ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inoculate

IH2 N AA1 K Y AH0 L EY2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inoculate-, *inoculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inoculate[VT] ฉีด (วัคซีน), See also: ปลูกฝี, เพาะหรือใส่ความคิดให้, Syn. immunize, vaccinate
inoculate with[PHRV] ปลูกฝีด้วย, See also: ฉีดวัคซีน, Syn. vaccinate with
inoculate against[PHRV] ปลูกฝีป้องกัน (โรค), See also: ฉีดวัคซีนป้องกัน (โรค), Syn. immunize against, vaccinate against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inoculate(อินอค'คิวเลท) vt. ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน,เพาะความคิด,กรอกความคิด. vi. ทำการปลูกฝี,ทำการฉีดวัคซีน., See also: inoculative adj. inoculator n., Syn. inject,immunize

English-Thai: Nontri Dictionary
inoculate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inoculateใส่เชื้อ, ปลูกเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't that all the more reason to inoculate her child?แล้วทำไมถึงต้องให้วัคซีนลูกเธอด้วย? The Constant Gardener (2005)
If we'd been inoculated before we entered the terminal, Greg would...ถ้าพวกเราฉีดวัคซีนกันก่อนเข้าไป ในสนามบิน เกรกก็คง... Resident Evil: Degeneration (2008)
Apparently they were inoculated.ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับวัคซีนนะ Concentrate and Ask Again (2011)
It's a clean zone now. It's been inoculated.มันคือเขตสะอาด เคลียร์แล้ว Spring Cleaning (2011)
They may be studying the code to inoculate their devices, or they may be modifying the code to target the US nuclear infrastructure.พวกเขาอาจนำมันไปศึกษา เพื่อป้องกันไวรัสให้อุปกรณ์ของพวกเขา หรืออาจจะดัดแปลงแก้ไข เพื่อเอามาโจมตีระบบนิวเคลียร์ของประเทศเรา Matsya Nyaya (2012)
If a mother isn't inoculated and she passes the virus in utero, can't that cause birth defects?ถ้าแม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน และเธอส่งต่อไวรัสไปให้ตัวอ่อน นั่นทำให้เด็กผิดปกติได้ไหม God Complex (2012)
To inoculate everyone else against this thing, we need to identify it.รวมไปถึงคนอื่นๆที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ เราต้องวินัจฉัยมัน John Doe (2013)
Crane's idea of curing fear was to inoculate himself against it.ความคิดเครน ต่อการรักษาความกลัวคือ ฉีดวัคซีนต่อต้านมัน The Scarecrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inoculateIt was discovered that less than one child in a hundred had been inoculated against endemic disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลูกฝี[V] vaccinate, See also: inoculate, Example: วันนี้ทางสถานีอนามัยจัดให้มีการปลูกฝีป้องกันไขทรพิษขึ้นตามอำเภอต่างๆ ฟรี, Thai definition: นำวัคซีนเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตรงที่มีรอยกรีด เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีดวัคซีน[v. exp.] (chīt waksīn) EN: vaccinate ; inoculate   FR: vacciner ; inoculer
ปลูกฝี[v.] (plūkfī) EN: vaccinate ; get vaccinated ; have a vaccination ; inoculate   FR: vacciner ; être vacciné ; recevoir un vaccin ; administrer un vaccin ; inoculer

CMU English Pronouncing Dictionary
INOCULATE    IH2 N AA1 K Y AH0 L EY2 T
INOCULATED    IH2 N AA1 K Y AH0 L EY2 T IH0 D
INOCULATES    IH2 N AA1 K Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inoculate    (v) ˈɪnˈɒkjulɛɪt (i1 n o1 k y u l ei t)
inoculated    (v) ˈɪnˈɒkjulɛɪtɪd (i1 n o1 k y u l ei t i d)
inoculates    (v) ˈɪnˈɒkjulɛɪts (i1 n o1 k y u l ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inoculate \In*oc"u*late\, v. i.
   1. To graft by inserting buds.
    [1913 Webster]
 
   2. To communicate disease by inoculation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inoculate \In*oc"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Inoculated}; p.
   pr. & vb. n. {Inoculating}.] [L. inoculatus, p. p. of
   inoculare to ingraft; pref. in- in, on + oculare to furnish
   with eyes, fr. oculus an eye, also, a bud. See {Ocular}.]
   1. To bud; to insert, or graft, as the bud of a tree or plant
    in another tree or plant.
    [1913 Webster]
 
   2. To insert a foreign bud into; as, to inoculate a tree.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To communicate a disease to (a person) by inserting
    infectious matter in the skin or flesh, especially as a
    means of inducing immunological resistance to that or
    related diseases; as, to inoculate a person with the virus
    of smallpox, rabies, etc. See {Vaccinate}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Fig.: To introduce into the mind; -- used especially of
    harmful ideas or principles; to imbue; as, to inoculate
    one with treason or infidelity.
    [1913 Webster]
 
   5. (Microbiology) To introduce microorganisms into (a growth
    medium), to cause the growth and multiplication of the
    microorganisms; as, to inoculate a fermentation vat with
    an actinomycete culture in order to produce streptomycin.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inoculate
   v 1: introduce an idea or attitude into the mind of; "My
      teachers inoculated me with their beliefs"
   2: introduce a microorganism into
   3: perform vaccinations or produce immunity in by inoculation;
     "We vaccinate against scarlet fever"; "The nurse vaccinated
     the children in the school" [syn: {immunize}, {immunise},
     {inoculate}, {vaccinate}]
   4: insert a bud for propagation
   5: impregnate with the virus or germ of a disease in order to
     render immune

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top