cute แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


92 ผลลัพธ์ สำหรับ cute
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -cute-, *cute*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
acute stroke(n, phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cute(adj) เฉลียวฉลาด, Syn. clever, sharp, shrewd
cute(adj) น่ารัก

Hope Dictionary
cute(คิวทฺ) adj. สวย, น่ารัก, เก๋, ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty, Ant. ugly
cutey(คิว'ที) adj., n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม, รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี, ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense, Ant. dull, mild
acute attackอาการเฉียบพลัน
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า, ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ, บริหาร, ประหารชีวิต, บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น compile ออกเป็นภาษาเครื่อง machine language แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร, ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, ปฏิบัติ, ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue, sue

Nontri Dictionary
cute(adj) น่ารัก, สวย, เก๋, ฉลาด, หลักแหลม
acute(adj) เก่ง, เฉียบแหลม, มีไหวพริบ, สาหัส, รุนแรง, ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม, ความเก่ง, ความมีไหวพริบ
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า, ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
execute(vt) บริหาร, ปฏิบัติ, ทำให้สำเร็จ, กระทำ, ประหารชีวิต, สนองพระบรมราชโองการ
persecute(vt) ข่มเหง, รบกวน, แกล้ง, รังแก, ประหัตประหาร
prosecute(vt) ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, เรียกร้องสิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's cute. น่ารักตาย The Longest Yard (2005)
You didn't tell me he was so cute. อื้อ ใช่ Hero (1992)
- We think you're really cute. - พวกเราคิดว่าพวกคุณน่ารักมากๆเลย. Hocus Pocus (1993)
Cute name. ชื่อน่ารักจัง Léon: The Professional (1994)
People pay money to feel like that? It's cute. คนอ่านเสียเงินเพื่ออย่างงี้น่ะเหรอ น่ารักจริงๆ In the Mouth of Madness (1994)
Cute, cute, cute. เยี่ยมๆ In the Mouth of Madness (1994)
The one with the great hair, sexy smile, really cute butt? คนที่มีผมเนี้ยๆ ยิ้มเซ็กซี่ และก้นน่ารักไง The One with George Stephanopoulos (1994)
- Oh, he's so cute. - โอ้ เขาน่ารักจัง The One with George Stephanopoulos (1994)
He's so cute! เขาน่ารักจัง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
That cute nibbley noise she makes when she eats. เสียงแหล่มๆเล็กๆที่เธอทำ เวลาเธอกิน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
You're a cute little devil. แกคงเป็นเจ้าตัวแสบตัวเล็กสินะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
What a cute little chair! อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารัก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuteAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
cuteAs cute as a button.
cuteBoth of them are very cute.
cuteBut Little Red Riding Hood is cute and can scream hysterically, so everyone believed her story.
cuteHis little sister is very cute, isn't she?
cuteHow cute!
cuteI know that she is cute.
cuteI love whatever is cute.
cuteI remember him as a cute, bright little boy.
cuteIsn't Yukimasa so cute?
cuteI thought our boss was stubborn as a mule but actually he has his cute side.
cuteLook at the cute little baby sleeping in the cradle.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ทรามชม(n) beautiful woman, See also: cute girl, beautiful girl, young and admirable girl, Syn. หญิงงาม, ทรามเชย, ทรามสงวน, ทรามสวาท, ผู้หญิง, Example: ทรามชมของเขาหน้าตาน่ารัก จิ้มลิ้ม, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
น่าเกลียดน่าชัง(adj) cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่ารักน่าชัง(adj) cute, See also: pretty, lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน
ตาหวาน(adj) beautiful (eyes), See also: cute (eyes), Syn. ตาเยิ้ม, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนตาหวาน ดูมีเสน่ห์มาก, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: ตาที่มีลักษณะน่ารักน่าเอ็นดู, ตาที่แสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
บานทะโรค[bāntharōk] (n) EN: acute hemorrhoids
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: oppress ; persecute ; tyrannize  FR: opprimer ; tyranniser
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[chon kan] (v) EN: collide ; bump into  FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures

CMU Pronouncing Dictionary
cute
cuter
cutest
cutesy
cuteness
cutesiness

Oxford Advanced Learners Dictionary
cute
cuter
cutely
cutest
cuteness

WordNet (3.0)
cute(adj) obviously contrived to charm, Syn. precious
Cuterebra(n) type genus of the Cuterebridae, Syn. genus Cuterebra
Cuterebridae(n) New World botflies, Syn. family Cuterebridae
cunning(adj) attractive especially by means of smallness or prettiness or quaintness, Syn. cute

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Cute

a. [ An abbrev. of acute. ] 1. Clever; sharp; shrewd; ingenious; cunning. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

2. pleasantly attractive, in a delicate way; -- said of children, young ladies, pet animals and some objects, but seldom of adults; as, a cute child; a cute kitten; a cute little house; a cute statue. [ PJC ]

3. smart-alecky or impertinent; as, a cute remark. [ PJC ]

4. affectedly clever. RHUD [ PJC ]

Cuteness

n. Acuteness; cunning. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

Cuterebridae

n. a natural family of New World botflies.
Syn. -- family Cuterebridae. [ WordNet 1.5 ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
逗人喜爱[dòu rén xǐ ài, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧˇ ㄞˋ,     /    ] cute [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
hübsch; reizend; nett; niedlich; süß { adj } | hübscher; reizender; netter; niedlicher; süßer | am hübschsten; am reizendsten; am nettesten; am niedlichsten; am süßestencute | cuter | cutest [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cute(n) น่ารัก

EDICT JP-EN Dictionary
たん[tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person #2,932 [Add to Longdo]
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s, vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf, v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) #4,009 [Add to Longdo]
[せつ, setsu] (adj-na, n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute #5,812 [Add to Longdo]
急性[きゅうせい, kyuusei] (n, adj-no) acute (e.g. illness); (P) #10,213 [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) #10,557 [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
かっこかわいい;カッコカワイイ[kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n, vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0248 seconds, cache age: 4.52 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม