Search result for

vac

(134 entries)
(0.0735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vac-, *vac*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vac    [SL] เครื่องดูดฝุ่น
vac    [ABBR] ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation), Syn. holiday, school holiday
vac    [ABBR] เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner), Syn. vacuum, carpet sweeper
vacant    [ADJ] (สิ่ง) ที่ยังว่าง, See also: ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง, Syn. empty, unoccupied, Ant. inhabited, occupied
vacant    [ADJ] (ตำแหน่ง) ว่าง, See also: ไม่เต็ม, Syn. empty
vacant    [ADJ] ปราศจากความคิด, See also: ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย, Syn. blank, foolish, unintelligent, Ant. intelligent
vacant    [ADJ] (เวลา) ว่าง, Syn. free, idle
vacate    [VT] ปล่อยให้ว่าง, See also: ทำให้ว่าง, Syn. empty
vacate    [VT] ออกจาก, See also: ออกไปจาก, ย้ายออก, Syn. depart, leave
vacate    [VT] พ้นตำแหน่ง, See also: สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน, Syn. resign, leave, quit

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacancyตำแหน่งว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacancyการว่าง, ตำแหน่งว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant estateทรัพย์มรดกไม่มีผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant possessionการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantia bona (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacateออกไปจาก, ถอนออกไป, ทำให้ว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacation๑. การออกไป๒. วันหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vacation homesบ้านพักผ่อน [TU Subject Heading]
Vaccinationการฉีดวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vaccinationการให้วัคซีน [TU Subject Heading]
Vaccination of animalsการให้วัคซีนสัตว์ [TU Subject Heading]
vaccineวัคซีน
โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
vaccineวัคซีน, สารที่ได้มาจากการทำให้เชื้อโรคอ่อนฤทธิ์หรือตายลง  จนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เพื่อจะฉีดเข้าไปในร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaccinesวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vaccinesวัคซีน [TU Subject Heading]
Vaccines, Combinedวัคซีนรวม [TU Subject Heading]
Vaccuum extraction, Obstetricalการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacThere being no vacant seat in the bus, I kept on standing.
vacThere being no vacant seats on the bus, I was kept standing all the way to the station.
vacThere being no vacant seat in the bus, I stood all the way.
vacPeter and Carol were at odds with each other over where to spend their vacation.
vacBetty read four stories during the vacation.
vacThere wasn't a single vacant seat in the hall.
vacShe had a polio vaccine.
vacMasashi and Takako were at odds with each other over where to spend their vacation.
vacThere were several rooms still vacant.
vacMac helped me carry the vacuum cleaner.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty,unrented,abandoned
vacate(เว'เคท) vt.,vi. ทำให้ว่าง,เอาออก,ย้าย,เจียดออก,ทำให้ว่าง,ยกเลิก,เพิกถอน., See also: vacatable adj., Syn. annul
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน,ระยะหยุดภาค,การหยุดงาน,การหยุดภาค,เวลาว่าง,การออกไป,การย้ายออก,การลา. vi. หยุดงาน,หยุดภาค,ออกไป,ย้ายออก, Syn. rest,holiday
vaccine(แวคซีน',แวค'ซีน,แวค'ซิน) n.,adj. วัคซีน,
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง,หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble,waver,totter
vacillating(แวส'ซะเลทิง) adj. ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n.
vacillation(แวสซะเล'เชิน) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,ความไม่เด็ดขาด,ความขึ้น ๆ ลง ๆ
vacua(แวค'คิวอะ) n. พหูพจน์ของ vaccuum
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง,ความว่างเปล่า,ช่องว่าง,สูญญากาศ,ความไม่มีสาระ,การไร้ความคิดหรือปัญญา,สิ่งที่ว่างเปล่า,พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด,จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm,vold

