ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constitutional

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constitutional-, *constitutional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constitutional(adj) ที่เป็นส่วนพื้นฐาน, See also: ที่เป็นส่วนกำเนิด, Syn. basic, essential
constitutional(adj) ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น, Syn. component

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน, เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เป็นส่วนสำคัญ, ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
constitutional lawn. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
unconstitutional(อันคอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

English-Thai: Nontri Dictionary
constitutional(adj) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ, ตามรัฐธรรมนูญ, ทางร่างกาย
constitutional(n) การเดินออกกำลัง
constitutionality(n) การเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ
unconstitutional(adj) ไม่ถูกรัฐธรรมนูญ, ฝ่าฝืนบทบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional causeเหตุกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional conventionสภาร่างรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน)[ ดู constituent assembly ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional conventionสภาร่างรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน) [ ดู constituent assembly ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional governmentการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐธรรมนูญ (ในการออกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constitutionalภาวะทางสรีรวิทยา, ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน [การแพทย์]
Constitutional amendmentsการแก้ไขรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional courtsศาลรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional Factorsปัจจัยเฉพาะตัวบุคคล, สิ่งที่ติดตัวเด็กมาแต่กำเนิด, ความอ่อนแอเฉพาะบุคคล, ลักษณะส่วนตัว [การแพทย์]
Constitutional historyประวัติรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a 25-page paper on constitutional law due Monday.ผมมี รายงานกฏหมายพื้นฐาน 25 หน้าต้องส่งภายในจันทร์นี้ Purple Giraffe (2005)
A man can claim almost anything violates his constitutional rights.มนุษย์สามารถเรียกร้องอะไรเกือบละเมิดสิทธิรัฐธรรมนูญของเขา. English, Fitz or Percy (2005)
[ 2006 Korea is a Constitutional Monarchy! ]ปีค.ศ.2006 เกาหลีเป็นประเทศภายใต้ระบอบกษัตริย์ Episode #1.1 (2006)
It is a constitutional right.มันผิดที่รัฐธรรมนูญ / เหรอ Shoot 'Em Up (2007)
"i waive my constitutional right against unreasonable search and seizure.""ผมขอสละสิทธิตามรัฐธรรมนูญ" \"โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ\" The Same Old Story (2008)
That these people are so dangerous that they have no constitutional rights?ที่คนพวกนี้อันตรายมากซะจน Chapter Three 'Building 26' (2009)
Now, this video shows American citizens in hoods and restraints in what appears to be a clear violation of their constitutional rights.ที่นี่ในวอชิงตัน นี่ วิดิโอนี้ ชาวอเมริกัน ในผ้าคลุมหัวและถูกมัด Chapter Five 'Exposed' (2009)
It is also a constitutional right.มันเป็นสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญนะ Invictus (2009)
Look, she has constitutional right to reasonable visitation.เธอมีสิทธิตามกฏหมายให้เข้าเยี่ยม Prison Break: The Final Break (2009)
I waive my constitutional rights against self-incrimination.ผมปฏิเสธที่จะใช้สิทธิ์ คุ้มครองตามกฎหมาย Reckoner (2009)
They also ruled that there's no constitutional right to commit suicide... I take back what I just said.พวกเค้ายังตัดสินด้วยว่า คนไม่มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะฆ่าตัวตาย You Don't Know Jack (2010)
You do, of course, have a constitutional right to lend this season the significance of your choosing in any of our designated holiday zones.แต่แน่นอนว่าพวกคุณ ยังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่จะเฉลิมฉลองเทศกาล ซึ่งถ้าคุณเลือกที่จะทำแบบนั้น Abed's Uncontrollable Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constitutionalAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
constitutionalIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
constitutionalThe Constitutional Convention compromises on slavery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลรัฐธรรมนูญ(n) constitutional court, Example: หากส.ส. คนใดต้องการอุทธรณ์ รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน
ร่างรัฐธรรมนูญ(n) draft of a constitution, See also: constitutional draft, Example: พรรคสามัคคีธรรมดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเปิดเผย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เค้าโครงของรัฐธรรมนูญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายรัฐธรรมนูญ[kotmāi ratthathammanūn = kotmāi ratthammanūn] (n, exp) EN: constitutional law
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ[kotmāi ratthathammanūn prīepthīep] (n, exp) EN: comparative constitutional law
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข[rabøp prachāthippatai an mī phramahākasat pen pramuk] (n, exp) EN: constitutional monarchy  FR: monarchie constitutionnelle [ f ]
ร่างรัฐธรรมนูญ[rāng ratthathammanūn = ratthammanūn] (n, exp) EN: draft of a constitution ; constitutional draft ; draft charter  FR: projet de constitution [ m ]
ศาลรัฐธรรมนูญ[sān ratthathammanūn = sān ratthammanūn] (n, exp) EN: Constitutional Court

