ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resident

R EH1 Z IH0 D AH0 N T   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resident-, *resident*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resident[N] ผู้พักอาศัย, Syn. inhabitant, occupant, native, homeowner
residential[ADJ] เกี่ยวกับที่พักอาศัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resident(เรส'ซิเดินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญสาขาหนึ่งใดในโรงพยาบาล adj. ซึ่งอยู่อาศัย,ประจำอยู่,อยู่เป็นหลักแหล่ง,ในเนื้อแท้, See also: residentship n.
residential(เรซซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่,เกี่ยวกับการอยู่อาศัย, See also: residentiality n. residentially adv.
memory resident programโปรแกรมในหน่วยความจำหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนที่เก็บเอาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น และไม่สามารถเรียกมาดูได้ โดยมากเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตัวขับเมาส์ (mouse driver) เป็นต้น โปรแกรมประเภทนี้บางทีเรียกว่า TSR (terminate and stay residnts)
president(เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ), Syn. chairman
president-elect(เพรส'ซิเดินทฺ'-) n. ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง
presidentess(เพรส'ซิเดินเทส) n. president (ดู) ที่เป็นหญิง
presidential(เพรสซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับ president (ดู)
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.

English-Thai: Nontri Dictionary
resident(adj) อยู่เป็นหลักแหล่ง,อยู่ประจำ
resident(n) จวน,ที่อาศัย,ทำเนียบ,ชาวเมือง,ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ฝึกหัด
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
nonresident(adj) ไม่ได้อยู่ประจำ
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
presidential(adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี,เกี่ยวกับประธาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resident alienคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resident populationประชากรที่อยู่ประจำถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resident routineรูทีนแบบอยู่ประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resident, ministerอัครราชทูตประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
residential mobilityการย้ายถิ่นที่อยู่ (ภายในท้องถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
residential occupier residuary estateผู้ครอบครองเป็นถิ่นที่อยู่กองมรดกส่วนที่เหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Residential Mobility การย้ายที่อยู่
การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Residents (Medicine)แพทย์ประจำบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง Day of the Dead (1985)
I am requesting that all residents attend a meeting at the high school... at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of our town.ฉันกำลังขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนมัธยม ... ที่ 6: 00 พี ม. Dante's Peak (1997)
Smallville's resident cynic have a change of heart?จอมประชดประชัดเปลี่ยนใจแล้วหรือจ๊ะ? Hothead (2001)
Currently there are about 5000 residents who call Celebration home.ตอนนี้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 5,000 คน (อันเดรีย ฟิงเกอร์ ประชาสัมพันธ์เมืองเซเลเบรชั่น ฟลอริดา) พวกเขาเรียกเมืองเซเลเบรชั่นว่าบ้าน The Corporation (2003)
So far, the terrible weather hasn 't hit D. C but local residents aren 't taking chances as people stock up for what is already being billed as...สภาพอากาศเลวร้ายยังมาไม่ถึงดี.ซี... ...แต่ชาวบ้านที่นี่ต่างเตรียมพร้อม... ...และตุนอาหารไว้สำหรับสถานการณ์... The Day After Tomorrow (2004)
The four-eyes, the fat woman and all the residents of Pig Sty.เจ้าแว่นนั่น, ยายหญิงอ้วน และพวกที่อาศัยอยู่ที่ตรอกเล้าหมู Kung Fu Hustle (2004)
I'm Michelle rivas, resident P. R. flack and hardhat adjuster.ฉันมิเชล ริวาสค่ะ เป็นประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า และหัวหน้าคนงาน Mr. Monk and the Blackout (2004)
"is to keep a tighter rein on your resident harlot.คุมบังเหียน ยัยกะหรี่ที่อยู่กับคุณให้ดีๆ The Constant Gardener (2005)
Because she was a senior resident here, we've taken some extraordinary measures to make her feel more comfortable these last three months.ก็เพราะว่า เธออยู่ที่นี่มานาน เราก็เลยดูแลให้เป็นพิเศษ ทำให้เธอ สบายขึ้น ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา Just Like Heaven (2005)
Any available resident to Pediatrics.เจ้าหน้าที่แผนกกุมารเวช Mission: Impossible III (2006)
Any available resident to Pediatrics.เจ้าหน้าที่แผนกกุมารเวช Mission: Impossible III (2006)
Now, a complaint has been made by a resident of this island.ช่วยคน มีผู้อาศัยบนเกาะนี้แจ้งความไว้ The Wicker Man (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
residentA factory is not suitable for a residential district.
residentMore than half the residents are opposed to the plan.
residentSome residents took a wait-and-see attitude while others prepared for heavy flooding.
residentThe residents made complaints about the noise.
residentThe residents were curious about other people's business.
residentThere was a flare-up between local residents and state regulators.
residentThey carried on with the construction in the face of strong opposition from the residents.
residentThis new bus service will meet the residents' needs.
residentThis residential area is comfortable to live in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำหนัก[N] palace, See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abo, Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก, นิเวศน์, Example: ด้านนอกของตำหนักท่านจันทร์ จัดแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช
กินนอน[ADJ] boarding, See also: resident, Example: เขาอยู่โรงเรียนกินนอนมาตั้งแต่ชั้นประถม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phūwārātchakān jangwat) EN: governor's official resident   
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[xp] (kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
กินนอน [adj.] (kin-nøn) EN: boarding ; resident   FR: pensionnaire

