Search result for

-accept-

(41 entries)
(0.0482 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accept,-accept-, *accept*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept    [VT] เชื่อ, See also: ยอมรับว่าจริง, Syn. believe, trust, affirm
accept    [VT] ต้อนรับ, See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
accept    [VT] ทำให้ผ่านกระบวนการ
accept    [VT] ยอมทน, Syn. tolerate, bear
accept    [VT] ยอมรับการตำหนิ, See also: รับผิดชอบ
accept    [VT] รับ, See also: ยอมรับ, รับเอามา, Syn. take, acquire, admit, Ant. refuse, refect
accept    [VT] รับคำเชิญ
accept    [VI] รับคำเชิญ
accept    [VI] รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา
accept    [VT] รับภาระ, See also: รับช่วง, รับเอา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptTen years ago his theory would not have been generally accepted.
acceptDo you accept VISA?
acceptI'm afraid I can't accept your invitation.
acceptI'm sorry but I can't accept your invitation; I have other plans on that day.
acceptIt was wise of you accept his offer.
acceptI will accept the work, provided (that) you help me.
acceptI'll accept your offer.
acceptI'm willing to accept your offer.
acceptI cannot accept your gift.
acceptYou must accept the king of Spain as your leader.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)

English-Thai: Nontri Dictionary
accept(vt) ยอมรับ,รับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับ    [V] accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
รับได้    [V] accept, See also: admit, Syn. ยอมรับได้, Example: แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้
ตอบรับ    [V] accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
อ้าแขน    [V] accept, See also: welcome, Example: บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ
ถูก    [V] agree upon, See also: accept, Syn. จริง, ชอบ, เหมาะสม, Example: การตัดสินใจของเขาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้ว, Thai definition: ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้
ตอบรับ    [V] accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตอบรับ    [V] accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตอบรับ    [V] accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
สยบ    [V] accept, See also: recognize, embrace, Syn. ซบลง, ฟุบลง, คร้าม, Example: นิสิตนักศึกษาพากันสยบอยู่แทบเท้าของท่าน และยกย่องท่านว่าเป็นศาสตราจารย์ชั้นยอดเยี่ยมคนหนึ่ง, Thai definition: ยอมให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนอง[v.] (sanøng) EN: accept   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCEPT    AE0 K S EH1 P T
ACCEPT    AH0 K S EH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accept    (v) (@1 k s e1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzept {n}; Accept Order [econ.]accept order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\ ([a^]k*s[e^]pt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Accepted}; p. pr. & vb. n. {Accepting}.] [F. accepter, L.
   acceptare, freq. of accipere; ad + capere to take; akin to E.
   heave.]
   [1913 Webster]
   1. To receive with a consenting mind (something offered); as,
    to accept a gift; -- often followed by of.
    [1913 Webster]
 
       If you accept them, then their worth is great.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To accept of ransom for my son.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She accepted of a treat.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive with favor; to approve.
    [1913 Webster]
 
       The Lord accept thy burnt sacrifice. --Ps. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
       Peradventure he will accept of me. --Gen. xxxii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. To receive or admit and agree to; to assent to; as, I
    accept your proposal, amendment, or excuse.
    [1913 Webster]
 
   4. To take by the mind; to understand; as, How are these
    words to be accepted?
    [1913 Webster]
 
   5. (Com.) To receive as obligatory and promise to pay; as, to
    accept a bill of exchange. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   6. In a deliberate body, to receive in acquittance of a duty
    imposed; as, to accept the report of a committee. [This
    makes it the property of the body, and the question is
    then on its adoption.]
    [1913 Webster]
 
   {To accept a bill} (Law), to agree (on the part of the
    drawee) to pay it when due.
 
   {To accept service} (Law), to agree that a writ or process
    shall be considered as regularly served, when it has not
    been.
 
   {To accept the person} (Eccl.), to show favoritism. "God
    accepteth no man's person." --Gal. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To receive; take; admit. See {Receive}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\, a.
   Accepted. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accept
   v 1: consider or hold as true; "I cannot accept the dogma of
      this church"; "accept an argument" [ant: {reject}]
   2: receive willingly something given or offered; "The only girl
     who would have him was the miller's daughter"; "I won't have
     this dog in my house!"; "Please accept my present" [syn:
     {accept}, {take}, {have}] [ant: {decline}, {pass up},
     {refuse}, {reject}, {turn down}]
   3: give an affirmative reply to; respond favorably to; "I cannot
     accept your invitation"; "I go for this resolution" [syn:
     {accept}, {consent}, {go for}] [ant: {decline}, {refuse}]
   4: react favorably to; consider right and proper; "People did
     not accept atonal music at that time"; "We accept the idea of
     universal health care"
   5: admit into a group or community; "accept students for
     graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to
     admit a new member" [syn: {accept}, {admit}, {take}, {take
     on}]
   6: take on as one's own the expenses or debts of another person;
     "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the
     responsibility" [syn: {bear}, {take over}, {accept},
     {assume}]
   7: tolerate or accommodate oneself to; "I shall have to accept
     these unpleasant working conditions"; "I swallowed the
     insult"; "She has learned to live with her husband's little
     idiosyncrasies" [syn: {accept}, {live with}, {swallow}]
   8: be designed to hold or take; "This surface will not take the
     dye" [syn: {accept}, {take}]
   9: receive (a report) officially, as from a committee
   10: make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take
     an opportunity" [syn: {take}, {accept}]
   11: be sexually responsive to, used of a female domesticated
     mammal; "The cow accepted the bull"

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 accept
   acceptance; admission
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top