ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continence-, *continence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continence(n) การกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
continence(n) การบังคับใจตัวเอง, See also: การข่มใจ, Syn. self-restraint, moderation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continence(คอน'ทะเนินซฺ) n. การควบคุมใจตัวเอง, การรู้จักละเว้น, Syn. continency

English-Thai: Nontri Dictionary
continence(n) การรู้จักละเว้น, การบังคับใจตนเอง, ความไม่มักมาก
incontinence(n) การไม่ยับยั้ง, ความมักมากในกาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continenceการหักห้าม, การกลั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
continenceความยับยั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continence (n) kˈɒntɪnəns (k o1 n t i n @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
失禁[しっきん, shikkin] (n, vs, adj-no) incontinence [Add to Longdo]
尻癖[しりくせ, shirikuse] (n) incontinence; promiscuity [Add to Longdo]
垂れ流し;たれ流し[たれながし, tarenagashi] (n, vs) (1) incontinence; soiling one's pants; (2) discharge (e.g. of contaminants) [Add to Longdo]
便失禁[べんしっきん, benshikkin] (n) anal leakage; (fecal) incontinence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continence \Con"ti*nence\, Continency \Con"ti*nen*cy\, n. [F.
   continence, L. continentia. See {Continent}, and cf.
   {Countenance}.]
   1. Self-restraint; self-command.
    [1913 Webster]
 
       He knew what to say; he knew also, when to leave
       off, -- a continence which is practiced by few
       writers.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The restraint which a person imposes upon his desires and
    passions; the act or power of refraining from indulgence
    of the sexual appetite, esp. from unlawful indulgence;
    sometimes, moderation in sexual indulgence.
    [1913 Webster]
 
       If they [the unmarried and widows] have not
       continency, let them marry.      --1 Cor. vii.
                          9 (Rev. Ver.
                          ).
    [1913 Webster]
 
       Chastity is either abstinence or continence:
       abstinence is that of virgins or widows; continence,
       that of married persons.       --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Uninterrupted course; continuity. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continence
   n 1: the exercise of self constraint in sexual matters [syn:
      {continence}, {continency}]
   2: voluntary control over urinary and fecal discharge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top