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
constitutional
constitutionally
constitutionality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constitutional
constitutionals
constitutionalis
constitutionalis
constitutionalis
constitutionaliz
constitutionaliz
constitutionaliz
constitutionaliz
constitutionally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宪政[xiàn zhèng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄥˋ,   /  ] constitutional government #29,011 [Add to Longdo]
君主立宪制[jūn zhǔ lì xiàn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ,      /     ] constitutional monarchy #87,830 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsstaat { m } (mit Verfassung)constitutional state [Add to Longdo]
Staatsrecht { n }constitutional law [Add to Longdo]
Verfassungsänderung { f }constitutional amendment [Add to Longdo]
Verfassungsurkunde { f }constitutional charter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
立憲[りっけん, rikken] (n) constitutionalism; (P) #5,048 [Add to Longdo]
国民党[こくみんとう, kokumintou] (n) (1) (abbr) (See 立憲国民党) Constitutional Nationalist Party (1910-1922); (2) (See 中国国民党) Guomindang (Chinese Nationalist Party); Kuomintang #7,734 [Add to Longdo]
憲政[けんせい, kensei] (n) constitutional government; (P) #18,129 [Add to Longdo]
違憲[いけん, iken] (n) unconstitutionality; (P) #19,768 [Add to Longdo]
違憲性[いけんせい, ikensei] (n) unconstitutionality [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n, vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
改憲[かいけん, kaiken] (n, vs) constitutional change; (P) [Add to Longdo]
改進党[かいしんとう, kaishintou] (n) (1) (abbr) (See 立憲改進党) Constitutional Reform Party (1882-1896); (2) Reform Party (1952-1954) [Add to Longdo]
憲法違反[けんぽういはん, kenpouihan] (n, adj-no) unconstitutionality [Add to Longdo]
憲法解釈[けんぽうかいしゃく, kenpoukaishaku] (n) constitutional interpretation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitutional \Con`sti*tu"tion*al\, n.
   A walk or other exercise taken for one's health or
   constitution. [Colloq.] --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The men trudged diurnal constitutionals along the
      different roads.             --Compton
                          Reade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitutional \Con`sti*tu"tion*al\
   (k[o^]n`st[i^]*t[=u]"sh[u^]n*al), a. [Cf. F.
   constitutionnel.]
   1. Belonging to, or inherent in, the constitution, or in the
    structure of body or mind; as, a constitutional infirmity;
    constitutional ardor or dullness.
    [1913 Webster]
 
   2. In accordance with, or authorized by, the constitution of
    a state or a society; as, constitutional reforms.
    [1913 Webster]
 
   3. Regulated by, dependent on, or secured by, a constitution;
    as, constitutional government; constitutional rights.
    --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. Relating to a constitution, or establishment form of
    government; as, a constitutional risis.
    [1913 Webster]
 
       The anient constitutional traditions of the state.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. For the benefit or one's constitution or health; as, a
    constitutional walk. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Constitutional law}, law that relates to the constitution,
    as a permanent system of political and juridical
    government, as distinguished from statutory and common
    law, which relate to matters subordinate to such
    constitution.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constitutional
   adj 1: of benefit to or intended to benefit your physical
       makeup; "constitutional walk"
   2: sanctioned by or consistent with or operating under the law
     determining the fundamental political principles of a
     government; "the constitutional right of free speech";
     "constitutional government"; "constitutional guarantees"
     [ant: {unconstitutional}]
   3: existing as an essential constituent or characteristic; "the
     Ptolemaic system with its built-in concept of periodicity";
     "a constitutional inability to tell the truth" [syn: {built-
     in}, {constitutional}, {inbuilt}, {inherent}, {integral}]
   4: constitutional in the structure of something (especially your
     physical makeup) [syn: {constituent(a)}, {constitutional},
     {constitutive(a)}, {organic}]
   n 1: a regular walk taken as a form of exercise

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top