ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

心里

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心里-, *心里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心里[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] in ones heart and mind, #906 [Add to Longdo]
心里[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, ] in one's heart and mind, #906 [Add to Longdo]
心里美萝卜[xīn li měi luó bo, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙ ㄇㄟˇ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] Chinese roseheart radish (shinrimei radish), green on the outside, purple-red on the inside, a favorite Beijing vegetable [Add to Longdo]
心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] hollow of one's hand [Add to Longdo]
认知神经心里[rèn zhī shén jīng xīn lǐ xué, ㄖㄣˋ ㄓ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] cognitive neuropsychology [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alors, vous trouvez que ça me ressemble?[CN] 在你心里我就是这样 Design for Living (1933)
I've made up my mind.[JA] 僕の心は決まった 我心里已經做好盤算 Cape No. 7 (2008)
But it's been on my mind. It's been worrying me to death.[CN] 可是这件事情一直 压在我的心里 Cavalcade (1933)
Oh! Realy? .[CN] 是心里话吗? Taki no shiraito (1933)
#In my heart #[CN] 在心里 One Hour with You (1932)
#The same thing as you #[CN] 你心里同样的事 One Hour with You (1932)
You're in a jam and all you can think of is your money.[CN] 当你遇到困境 你心里只想到自己的钱 It Happened One Night (1934)
And I fancy on rainy nights, I would hear that old devil George moaning.[CN] 我想在雨夜里 我还是会听见我 心里的乔治在呻吟 Design for Living (1933)
Louis, you got something on your mind.[CN] 我知道你心里有事情 何不直接说出来? Casablanca (1942)
Shiraito thought that he was waiting for a tip. So she offers.,[CN] 白丝心里捉摸该不是想要赏钱吧 Taki no shiraito (1933)
You haunted me like a nasty ghost.[CN] 你一直在我心里 Design for Living (1933)
I know exactly how you feel.[CN] 心里的想法 教授 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top