ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

champagne

SH AE0 M P EY1 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champagne-, *champagne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champagne[N] แชมเปญ, See also: เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่งมาจากบริเวณแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส, Syn. bubbly, sparkling wine
champagne[N] สีเหลืองจางๆ, Syn. pale yellow, pale brownish-gold color, greenish-yellow color
champagne[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champagne(แชมเพน') n. เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
champagne(n) เหล้าแชมเปญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not really a champagne drinker, so I might as well get my own.ส่วนฉันก็ผิดหวังในอาชีพที่เขาเลือก แล้วก็เรื่องที่เขานกเขาไม่ขันด้วย The Widow Maker (2017)
Three in a bed, champagne and a little bit of Charlie, and there's banknotes.นอนเตียง มีแชมเปญ กับโคเคนอีกหน่อย แล้วก็มีแบงค์เว้ย T2 Trainspotting (2017)
- Champagne for you?- คุณเอาแชมเปญใช่ไหม Elle (2016)
Champagne and sex.แชมเปญกับเซ็กส์ Allied (2016)
The guns will be taped under the champagne table.ปืนจะถูกแปะไว้ใต้โต๊ะแชมเปญ Allied (2016)
Champagne is still chiling.ยังรอแชมเปญให้เย็นอยู่ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Private concerts with artists, friends, drinking champagne and singing...คอนเสิร์ตส่วนตัวกับศิลปิน... กับเพื่อน ดื่มแชมเปญ ร้องเพลง... Jackie (2016)
Drink your champagne and let's get going.ดื่มแชมเปญให้หมดๆ จะได้รีบไปกัน Hotel Transylvania 2 (2015)
It's their 25th, so they're probably sipping champagne and watching the sun set.วันครบรอบ 25ปี ตอนนี้อาจจะ กำลังจิบแชมเปน ดูพระอาทิตย์ตกดิน Son of Man (2014)
I think a tiny sip of this champagne might be warranted.ฉันคิดว่าแชมเปญสักจิบ จะช่วยเป็นพยานได้ The Event Horizon (2014)
The champagne is courtesy of the hotel manager.แชมเปญเป็นของขวัญขอบคุณ จากผู้จัดการโรงแรมครับ The Event Horizon (2014)
Nah, I'm just saying that the champagne tastes weird...เปล่าหรอก ฉันก็แค่บอกว่าแชมเปญรสชาติห่วย... Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
champagneChampagne flowed all night.
champagneI'll take a glass of champagne.
champagneOrange juice or champagne?
champagneThe champagne bubbled in the glass.
champagneThe champagne cork popped out.
champagneWe were served French champagne, not to mention the usual cocktails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วแชมเปญ[N] champagne glasses

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมเปญ[n.] (chaēmpēn) EN: champagne   FR: champagne [m]
แก้วแชมเปญ[n. exp.] (kaēo chaēmpēn) EN: champagne glasses   FR: verre à champagne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPAGNE    SH AE0 M P EY1 N
CHAMPAGNES    SH AE0 M P EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champagne    (n) ʃˈæmpˈɛɪn (sh a1 m p ei1 n)
champagnes    (n) ʃˈæmpˈɛɪnz (sh a1 m p ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香槟酒[xiāng bīn jiǔ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] champagne, #62,314 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Champagner {m}champagne [Add to Longdo]
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature [Add to Longdo]
Sektflasche {f}champagne bottle [Add to Longdo]
Sektkellerei {f}champagne producer's [Add to Longdo]
Sektkühler {m}champagne cooler [Add to Longdo]
Sektschale {f}champagne glass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
シャンペンサイダー[, shanpensaida-] (n) champagne cider [Add to Longdo]
三鞭酒[しゃんぺん;シャンペン;シャンパン(P);シャンパーニュ, shanpen ; shanpen ; shanpan (P); shanpa-nyu] (n) (uk) champagne (fre [Add to Longdo]
松葉ガニ;松葉蟹[まつばガニ(松葉ガニ);まつばがに(松葉蟹), matsuba gani ( matsuba gani ); matsubagani ( matsuba kani )] (n) (1) (See ずわい蟹) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab; (2) champagne crab (Hypothalassia armata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champagne \Cham*pagne"\, n. [F. See {Champaign}.]
   A light wine, of several kinds, originally made in the
   province of Champagne, in France.
   [1913 Webster]
 
   Note: Champagne properly includes several kinds not only of
      sparkling but of still wines; but in America the term
      is usually restricted to wines which effervesce.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 champagne
   n 1: a white sparkling wine either produced in Champagne or
      resembling that produced there [syn: {champagne}, {bubbly}]
   2: a region of northeastern France [syn: {Champagne},
     {Champagne-Ardenne}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 champagne /ʃɑ̃panj/ 
  champagne

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 champagne
  champagne

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 champagne
  champagne

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 champagne /ʃɑmpɑnjə/
  1. champagne
  2. champagne

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 champagne
  1. champagne
  2. champagne

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top