Search result for

constitutional

(81 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constitutional-, *constitutional*
English-Thai: Longdo Dictionary
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constitutional[ADJ] ที่เป็นส่วนพื้นฐาน, See also: ที่เป็นส่วนกำเนิด, Syn. basic, essential
constitutional[ADJ] ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น, Syn. component

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
constitutional lawn. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
unconstitutional(อันคอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

English-Thai: Nontri Dictionary
constitutional(adj) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ,ตามรัฐธรรมนูญ,ทางร่างกาย
constitutional(n) การเดินออกกำลัง
constitutionality(n) การเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ
unconstitutional(adj) ไม่ถูกรัฐธรรมนูญ,ฝ่าฝืนบทบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional causeเหตุกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional conventionสภาร่างรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน)[ดู constituent assembly] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional conventionสภาร่างรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน) [ดู constituent assembly] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional governmentการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional limitationsข้อจำกัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐธรรมนูญ (ในการออกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constitutionalภาวะทางสรีรวิทยา,ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน [การแพทย์]
Constitutional amendmentsการแก้ไขรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional courtsศาลรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional Factorsปัจจัยเฉพาะตัวบุคคล,สิ่งที่ติดตัวเด็กมาแต่กำเนิด,ความอ่อนแอเฉพาะบุคคล,ลักษณะส่วนตัว [การแพทย์]
Constitutional historyประวัติรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That these people are so dangerous that they have no constitutional rights?ที่คนพวกนี้อันตรายมากซะจน Chapter Three 'Building 26' (2009)
Now, this video shows American citizens in hoods and restraints in what appears to be a clear violation of their constitutional rights.ที่นี่ในวอชิงตัน นี่ วิดิโอนี้ ชาวอเมริกัน ในผ้าคลุมหัวและถูกมัด Chapter Five 'Exposed' (2009)
It is also a constitutional right.มันเป็นสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญนะ Invictus (2009)
Look, she has constitutional right to reasonable visitation.เธอมีสิทธิตามกฏหมายให้เข้าเยี่ยม Prison Break: The Final Break (2009)
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ Law Abiding Citizen (2009)
I waive my constitutional rights against self-incrimination.ผมปฏิเสธที่จะใช้สิทธิ์ คุ้มครองตามกฎหมาย Reckoner (2009)
They also ruled that there's no constitutional right to commit suicide... I take back what I just said.พวกเค้ายังตัดสินด้วยว่า คนไม่มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะฆ่าตัวตาย You Don't Know Jack (2010)
Constitutionally protected?ปกป้องโดยรัฐธรรมนูญ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I have never wanted to withhold anything, but until now it has not been constitutionally possible for me to speak.ฝ่าพระบาท เป็นอย่างไรบ้างคะ ผมกำลังศึกษาหน้าตาของเอกสารราชการ The King's Speech (2010)
You do, of course, have a constitutional right to lend this season the significance of your choosing in any of our designated holiday zones.แต่แน่นอนว่าพวกคุณ ยังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่จะเฉลิมฉลองเทศกาล ซึ่งถ้าคุณเลือกที่จะทำแบบนั้น Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Constitutional protections would not extendศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ขยาย Protect Them from the Truth (2010)
And let these good people practice their constitutional right to be fuckin' idiots.ปล่อยให้คนดีๆพวกนี้เตรียมตัว เป็นไอ้พวกโง่เง่าเต่าตุ่นไป You Smell Like Dinner (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constitutionalAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
constitutionalIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
constitutionalThe Constitutional Convention compromises on slavery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลรัฐธรรมนูญ[N] constitutional court, Example: หากส.ส. คนใดต้องการอุทธรณ์ รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน
ร่างรัฐธรรมนูญ[N] draft of a constitution, See also: constitutional draft, Example: พรรคสามัคคีธรรมดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเปิดเผย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เค้าโครงของรัฐธรรมนูญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (kotmāi ratthathammanūn = kotmāi ratthammanūn) EN: constitutional law   
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ[n. exp.] (kotmāi ratthathammanūn prīepthīep) EN: comparative constitutional law   
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข[n. exp.] (rabøp prachāthippatai an mī phramahākasat pen pramuk) EN: constitutional monarchy   FR: monarchie constitutionnelle [f]
ร่างรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (rāng ratthathammanūn = ratthammanūn) EN: draft of a constitution ; constitutional draft ; draft charter   FR: projet de constitution [m]
ศาลรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (sān ratthathammanūn = sān ratthammanūn) EN: Constitutional Court   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTITUTIONAL    K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N AH0 L
CONSTITUTIONALIT    K AA2 N S T AH0 T UW2 SH AH0 N AE1 L AH0 T IY0
CONSTITUTIONALLY    K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constitutional    (n) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n l)
constitutionals    (n) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n l z)
constitutionalis    (n) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l i z @ m)
constitutionalis    (n) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l i s t)
constitutionalis    (n) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l i s t s)
constitutionaliz    (v) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ai z)
constitutionaliz    (v) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ai z d)
constitutionaliz    (v) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ai z i z)
constitutionaliz    (v) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ai z i ng)
constitutionally    (a) (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsstaat {m} (mit Verfassung)constitutional state [Add to Longdo]
Staatsrecht {n}constitutional law [Add to Longdo]
Verfassungsänderung {f}constitutional amendment [Add to Longdo]
Verfassungsurkunde {f}constitutional charter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違憲[いけん, iken] (n) unconstitutionality; (P) [Add to Longdo]
違憲性[いけんせい, ikensei] (n) unconstitutionality [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
改憲[かいけん, kaiken] (n,vs) constitutional change; (P) [Add to Longdo]
改進党[かいしんとう, kaishintou] (n) (1) (abbr) (See 立憲改進党) Constitutional Reform Party (1882-1896); (2) Reform Party (1952-1954) [Add to Longdo]
憲政[けんせい, kensei] (n) constitutional government; (P) [Add to Longdo]
憲法違反[けんぽういはん, kenpouihan] (n,adj-no) unconstitutionality [Add to Longdo]
憲法解釈[けんぽうかいしゃく, kenpoukaishaku] (n) constitutional interpretation [Add to Longdo]
憲法改正[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment [Add to Longdo]
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
君主立宪制[jūn zhǔ lì xiàn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] constitutional monarchy [Add to Longdo]
宪政[xiàn zhèng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] constitutional government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitutional \Con`sti*tu"tion*al\, n.
   A walk or other exercise taken for one's health or
   constitution. [Colloq.] --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The men trudged diurnal constitutionals along the
      different roads.             --Compton
                          Reade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitutional \Con`sti*tu"tion*al\
   (k[o^]n`st[i^]*t[=u]"sh[u^]n*al), a. [Cf. F.
   constitutionnel.]
   1. Belonging to, or inherent in, the constitution, or in the
    structure of body or mind; as, a constitutional infirmity;
    constitutional ardor or dullness.
    [1913 Webster]
 
