ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lucidity

L UW0 S IH1 D IH0 T IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucidity-, *lucidity*
English-Thai: Nontri Dictionary
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I'm saying is that a little lucidity would not go amiss.ที่ป๊าพูดคือ คิดให้แจ่มแจ้งสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย The Dreamers (2003)
Should Maggie get the upper hand, and I hope she doesn't, this will give you approximately 10 seconds of lucidity in order to do what needs to be done.แม็กกี้อาจมีทีเด็ดซ่อนไว้ ฉันหวังว่าคงไม่มีจริง เซรุ่มนี้จะทำให้นาย มีความคิดกระจ่างแจ้ง 10 วินาที ที่จะทำสิ่งที่ต้องทำ Incarnate (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
LUCIDITY L UW0 S IH1 D IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucidity (n) lˈuːsˈɪdɪtiː (l uu1 s i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
達意[たつい, tatsui] (adj-na,n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]
明澄[めいちょう, meichou] (adj-na,n) lucidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucidity \Lu*cid"i*ty\, n. [Cf. F. lucidit['e]. See {Lucid}.]
   The quality or state of being lucid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucidity
   n 1: free from obscurity and easy to understand; the
      comprehensibility of clear expression [syn: {clarity},
      {lucidity}, {lucidness}, {pellucidity}, {clearness},
      {limpidity}] [ant: {abstruseness}, {obscureness},
      {obscurity}, {reconditeness}, {unclearness}]
   2: a lucid state of mind; not confused

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top