English-Thai: Nontri Dictionary
vacancy(n) ความว่าง,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง,ที่ว่าง
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า
vacate(vt) ทำให้ว่าง,ถอน,สละตำแหน่ง,ย้ายที่
vacation(n) เวลาว่าง,การหยุดงาน,การปิดภาค,การลา
vaccinate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
vaccination(n) การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน
vaccine(n) เชื้อวัคซีน,หนองฝีดาษ
vacillate(vi) แกว่ง,โอนไปเอนมา,รวนเร,หวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดูดฝุ่น    [N] vacuum cleaner, Example: ก่อนใช้เครื่องดูดฝุ่นควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรือชิ้นส่วนต่างๆ ให้แน่น
ตำแหน่งงาน    [N] vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ฐานะทางการงาน
ฉีดวัคซีน    [V] vaccinate, See also: immunize, inoculate, Syn. ฉีดยา, Example: ประเทศไทยมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคให้แก่เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิด, Thai definition: ฉีดผลผลิตที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้ไม่เป็นอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ
ตำแหน่งว่าง    [N] vacancy, Syn. ตำแหน่งงานว่าง, Example: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคบรรณาธิการกิจยังเป็นตำแหน่งยังว่างอยู่
กระติกน้ำแข็ง    [N] vacuum flask, See also: vacuum bottle, Example: เมื่อนำแกลบออกจากก้อนน้ำแข็งแล้ว แม่ก็เอามีดตอกน้ำแข็งให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆ ใส่กระติกไว้ให้คุณๆ, Count unit: ใบ, ลูก
ที่ร้าง    [N] vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count unit: แห่ง, ที่
สุญญากาศ    [ADJ] vacuum, Syn. สุญญากาศ, Example: เครื่องมือผลิตรังสีเอกซ์เป็นหลอดแก้วสูญญากาศรูปผลชมพู่ เรียกชื่อว่าหลอดรังสี หรือหลอดเอกซเรย์, Thai definition: ที่ไม่มีอากาศ
สูญญากาศ    [N] vacuum, Syn. สุญญากาศ, Example: เสียงจะผ่านสูญญากาศไม่ได้, Thai definition: ที่ที่ไม่มีอากาศ
วัคซีน    [N] vaccine, Example: ขณะนี้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า, Thai definition: ผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกฆ่าหรือทำให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตราย สำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ
วันหยุด    [N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีสุญญากาศ[adj.] (banju hīphø dūay withī sunyākāt) EN: vacuum-packed   
ฉีดวัคซีน[v. exp.] (chīt waksīn) EN: vaccinate ; inoculate   FR: vacciner ; inoculer
ช่วงปิดเทอม[n. exp.] (chūang pit thoēm) FR: période de vacances (scolaires) [f] ; vacances scolaires [fpl]
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
ห้องว่าง[n. exp.] (hǿng wāng) EN: vacant room   FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
การฉีดวักซีนป้องกันโรค[n. exp.] (kān chīt waksīn pøng kan rōk) EN: vaccination   FR: vaccination [f]
การลาหยุดพัก[X] (kān lā yut phak) EN: vacation   FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
การเที่ยวพักผ่อน[n.] (kān thīo phakphǿn) EN: vacation   FR: vacances [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VACA    V AE1 K AH0
VACCA    V AE1 K AH0
VACCO    V AE1 K OW0
VACEK    V AA1 CH EH2 K
VACHA    V AE1 CH AH0
VACHON    V AE1 CH AH0 N
VACLAV    V AE1 K L AA2 V
VACLAV    V AA1 K L AA2 V
VACANT    V EY1 K AH0 N T
VACUUM    V AE1 K Y UW0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vac    (n) (v a1 k)
vacs    (n) (v a1 k s)
vacua    (n) (v a1 k y u@)
Vaclav    (n) (v a1 z l a v)
vacant    (j) (v ei1 k @ n t)
vacate    (v) (v @1 k ei1 t)
vacuum    (n) (v a1 k y u@ m)
vacancy    (n) (v ei1 k @ n s ii)
vacated    (v) (v @1 k ei1 t i d)
vacates    (v) (v @1 k ei1 t s)

French-Thai: Longdo Dictionary
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
cuir de vachette(n) หนังวัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] vacation [Add to Longdo]
假期[jià qī, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] vacation [Add to Longdo]
吸尘器[xī chén qì, ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] vacuum cleaner; dust catcher [Add to Longdo]
接种[jiē zhòng, ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄥˋ, / ] vaccinate; inoculate [Add to Longdo]
暖壶[nuǎn hú, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨˊ, / ] vacuum flask; thermos flask [Add to Longdo]
楞子眼[léng zi yǎn, ㄌㄥˊ ㄗ˙ ㄧㄢˇ, ] vacant look of a drunk or imbecile [Add to Longdo]
液胞[yè bāo, ㄧㄝˋ ㄅㄠ, ] vacuole [Add to Longdo]
疫苗[yì miáo, ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] vaccine [Add to Longdo]
真空[zhēn kōng, ㄓㄣ ㄎㄨㄥ, ] vacuum [Add to Longdo]
真空泵[zhēn kōng bèng, ㄓㄣ ㄎㄨㄥ ㄅㄥˋ, ] vacuum pump [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バキュームカラム[ばきゅーむからむ, bakyu-mukaramu] vacuum column [Add to Longdo]
プライバシ[ぷらいばし, puraibashi] privacy [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
ユニバック[ゆにばっく, yunibakku] UNIVAC [Add to Longdo]
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL) [Add to Longdo]
真空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column [Add to Longdo]
エドバック[えどばっく, edobakku] EDVAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vac
   n 1: informal term for vacation

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VAC
     Valve Anti Cheat [module]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VAC
     Visual Age C++ (IBM)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top