ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oc

   
194 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oc-, *oc*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ocd (n ) โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder)

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด
coccygeal(adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, R. coccyx
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
keratoconus(n) โรคกระจกตาโป่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
och[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ เสียใจหรืออื่นๆ
ock[SUF] เล็กน้อย, See also: ไร้ค่า
OCR[ABBR] คำย่อของ Optical Character Recognition, See also: การรู้จำตัวอักษร
Oct[ABBR] คำย่อของ October
oct[N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. octa-, octo-
octa[N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. oct-, octo-
octa[PRF] แปด
octo[PRF] แปด
occur[VI] เกิดขึ้น, See also: อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น, Syn. happen, befall, take place
occur[VI] มีอยู่, Syn. exist, appear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocarina(ออคคะรี'นะ) n. ขลุ่ยรูปไข่,
occasion(อะเค'เชิน) n. โอกาส,จังหวะ,กาลสมัย,ฤกษ์,คราว,เหตุผล,เหตุ,ชนวน,ธุรกิจ,งาน vt. ทำให้เกิดขึ้นvt. ทำให้เกิดขึ้น, See also: occasions n.,pl. สิ่งจำเป็น. -Phr (on occasion เป็นครั้งเป็นคราว,บางครั้งบางคราว), Syn. event,gala
occasional(อะเค'เชินเนิล) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,ตามโอกาส,เฉพาะกาล,เฉพาะสมัย, Syn. casual
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
occasionalism(ออคเค'เชินนัลลิสซึม) n. ทฤษฎีว่าด้วยโอกาสหรือฤกษ์
occident(ออค'ซิเดินทฺ) n. -Phr. (The Occident ประเทศตะวันตก) (ยุโรปและอเมริกา) ,= Western Hemisphere (ดู) ,บริเวณตะวันตก,ตะวันตก -Occidental adj.,n.
occiput(ออค'ซะพัท) n. หัวด้านหลัง,ท้ายทอย, See also: occipital adj. pl. occiputs,occipita
occlude(ออคคลูด') v. ปิด,อุด,จุก,ทำให้ดัน,ทำให้ผ่านไม่ได้., See also: occludent adj., Syn. block off,throttle,obstruct
occlusion(อะคลู'เชิน) n. การอุด,การปิด, Syn. obstruction
occlusive(อะคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งอุดตัน,ซึ่งหยุดยั้ง, (ฟันบนและล่าง) ซึ่งขบติด, See also: occlusiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
occasion(n) โอกาส,สมัย,เวลา,คราว,ฤกษ์
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
occident(n) ทิศตะวันตก,ภาคตะวันตก
occidental(n) ทางทิศตะวันตก,ทางภาคตะวันตก
occlude(vt) อุด,ปิดกั้น,ปิดบัง,กีดกัน
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
occupant(n) ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้เช่า,ผู้พักอาศัย
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Occam's razor; Ockam's razor; Ockham's razorมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occasional verseบทร้อยกรองเฉพาะโอกาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
occasionaslismโอกาสนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occidentalismคตินิยมแบบตะวันตก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occipital-ท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occipital boneกระดูกท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occipital fontanel; fontanel, posterior; fontanelle, occipital; fontanelle, posteriorขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occipital fontanelle; fontanel, occipital; fontanel, posterior; fontanelle, posteriorขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occipital protuberanceปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occiputท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occasional speechesสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ [TU Subject Heading]
Occasional verse, Thaiกวีนิพนธ์ไทยในโอกาสต่างๆ [TU Subject Heading]
Occasionalismฤกษ์ [TU Subject Heading]
Occluded depressionดีเปรสชันปิด [อุตุนิยมวิทยา]
Occlusal splintsเฝือกสบฟัน [TU Subject Heading]
Occult bloodการตรวจหาเลือดในอุจจาระ [TU Subject Heading]
Occultismไสยศาสตร์นิยม [TU Subject Heading]
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Occupational Disease โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ
โรคที่ทำให้เกิดภาวะการตายจากอันตราย จากการเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นกับคนแต่ละอาชีพ [สิ่งแวดล้อม]
Occupational diseasesโรคเกิดจากอาชีพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
occupational centreศูนย์ฝึกอาชีพ
occurence (n ) สิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นคำ Formal
See also: R. occur
Oceanographer[โอ๊เชียนโนกราฟเฟอ] (n ) นักประดาน้ำ, นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทะเล
Oceanographer[โอ๊เชี่ยนโนกราฟเฟอ] (n ) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, นักประดาน้ำ
See also: S. Frogman,
oceanography[โอ-เชีย-นอ-กราฟ-ฟี] (n ) “สมุทรศาสตร์” เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โลก (Earth science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรในหัวข้อต่างๆ ที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร, ระบบการหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อม, กระแสคลื่นในมหาสมุทร, พฤติกรรมของคลื่น, แผ่นเปลือกโลกที่ก้นมหาสมุทร, ธรณีวิทยาของก้นมหาสมุทร, และความผันผวนของสารเคมีและลักษณะทางฟิสิคส์ของทั้งมหาสมุทรและบริเวณรอบข้าง (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
octamericแปดโมเลกุล
octuplet (n uniq ) เด็กที่เกิดท้องเดียวกันพร้อมกันแปดคน(แฝด8)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ocA big earthquake occurred in India yesterday.
ocA big earthquake occurred in Tokyo.
ocA bright idea occurred to me.
ocA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
ocAccidents of this kind often occur.
ocAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
ocAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
ocA good idea occurred to him.
ocA good idea occurred to me.
ocA good idea occurred to me at that time.
ocA good idea occurred to me just then.
ocA good idea occurred to me last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองอำนาจ[V] occupy, See also: be in power, be in office, rule, possess, Syn. มีอำนาจ, Example: หลังจากที่ท่านครองอำนาจในสถาบันแห่งนี้ อะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้, Thai definition: ขึ้นมามีอำนาจเป็นใหญ่
สคบ.[N] Office of the Consumer Protection Board, See also: OCPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สจร.[N] Office of the Commission for the Management of Land Traffic, See also: OCMLT, Syn. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สวนน้ำ[N] ocean park
สมุทร[N] ocean, Syn. มหาสมุทร
ผู้อยู่อาศัย[N] occupant, See also: tenant, resident, dweller, lessee, occupier, Syn. ผู้อาศัย, Example: สมาร์ตเฮาส์เป็นบ้านที่มีระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยได้หลายด้าน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
กลุ่มอาชีพ[N] occupational class, See also: occupational class, Example: สังคมใหญ่ก็จะมีสังคมย่อยๆ อีกมากมาย เช่น สังคมของกลุ่มอาชีพเดียวกัน สังคมชาวพุทธ สังคมของผู้หญิง เป็นต้น, Count unit: กลุ่ม
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
ยึดครอง[V] occupy, See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess, Syn. ครอบครอง, ยึดกุม, ครอง, กุม, ถือครอง, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่7 ดัตช์เข้ายึดครองปัตตาเวียอาณาจักรโบราณของอินโดนีเซีย, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
รูปแปดเหลี่ยม[N] octagon, Syn. แปดเหลี่ยม, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นรูปแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะเดื่อ, Count unit: รูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   

