ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fasten on

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fasten on-, *fasten on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fasten on[PHRV] ติดแน่น, See also: ยึดแน่น
fasten on[PHRV] จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fasten on[PHRV] เลือก, Syn. drop on, pick on, pitch on
fasten on[PHRV] เลือกตำหนิ, See also: เจาะจงว่ากล่าว, Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
fasten on[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ยึดมั่นใน, Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
fasten on[PHRV] ใกล้ชิดกับ, Syn. fasten onto
fasten on[PHRV] ปิดไว้ด้านบนของ, Syn. fasten onto
fasten onto[PHRV] ปิดไว้ด้านบนของ, See also: ติดไว้บน, แปะบน, Syn. fasten on
fasten onto[PHRV] กระตือรือร้นกับ, Syn. fasten on, hook onto, latch on, seize on
fasten onto[PHRV] ใกล้ชิดกับ, See also: สนใจ, Syn. fasten on

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดเข็มขัด[V] belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼を付ける;眼をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fasten on
      v 1: adopt; "take up new ideas" [syn: {take up}, {latch on},
           {fasten on}, {hook on}, {seize on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top