ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissipated

D IH1 S AH0 P EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissipated-, *dissipated*, dissipat, dissipate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated

English-Thai: Nontri Dictionary
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It should have dissipated fully already. - Tom, can I feed him?มีอาการกระเผลกๆอยู่บ้าง Match Point (2005)
Maybe it dissipated when he did.บางทีมันอาจค่อยๆ ลดลง ตอนที่เขาค่อยๆ กลายสภาพ Earthling (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำมะเลเทเมา(v) debauch, See also: dissipated, Example: ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกรุง ข้าพเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำมะเลเทเมา กินอยู่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนตลอด, Thai Definition: ประพฤติตัวเหลวไหลไม่มีสาระเพราะดื่มเหล้าหรือมักมากในกามเป็นต้น
เหลวแหลก(adj) dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยตัว[plǿitūa] (v) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSIPATED D IH1 S AH0 P EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissipated (v) dˈɪsɪpɛɪtɪd (d i1 s i p ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糜烂[mí làn, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ, / ] dissipated, #21,440 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, ] dissipated; put off, #35,664 [Add to Longdo]
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, / ] dissipated; unruly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated [Add to Longdo]
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]
無軌道[むきどう, mukidou] (adj-na,n) (1) trackless; (2) reckless; dissipated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissipated \Dis"si*pa`ted\ (d[i^]s"s[i^]*p[=a]`t[e^]d), a.
   1. Squandered; scattered. "Dissipated wealth." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Wasteful of health, money, etc., in the pursuit of
    pleasure; dissolute; intemperate.
    [1913 Webster]
 
       A life irregular and dissipated.   --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dissipate \dis"si*pate\ (d[i^]s"s[i^]*p[=a]t), v. t. [imp. & p.
   p. {Dissipated}; p. pr. & vb. n. {Dissipating}.] [L.
   dissipatus, p. p. of dissipare; dis- + an obsolete verb
   sipare, supare. to throw.]
   1. To scatter completely; to disperse and cause to disappear;
    -- used esp. of the dispersion of things that can never
    again be collected or restored.
    [1913 Webster]
 
       Dissipated those foggy mists of error. --Selden.
    [1913 Webster]
 
       I soon dissipated his fears.     --Cook.
    [1913 Webster]
 
       The extreme tendency of civilization is to dissipate
       all intellectual energy.       --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy by wasteful extravagance or lavish use; to
    squander.
    [1913 Webster]
 
       The vast wealth . . . was in three years dissipated.
                          --Bp. Burnet.
 
   Syn: To disperse; scatter; dispel; spend; squander; waste;
     consume; lavish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissipated
   adj 1: unrestrained by convention or morality; "Congreve draws a
       debauched aristocratic society"; "deplorably dissipated
       and degraded"; "riotous living"; "fast women" [syn:
       {debauched}, {degenerate}, {degraded}, {dissipated},
       {dissolute}, {libertine}, {profligate}, {riotous},
       {fast}]
   2: preoccupied with the pursuit of pleasure and especially games
     of chance; "led a dissipated life"; "a betting man"; "a card-
     playing son of a bitch"; "a gambling fool"; "sporting gents
     and their ladies" [syn: {dissipated}, {betting}, {card-
     playing}, {sporting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top