ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*accurately*

AE1 K Y ER0 AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accurately, -accurately-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurately(adv) อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly
inaccurately(adv) อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างคลาดเคลื่อน, Syn. incorrectly, Ant. accurately, correctly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น Contact (1997)
It simply means we didn't accurately gauge his potential in the first place.- If he did? - It would mean we did not accurately gauge his potential in the first place. Gattaca (1997)
Thus, I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature.ดังนั้น ผมเลยออกแบบมันเสียใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงจากประวัติของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นตามธรรมชาติของคุณ The Matrix Reloaded (2003)
I don't believe that intelligence can be accurately quantified-- but I do have an I.Q. of 187 and an eidetic memory and can read 20, 000 words per minute.ผมไม่คิดว่าความฉลาด จะสามารถบอกเป็นตัวเลขที่แม่นยำได้ แต่ผมมีไอคิว 187 และความทรงจำอันแม่นยำ และสามารถอ่านได้ 20, 000 คำต่อนาที Extreme Aggressor (2005)
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ An Inconvenient Truth (2006)
I'm trying to accurately describe...ผมพยายามที่จะ บรรยายอย่างระมัดระวัง 1408 (2007)
And the Gustav was capable of firing a 7-ton shell and hitting a target, accurately, 23 miles away.และปืนรถไฟยักษ์ มีอานุภาพยิงระเบิดลูกสุนปืนใหญถึง 7 ตัน และยิงไปยังเป้าหมายได้แม่นยำมาก ห่างออกไปถึง 23 ไมล์ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I've input all the major fault areas and I've programmed the artifcial intelligence to accurately move the earth's tetronic plates.เพิ่มตำแหน่งบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก และผมได้จำลองสถานการณ์ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอย่างแม่นยำ 2012 Doomsday (2008)
Land accurately at the dead center of the field.ลงจอดที่จุดศูนย์กลางของสนาม. Episode #1.7 (2008)
You have to be completely honest so I can evaluate you accurately.เธอต้องบอกฉันตรงๆนะ ไม่งั้นฉันให้คะแนนเธอไม่ได้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
More accurately, someone who has perverted romany culture.ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง, ใครที่ปฎิบัติตัวตามวัฒนธรรมโรมาเนีย Bloodline (2009)
We profiled the duo Accurately, Only the dominant Personalities and alter Are inside of adam.เราแค่ควบคุมตัวเขา แล้วให้ศาลเป็นคนตัดสิน Conflicted (2009)
All we have to do is date these myths accurately.ทั้งหมดนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ หาวันที่จะเกิดขึ้น Episode #3.2 (2009)
Rather than counting on superstition to make you shoot more accurately, you should just practice more.ดีกว่าการเชื่อเรื่องไสยศาสตร์งมงาย คุณควรฝึกความแม่นยำ ซ้อมยิงให้มากขึ้น The Dwarf in the Dirt (2009)
I'll broke the news that you report accurately, I guarantee he finishedฉันจะแก้่ข่าวให้รายงานความจริงของคุณ, ฉันรับประกันเขาเสร็จเราแน่ Ip Man 2 (2010)
! ? There are men in existence who can, or more accurately, who have an absolute right to commit all kinds of wicked and criminal acts.มีมนุษย์บางคนที่สามารถ หรือพูดให้ถูกกว่านั้น คือ Confessions (2010)
And you find that, and you measure it, and you measure it accurately.บอกว่าที่ดาวเคราะห์ที่มี Are We Alone? (2010)
SO WE'RE ABLE TO MEASURE THEIR SHAPES VERY ACCURATELY, สารที่มองไม่เห็น ที่ดูเหมือนว่าจะในรูปแบบ Beyond the Darkness (2010)
The reasons to measure time or frequency this accurately -- boy, there are a bunch of them.ที่เป็นเหตุผลสำคัญหรือไม่ เหตุผลในการวัดเวลาหรือ ความถี่นี้ได้อย่างถูกต้อง Is Time Travel Possible? (2010)
Already an old person, his body should be more able to accurately predict if it will rain.เขาอก่แล้ว ร่างกายของเขา จะบอกได้ว่าฝนจะตกได้แม่นยำ Dae Mul (2010)
Explain it accurately.ช่วยอธิบายหน่อย Episode #1.12 (2010)
He accurately remembered me, even my name.เค้าจำฉันได้ จำชื่อได้ด้วย Episode #1.2 (2010)
More accurately, Dean, it's where Greendale's money comes from.ถ้าพูดให้ถูกนะ คณบดี เงินของกรีนเดลมาจากที่นี่ต่างหาก Biology 101 (2011)
I may be able to date it more accurately once I'm done processing these.ผมอาจระบุเวลาได้แม่นยำกว่านี้ เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว Mea Makamae (2011)
See, it's a rating scale based on observation, so the more time you spend with the subject, the more accurately you can then observe their behavioral traits, and, uh, guess what I've been doing?อัตราขึ้นอยู่กับการสังเกต ยิ่งสนใจเป้าหมายเท่าไหร่ ยิ่งสังเกตได้ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น Ring Around the Rosie (2011)
YOU CAN MONITOR HIS PROGRESS MORE ACCURATELYและยืนยันได้ด้วยกล้องจราจร Skyfall (2012)
Or more accurately, she allowed me to make contact with her.เธออนุญาตให้ผมเข้าใกล้เธอได้ Initiative รู้ ว่าคุณเป็นใครงั้นหรอ? Sabotage (2013)
Or... more accurately, begins.หรือพูดให้แม่นยำกว่าก็คือ จุดเริ่มต้น John Doe (2013)
Or, more accurately, we go through you.ไม่สิ จะให้ถูก ต้องพูดว่า... เป็นศพให้เราข้ามก่อน! Guardians of the Galaxy (2014)
