] การตัดขวาง
cutting[N] การตัดต่อ
eleventh-hour decision[IDM] การตัดสินใจในนาทีสุดท้าย
decapitation[N] การตัดศีรษะ, See also: กระบวนการตัดคอ
decision[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป, Syn. detemination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
adenoidectomy(แอดดินอยเดค' โทมี) การตัดต่อม adenoids ออก (removing the adenoids)
apodis(z) ation (แอพโพไดเซ'ชน) n. การตัดเท้าออก
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitral(อาร์'บิเทริล) adj. เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรือการตัดสิน (relating to an arbiter)
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
amputation(n) การตัด(แขน,ขา)
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
decision-making (n) การตัดสินใจ
dicision (n vi ) การตัดสินใจ,คำพิพากษา,การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ VT. ตัดสินใจ
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน
rapse of reason (phrase slang ) การตัดสินใจผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
切削[せっさく, sessaku] (n vt) การตัด เช่น 切削速度 แปลว่า ระดับความเร็วในการตัด (Cutting Speed)
決意[けつい, ketsui] (n) การตัดสินใจ
減点[げんてん, genten] (vt) การตัดแต้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決意[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, See also: S. Ringrichter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top