CMU English Pronouncing Dictionary
OCT AO1 K T
OCH AA1 K
OCAW OW0 K AO1
OCON AH0 K AA1 N
OCHS OW1 K S
OCHS AA1 K S
OCHRA AA1 K R AH0
OCANA OW0 K AE1 N AH0
OCHOA AA2 CH OW1 AH0
OCAIN OW0 K AA0 IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oct (n) ˈɒkt (o1 k t)
Ochoa (n) ɒtʃˈɒə (o ch o1 @)
occur (v) ˈəkˈɜːʳr (@1 k @@1 r)
ocean (n) ˈouʃən (ou1 sh @ n)
ochre (n) ˈoukər (ou1 k @ r)
octet (n) ˈɒktˈɛt (o1 k t e1 t)
occult (n) ˈɒkˈʌlt (o1 k uh1 l t)
occupy (v) ˈɒkjupaɪ (o1 k y u p ai)
occurs (v) ˈəkˈɜːʳz (@1 k @@1 z)
oceans (n) ˈouʃənz (ou1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎi, ㄏㄞˇ, ] ocean; sea, #623 [Add to Longdo]
海洋[hǎi yáng, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ, ] ocean, #3,906 [Add to Longdo]
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]
时机[shí jī, ㄕˊ ㄐㄧ, / ] occasion; opportunity, #4,352 [Add to Longdo]
十月[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, ] October; tenth month, #6,764 [Add to Longdo]
邮轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] ocean liner; cruise liner, #9,697 [Add to Longdo]
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, / ] occasionally; often, but not at fixed times, #10,063 [Add to Longdo]
大洋[dà yáng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, ] oceans, #11,244 [Add to Longdo]
职业病[zhí yè bìng, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] occupational disease, #18,353 [Add to Longdo]
章鱼[zhāng yú, ㄓㄤ ㄩˊ, / ] octopus, #23,593 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ติดกับ
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หล่น
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หลุดออก
落ちる[おちる, ochiru] Thai: ด้อยกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Tochter(n) |die, pl. Töchter| ลูกสาว
Woche(n) |die, pl. Wochen| สัปดาห์
Wochen(n) |pl.|, See also: Woche
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ochsenschwanz {m}oxtail [Add to Longdo]
Ocker {n}ocher [Add to Longdo]
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow [Add to Longdo]
Ockerbauchtaube {f} [ornith.]Buff-bellied Dove [Add to Longdo]
Ockerbauchkauz {m} [ornith.]Ochre-bellied Hawk Owl [Add to Longdo]
Ockerbaucheremit {m} [ornith.]Buff-bellied Hermit [Add to Longdo]
Ockerkehl-Faulvogel {m} [ornith.]Black-streaked Puffbird [Add to Longdo]
Ockerzwergspecht {m} [ornith.]Ochraceous Piculet [Add to Longdo]
Ockerbrust-Blattspäher {m} [ornith.]Lichtenstein's Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-browed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrauenschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-browed Thistletail [Add to Longdo]
Ockerbrustschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-breasted Spinetail [Add to Longdo]
Ockerkehlschlüpfer {m} [ornith.]Lesser Canastero [Add to Longdo]
Ockerbruststelzling {m} [ornith.]Ochre-chested Antpitta [Add to Longdo]
Ockerkappenstelzling {m} [ornith.]Ochre-fronted Antpitta [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,
locaux(n) |m, pl.| บริเวณกว้าง, พื้นที่โล่งกว้าง เช่น des locaux pour les activités libres des élèves
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
AOCE[エーオーシーイー, e-o-shi-i-] (n) {comp} AOCE [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]
落ち着いた[おちついた, ochitsuita] ruhig, gelassen [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OC
     Object Class (OOP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OC
     Over-Clocked
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top