   2. In accordance with, or authorized by, the constitution of
    a state or a society; as, constitutional reforms.
    [1913 Webster]
 
   3. Regulated by, dependent on, or secured by, a constitution;
    as, constitutional government; constitutional rights.
    --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. Relating to a constitution, or establishment form of
    government; as, a constitutional risis.
    [1913 Webster]
 
       The anient constitutional traditions of the state.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. For the benefit or one's constitution or health; as, a
    constitutional walk. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Constitutional law}, law that relates to the constitution,
    as a permanent system of political and juridical
    government, as distinguished from statutory and common
    law, which relate to matters subordinate to such
    constitution.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constitutional
   adj 1: of benefit to or intended to benefit your physical
       makeup; "constitutional walk"
   2: sanctioned by or consistent with or operating under the law
     determining the fundamental political principles of a
     government; "the constitutional right of free speech";
     "constitutional government"; "constitutional guarantees"
     [ant: {unconstitutional}]
   3: existing as an essential constituent or characteristic; "the
     Ptolemaic system with its built-in concept of periodicity";
     "a constitutional inability to tell the truth" [syn: {built-
     in}, {constitutional}, {inbuilt}, {inherent}, {integral}]
   4: constitutional in the structure of something (especially your
     physical makeup) [syn: {constituent(a)}, {constitutional},
     {constitutive(a)}, {organic}]
   n 1: a regular walk taken as a form of exercise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top