ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corinthian

K ER0 IH1 N TH IY0 AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corinthian-, *corinthian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corinthian(คะริน'เธียน) adj. หรูหรา,ฟุ่มเฟือย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rich Corinthian leather.เบาะหนังลูกวัวตายในท้อง Deadpool (2016)
- I Corinthians 13:4.1 โครินธ์ 13: The Doll in the Derby (2013)
His boots are made of the finest Corinthian leather.รองเท้าบูตส์ ของเขา ทำจากหนังที่ดีที่สุด Puss in Boots (2011)
1 Corinthians 12. Yes, I remember.1 Corinthians 12 ใช่ไหม ใช่ พ่อจำได้สิ Knowing (2009)
Last year at the Corinthian Hotel in Las Vegas.ปีที่แล้ว ในนโรงแรมที่เวกัส Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
I got this from a friend of mine who works in security at the Corinthian hotel in Las Vegas.ผมได้นี่มาจากเพื่อนผม เค้าทำงานด้านรักษาความปลอดภัย ที่ โรงแรมคอร์อินเธียน ลาสเวกัส Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
A car from the Corinthian Casino picked him up.พ่อเป็นฮีโร่ของผม Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Alright, First Corinthians 7,1. Ryder? Right.เอาล่ะ บทของความฟุ่มเฟือย หน้า7บรรทัดที่1 ไรเดอร์-ครับ คนอื่นล่ะ Latter Days (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORINTHIAN    K ER0 IH1 N TH IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Corinthian    (n) kˈərˈɪnθɪəʳn (k @1 r i1 n th i@ n)
Corinthians    (n) kˈərˈɪnθɪəʳnz (k @1 r i1 n th i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格林多[Gè lín duō, ㄍㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄛ, ] Corinthians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリントの信徒への手紙一[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
コリント式[コリントしき, korinto shiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コリント様式[コリントようしき, korinto youshiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corinthian \Co*rin"thi*an\, n.
   1. A native or inhabitant of Corinth.
    [1913 Webster]
 
   2. A gay, licentious person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A man of fashion given to pleasuring or sport; a
    fashionable man about town; esp., a man of means who
    drives his own horse, sails his own yacht, or the like.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corinthian \Co*rin"thi*an\ (-an), a.
   1. Of or relating to Corinth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Of or pertaining to the Corinthian order of
    architecture, invented by the Greeks, but more commonly
    used by the Romans.
    [1913 Webster]
 
       This is the lightest and most ornamental of the
       three orders used by the Greeks.   --Parker.
    [1913 Webster]
 
   3. Debauched in character or practice; impure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to an amateur sailor or yachtsman; as, a
    corinthian race (one in which the contesting yachts must
    be manned by amateurs.)
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corinthian
   adj 1: or pertaining to the Corinthian style of architecture
   2: of or relating to or characteristic of Corinth or its
     inhabitants
   n 1: a man devoted to the pursuit of pleasure [syn: {playboy},
      {man-about-town}, {Corinthian}]
   2: a resident of Corinth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top