Search result for

oct

(137 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oct-, *oct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Oct[ABBR] คำย่อของ October
oct[N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. octa-, octo-
octa[N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. oct-, octo-
octa[PRF] แปด
octo[PRF] แปด
octet[N] กลุ่มที่มีจำนวนแปด (โดยเฉพาะนักดนตรี)
octo-[N] จำนวนแปด, See also: เลขแปด, Syn. octa-
octane[N] สารในน้ำมันปิโตรเลียม (ใช้แสดงคุณภาพของน้ำมัน)
octant[N] รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน
octave[N] ความแตกต่างระหว่างโน้ตตัวแรกกับตัวที่แปดในโน้ตคู่แปด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
octagon(ออค'ทะเกิน) n. รูปแปดเหลี่ยม
octahedral(ออคทะเฮด'ดรัล) adj. แปดด้าน
octahedron(ออค'ทะฮีดรัน) n. รูปแปดเหลี่ยม
octalฐานแปดอัฐนิยมหมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลขแปดตัว คือ 0 - 7 อันที่จริงมนุษย์เราคุ้นเคยและใช้ระบบเลขฐานสิบซึ่งมีเลข 10 ตัว คือ 0 - 9 ก็เพราะเรามีนิ้วไว้ให้นับ 10 นิ้วด้วยกัน ส่วนคอมพิวเตอร์นั้นใช้ระบบเลขฐานสองเป็นหลัก
octamerous(ออคแทม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยแปดส่วน
octane(ออค'เทน) n. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง
octane numbern. ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวของการเผาไหม้
octave(ออค'เทฟว) n. เสียงแปดคู่,ระดับแปดเสียง,กลุ่มหรือสิ่งที่แปด,โคลงแปดบรรทัด
octavo(ออคเท'โว) n. ขนาดหนังสือที่,=6 x 9 นิ้ว
octet(ออคเทท') n. กลุ่มนักร้องหรือนักดนตรีคน,กลุ่มหนึ่ง8คน,โคลง8บรรทัด (สัมผัสแปด) ,กลุ่ม (ชุด) หนึ่งแปด

English-Thai: Nontri Dictionary
octagon(n) รูปแปดเหลี่ยม
octavo(n) หน้ากระดาษหนังสือขนาด16หน้ายก
October(n) เดือนตุลาคม
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
decoct(vt) ผสมขึ้น,ต้มยา,เคี่ยวยา,สกัดยา
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
indoctrination(n) การสั่งสอน,การอบรม,การปลูกฝัง
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
octagonรูปแปดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octahedriteออกตะฮีไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
octahedronทรงแปดหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octal๑. ฐานแปด๒. อัฐนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
octal number systemระบบจำนวนฐานแปด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octameterมาตราแปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane numberเลขออกเทน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
octane number (ON)เลขออกเทน (โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane ratingค่าประเมินออกเทน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
octane ratingค่าประเมินออกเทน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Octal numberเลขฐานแปด [เศรษฐศาสตร์]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
octane numberเลขออกเทน, จำนวนแสดงปริมาณเป็นร้อยละโดยปริมาตรของไอโซออกเทนที่ผสมรวมอยู่กับเฮปเทน ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเบนซินในด้านที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เช่น น้ำมันเบนซินซึ่งมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยไอโซออกเทน 95% และเฮปเทน 5% เรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
octaveคู่แปด, ช่วงระหว่างเสียง 2 เสียงใด ๆ โดยที่เสียงหนึ่งมีความถี่เสียงเป็น 2 เท่าของอีกเสียงหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
octet ruleกฎออกเตต, กฎที่กล่าวถึงการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมซึ่งมีการให้ การรับ หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน แล้วทำให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมเหล่านั้นเท่ากับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยที่อยู่ใกล้กับธาตุนั้นในตารางธาตุซึ่งส่วนใหญ่จะมี 8 เวเลนซ์อิเล็กตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
octamericแปดโมเลกุล
octuplet (n uniq ) เด็กที่เกิดท้องเดียวกันพร้อมกันแปดคน(แฝด8)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We hear there's nothing like yale in october--เราได้ยินมาว่าในช่วงเดือนตุลาคมไม่มีที่ไหนที่จะเหมือน Yale New Haven Can Wait (2008)
So delicious! These mini octopuses and hot sauce... yum.อร่อยมาก ปลาหมึกย่างซอส อร่อยสุดๆไปเลย.. Baby and I (2008)
Octopus, octopus!ปลาหมึยักษ์ ปลาหมึกยักษ์! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
September. October at the outside.กันยายน ตุลาคมที่ออกไปข้างนอก Revolutionary Road (2008)
Squid. Octopus.ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ The Day the Earth Stood Still (2008)
- You were born on October 21st, 1922?- ขอบคุณ - คุณเกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1922 ใช่มั้ย The Reader (2008)
I met with Philip on October 5th and 6th.- โชคดี - โชคดี - เช่นกัน The Girlfriend Experience (2009)
On October 25th I met with Dennis.สำหรับช่วงคริสต์มาสเพราะว่า... นั่นคือช่วงที่คนจับจ่ายซื้อของน่ะครับ The Girlfriend Experience (2009)
On October 18th I met with Dan.ฉันแต่งของฉันเอง ปกติฉันก็แต่งแบบเนี้ย The Girlfriend Experience (2009)
On October 23rd, you robbed a bank in Greencastle, Indiana.เรา 23 ตุลาคมนายปล้นแบงค์กรีนแคสเซิล อินเดียน่า Public Enemies (2009)
This film is a dramatization of events that occurred October 1st through the 9th of 2000, in the northern Alaskan town of Nome.หนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม ปี 2000 ในภาคเหนือของอลาสก้า เมืองที่ชื่อว่า โนม The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
octThey say that every year the number of tourists is greatest in October.
octLeaves begin to fall in October.
octOne day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.
octPlease settle this account by October 28, 1998.
octI was born on October 10, 1972.
octIt's the third of October.
octIndian summers run into October.
octThat octopus returned to the sea without being eaten.
octOne October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.
octThe octopus is in the sea.
octI'm taking maternity leave from Sep.30 to Oct.14.
octIt happened last October.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปแปดเหลี่ยม[N] octagon, Syn. แปดเหลี่ยม, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นรูปแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะเดื่อ, Count unit: รูป
ปลาหมึกยักษ์[N] octopus, Example: วันนี้ชาวประมงจับปลาหมึกยักษ์ได้ มีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาหมึกชนิดหนึ่งที่มีหนวด 8 เส้น
แปดเหลี่ยม[N] octagon, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
แปดเหลี่ยม[N] octagon, Syn. รูปแปดเหลี่ยม, ทรงแปดเหลี่ยม, Example: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ, Thai definition: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 8 เส้น ปลายเส้นจดกัน
ตุลาคม[N] October, Syn. เดือนตุลาคม, Example: เดือนตุลาคมมักจะมีพายุพัดแรงเสมอ, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 10 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt dutsadibandit) EN: Doctor of Arts; D.A   
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
ไบต์[n.] (bai = bait) EN: byte   FR: octet [m] ; byte [m]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
เดือนตุลาคม[n. exp.] (deūoen tulākhom) EN: October   FR: mois d'octobre [m] ; octobre [m]
ด็อกเตอร์ = ดอกเตอร์[n.] (dǿktoē) EN: doctor   FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer

