ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-clearness-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clearness, *clearness*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearness[N] ความชัดเจน, Syn. clarity, lucidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถาง[N] clearness, See also: cutting, mowing, Syn. การดาย, การตัด, Example: การถางสวนชาวบ้านจะไหว้วานขอแรงจากเพื่อนบ้านมาช่วยกันซึ่งเรียกว่า ลงแขก, Thai definition: การใช้มีด เป็นต้น ฟันให้เตียน เช่น การถางหญ้า การถางป่า
ความกระจ่าง[N] clearness, See also: distinctness, Syn. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, Ant. ความคลุมเครือ, ความกำกวม, Example: นายกรัฐมนตรีน่าจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อความกระจ่างต่อสาธารณชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชัดเจน[n.] (khwām chatjēn) EN: clearness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearness    (n) klˈɪəʴnəs (k l i@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfschärfe {f}clearness test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearness \Clear"ness\, n.
   The quality or state of being clear.
 
   Syn: {Clearness}, {Perspicuity}.
 
   Usage: Clearness has reference to our ideas, and springs from
      a distinct conception of the subject under
      consideration. Perspicuity has reference to the mode
      of expressing our ideas and belongs essentially to
      style. Hence we speak of a writer as having clear
      ideas, a clear arrangement, and perspicuous
      phraseology. We do at times speak of a person's having
      great clearness of style; but in such cases we are
      usually thinking of the clearness of his ideas as
      manifested in language. "Whenever men think clearly,
      and are thoroughly interested, they express themselves
      with perspicuity and force." --Robertson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearness
   n 1: free from obscurity and easy to understand; the
      comprehensibility of clear expression [syn: {clarity},
      {lucidity}, {lucidness}, {pellucidity}, {clearness},
      {limpidity}] [ant: {abstruseness}, {obscureness},
      {obscurity}, {reconditeness}, {unclearness}]
   2: the quality of clear water; "when she awoke the clarity was
     back in her eyes" [syn: {clearness}, {clarity},
     {uncloudedness}] [ant: {opacity}, {opaqueness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top