Search result for

(82 entries)
(0.0749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ษ-, *ษ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กมลากษ์ว. มีตางามดุจดอกบัว (เหมือน กมลนัยน์).
คำพิำพากาตามยอม (n ) compromise verdict

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
การศึกาค้นคว้าภาาอังกฤโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English
ขอโท (vt adv ) ขอโทษสำหรับการส่งอีเมล์ช้า
คณะสังคมวิทยาและมานุยวิทยาFaculty of Sociology and Anthropology
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกาผลกระทบของภาวะเศรฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ษิราน้ำนม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(สอ) พยัญชนะตัวที่ ๓๙ เรียกว่า อ ฤๅี เป็นอักรสูง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น เศรฐี พิ อังกฤ.
มา(สะมา) ก. กล่าวคำขอโท, ขมา ก็ว่า.
มา(สะมา) น. การยกโทให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด, ขมา ก็ว่า.
มายุมแปลงน. เครื่องขมาโทที่ชายนำไปคำนับพ่อแม่หญิงเพื่อขอโทในการที่ลักพาลูกสาวท่านไป.
ัฏว. หก. (ใช้ในคำสมาส เมื่อนำหน้าพยัญชนะพวกอโฆะ).
ัฏกะ(สัดตะกะ) น. หมวด ๖ คือรวมสิ่งละ ๖.
ัฑว. หก. (ใช้ในคำสมาส เมื่อนำหน้าพยัญชนะพวกโฆะ เว้นจาก ณ ม ย).
ัณว. หก. (ใช้ในคำสมาส เมื่อนำหน้าตัว ณ ม ย).
ว. หก. (คำสมาสใช้ ัฏ บ้าง ัฑ บ้าง ัณ บ้างตามวิธีสนธิ).
ฏี(สัดสะตี) น. จำนวน ๖๐.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry.ฉันขอโท The Serena Also Rises (2008)
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)
Y-you might be privileged, Blair, but you work for every single thing you've achieved, like me.เธออาจจะเป็นคนที่พิเศ แบลร์ แต่เธอทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ก็เหมือนกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
Come on. Calm down. He said he was sorry.ไม่เอาน่า ใจเย็นๆ เขาขอโทแล้วนี่นา The Serena Also Rises (2008)
It was an honest mistake.ก็ฉันขอโทแล้วไงวะ The Serena Also Rises (2008)
Oh, my mistake.โอ้ ขอโทที The Serena Also Rises (2008)
Hi. Somehow my job got mixed up with Jenny's, and I want to make sure there's no more confusion.โทนะคะ ดูเหมือนว่างานของฉันจะซ้อนกับงานของเจนนี่ The Serena Also Rises (2008)
Hey. Um, would you mind putting this in the back for me?เฮ้ เอ่อขอโทนะคะ ช่วยเก็บชุดนนี้ไว้ข้างหลังให้ฉันที The Serena Also Rises (2008)
I am so sorry, Serena.ขอโททีนะจ๊ะ เซรีน่า.. The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)
Oh, sorry. Forgive me, girls I have to take this call.โอ้ ขอโทดนะจ้ะสาวๆ แต่แม่ต้องรับสายนี้จ้ะ The Serena Also Rises (2008)
Do you--do you have another signal if you want a martini?นายมีสัญลักณ์อะไรอย่างอื่นมั๊ย อย่างถ้าเวลานายอยากได้มาตินี่หละ? The Serena Also Rises (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรที่ 80
PHP(n) ภาาคอมพิวเตอร์ภาาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาาอังกฤ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักร USM, USM, SWF

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักณ์ * จะใช้แทนตัวอักรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักณ์ที่มีลักณะคล้ายหมวก (^) ในภาาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาาอังกฤรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกตรและเครื่องกล)
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
a4ใช้บอกขนาดของกระดาที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาดื่น
absolution(n) การอภัยโท,การให้อภัย
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึก
academy(n) สถานศึก
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโท,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
adage(n) สุภาิต,ภาิต,คติพจน์,คำกล่าว
adder(n) อสรพิ
adjudge(vt) พิพากา,ตัดสิน,ชี้ขาด
adverb(n) กริยาวิเศณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุยสัมพันธ์ดีมาก
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริัทมหาชน
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมายน
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริัท
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาาอังกฤ)
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริัทจำกัด
Mai(n) |der| เดือนพฤภาคม

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาาฝรั่งเศส
äเป็นสระในภาาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาาฝรั่งเศส
öเป็นสระในภาาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาาฝรั่งเศส
üเป็นสระในภาาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาาฝรั่งเศส
ßเป็นสระในภาาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาาฝรั่งเศส
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤ, See also: Related: anglais
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤ
enterprise(n) |f| บริัท, กิจการ, อุตสาหกิจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top