CMU English Pronouncing Dictionary
OCT    AO0 K T OW1 B ER0
OCT    AO1 K T
OCT.    AO1 K T
OCT.    AO0 K T OW1 B ER0
OCTEL    AA2 K T EH1 L
OCTET    AA0 K T EH1 T
OCTOPI    AA1 K T AH0 P AY0
OCTANE    AA1 K T EY0 N
OCTAVE    AA1 K T IH0 V
OCTOPUS    AA1 K T AH0 P UH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oct    (n) (o1 k t)
octet    (n) (o1 k t e1 t)
octane    (n) (o1 k t ei n)
octave    (n) (o1 k t i v)
octavo    (n) (o1 k t ei1 v ou)
octets    (n) (o1 k t e1 t s)
octroi    (n) (o1 k t r w aa)
October    (n) (o1 k t ou1 b @ r)
octagon    (n) (o1 k t @ g @ n)
octaves    (n) (o1 k t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
お医者さん(P);御医者さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P) [Add to Longdo]
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor [Add to Longdo]
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八倍体[bā bèi tǐ, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] octoploid [Add to Longdo]
八带鱼[bā dài yú, ㄅㄚ ㄉㄞˋ ㄩˊ, / ] octopus [Add to Longdo]
八度[bā dù, ㄅㄚ ㄉㄨˋ, ] octave [Add to Longdo]
八角形[bā jiǎo xíng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] octagon [Add to Longdo]
八进制[bā jìn zhì, ㄅㄚ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] octal [Add to Longdo]
八边形[bā biān xíng, ㄅㄚ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] octagon [Add to Longdo]
八开[bā kāi, ㄅㄚ ㄎㄞ, / ] octavo [Add to Longdo]
八面体[bā miàn tǐ, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] octahedron [Add to Longdo]
十月[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, ] October; tenth month [Add to Longdo]
十月革命[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] October Revolution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
オクテット[おくてっと, okutetto] octet [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
バイト[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte [Add to Longdo]
区オクテット[くオクテット, ku okutetto] row octet [Add to Longdo]
群オクテット[ぐんオクテット, gun okutetto] group octet [Add to Longdo]
識別子オクテット[しきべつしオクテット, shikibetsushi okutetto] identifier octets [Add to Longdo]
多オクテット[たオクテット, ta okutetto] multi-byte, multi-octet [Add to Longdo]
長さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets [Add to Longdo]
点オクテット[てんオクテット, ten okutetto] cell octet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Oct
      n 1: the month following September and preceding November [syn:
           {October}, {Oct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top