ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immunize

IH1 M Y UW0 N AY2 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immunize-, *immunize*
Possible hiragana form: いんむにぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immunize[VT] ฉีดภูมิคุ้มกันโรค, See also: ทำให้มีภูมิต้านทาน (ด้วยการฉีดวัคซีน), Syn. inoculate, vaccinate
immunize against[PHRV] ให้วัคซีนป้องกัน, Syn. inoculate against, vaccinate against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immunize(อิม'มะไนซ) vt. ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรค,ทำให้ยกเว้น,ทำให้รอดจาก., See also: immuniser,immunizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
immunize(vt) ทำให้รอดพ้น,ทำให้พ้นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immunize; immunise๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunize; immunise๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉีดวัคซีน[V] vaccinate, See also: immunize, inoculate, Syn. ฉีดยา, Example: ประเทศไทยมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคให้แก่เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิด, Thai definition: ฉีดผลผลิตที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้ไม่เป็นอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMUNIZE    IH1 M Y UW0 N AY2 Z
IMMUNIZED    IH1 M Y AH0 N AY2 Z D
IMMUNIZES    IH1 M Y AH0 N AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immunize    (v) ˈɪmjunaɪz (i1 m y u n ai z)
immunized    (v) ˈɪmjunaɪzd (i1 m y u n ai z d)
immunizes    (v) ˈɪmjunaɪzɪz (i1 m y u n ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immune \Im*mune"\, a. [L. immunis. See {Immunity}.]
   1. Exempt; protected. -- {Im*mu"nize}, v. t.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Protected from disease due to the action of the
    immune system, especially by having been inoculated
    against or previously exposed to a disease.
    [PJC]
 
   3. (Med.) Of or pertaining to the immune system or the
    components of the immune system.
    [PJC]
 
   4. Not responsive; as, immune to suggestion.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immunize
   v 1: law: grant immunity from prosecution [syn: {immunize},
      {immunise}]
   2: perform vaccinations or produce immunity in by inoculation;
     "We vaccinate against scarlet fever"; "The nurse vaccinated
     the children in the school" [syn: {immunize}, {immunise},
     {inoculate}, {vaccinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top