A specialized protein proofreads to make sure that only the right letters are accepted so that the DNA is accurately copied.โปรตีนเฉพาะพิสูจน์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่า ว่ามีเพียงตัวอักษรที่ถูกต้อง ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ดีเอ็นเอจะถูกคัดลอก อย่างถูกต้อง Some of the Things That Molecules Do (2014)
But nobody noticed until 1958 when an oceanographer named Charles David Keeling devised a way to accurately measure the amount of carbon dioxide in the atmosphere.แต่ไม่มีใครสังเกต เห็นจนกระทั่งปี 1958 เมื่อสมุทรศาสตร์ชื่อชาร์ลส์เดวิดระนาว คิดค้นวิธีที่จะแม่นยำในการวัด The World Set Free (2014)
Here, Eratosthenes, one of the chief librarians, accurately calculated the size of the Earth and invented geography.นี่ไอออนหนึ่งของ บรรณารักษ์หัวหน้า คำนวณอย่างถูกต้องขนาดของโลก และภูมิศาสตร์คิดค้น Unafraid of the Dark (2014)
Two years ago when the police arrested Oliver because they thought, accurately, that he was the vigilante, they took a DNA sample.สองปีที่แล้วที่ตำรวจจับโอลิเวอร์ เพราะพวกเขาคิดว่าโอลิเวอร์เป็นศาลเตี้ย พวกเขาเอา ตัวอย่างของ DNA ไป The Climb (2014)
There have been some recent developments in my claim for reimbursement, and I'd like to represent myself as accurately as possible.การเรียกร้องของผมคือการชดใช้ และผมอยากจะเสนตัวผมเอง ว่าสิ่งที่ชัดเจนคือสิ่งที่เป็นไปได้ Demolition (2015)
So you're free to mark my swaps accurately for once because it's now in your interest to do so.อิสระที่จะทำเครื่องหมาย แลกเปลี่ยนของฉันได้อย่างถูกต้องสักครั้ง เพราะตอนนี้อยู่ในความสนใจ ของคุณจะทำเช่นนั้น The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accuratelyDo not sign a delivery receipt unless it accurately lists the goods received.
accuratelyHe is accurately described what happened there.
accuratelyI don't remember my father's face accurately.
accuratelyI don't remember my grandmother's face accurately.
accuratelyLight source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
เที่ยง(adv) correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ตรงเผง(adv) accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai Definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
แม่น(adv) accurately, Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, Example: นอกจากเขาจะชักปืนได้ไวแล้ว เขายังยิงได้แม่นเหมือนจับวาง, Thai Definition: เที่ยงตรงหรือถูกต้อง, ตรงเป้าหมาย
แม่น(adv) accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai Definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง(adv) precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai Definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง(adv) precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai Definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เปรี๊ยะ(adv) exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
เป๊ะ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, definitely, Syn. แม่นยำ, Ant. ขาดๆ เกินๆ, Example: คำทำนายของหมอดูตรงเป๊ะทุกเรื่อง, Thai Definition: พอดี, ตรง
ถนัด(adv) accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วน(adv) exactly, See also: correctly, accurately, Syn. ครบ, เต็มจำนวน, Ant. ขาดเกิน, Example: ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ
นอนวัน(v) spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai Definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่
แม่นตรง(adv) exactly, See also: accurately, Syn. แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, เที่ยงตรง, Example: การพิจารณากำหนดตำแหน่งสัมผัสที่แม่นตรงของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ใช้การวัดเวลาสัมผัส
เป๋ง(adv) exactly, See also: right, accurately, absolutely, directly, precisely, Syn. เผง, เป้ง, Example: ข้อนี้เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกเป๋ง, Thai Definition: ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
ถนัด[thanat] (adv) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively  FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง[thīeng] (adv) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably
ถ้วน[thūan] (adv) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately  FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCURATELY AE1 K Y ER0 AH0 T L IY0
INACCURATELY IH2 N AE1 K Y ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accurately (a) ˈækjərətliː (a1 k y @ r @ t l ii)
inaccurately (a) ˈɪnˈækjurətliː (i1 n a1 k y u r @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately #10,070 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau { adv }accurately [Add to Longdo]
ungenau { adv }inaccurately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to, adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
きちんと[kichinto] (adv, vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp, v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
卒なく[そつなく, sotsunaku] (adv) (uk) without a flaw; accurately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accurately \Ac"cu*rate*ly\, adv.
   In an accurate manner; exactly; precisely; without error or
   defect.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accurately
   adv 1: with few mistakes; "he works very accurately" [ant:
       {inaccurately}]
   2: strictly correctly; "repeated the order accurately"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top