CMU English Pronouncing Dictionary
RESIDENT R EH1 Z IH0 D AH0 N T
RESIDENTS R EH1 Z IH0 D AH0 N T S
RESIDENT'S R EH1 Z IH0 D AH0 N T S
RESIDENTS' R EH1 Z IH0 D AH0 N T S
RESIDENTIAL R EH2 Z IH0 D EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resident (n) rˈɛzɪdənt (r e1 z i d @ n t)
residents (n) rˈɛzɪdənts (r e1 z i d @ n t s)
residential (j) rˌɛzɪdˈɛnʃl (r e2 z i d e1 n sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居民[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, ] resident; inhabitant, #984 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] resident in; stationed in; located at; to station (troops), #1,923 [Add to Longdo]
常驻[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, / ] resident; permanent (representative), #16,175 [Add to Longdo]
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, / ] residential area; housing development, #19,997 [Add to Longdo]
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, / ] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwohner {m} | Anwohner {pl}; Bewohner {pl}; Anlieger {pl}resident | residents [Add to Longdo]
residentresident [Add to Longdo]
residentes Kommandoresident command [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
バイスプレジデント[, baisupurejidento] (n) vice-president [Add to Longdo]
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC [Add to Longdo]
プーチン[, pu-chin] (n) Putin (Russian president) [Add to Longdo]
プレジデント(P);プレズィデント(ik)[, purejidento (P); purezuidento (ik)] (n) president; (P) [Add to Longdo]
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] (n,adj-no) {comp} memory-resident [Add to Longdo]
レジデンシャル[, rejidensharu] (adj-f) residential [Add to Longdo]
レジデンシャル・ホテル;レジデンシャルホテル[, rejidensharu . hoteru ; rejidensharuhoteru] (n) residential hotel [Add to Longdo]
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town) [Add to Longdo]
永住者[えいじゅうしゃ, eijuusha] (n) permanent resident; denizen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] memory-resident (a-no) [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use [Add to Longdo]
常駐[じょうちゅう, jouchuu] resident (vs) (a-no) [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]
常駐制御プログラム[じょうちゅうせいぎょプログラム, jouchuuseigyo puroguramu] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
中核[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resident \Res"i*dent\ (-dent), a. [F. r['e]sident, L. residens,
   -entis, p. pr. of residere. See {Reside}.]
   1. Dwelling, or having an abode, in a place for a continued
    length of time; residing on one's own estate; -- opposed
    to {nonresident}; as, resident in the city or in the
    country.
    [1913 Webster]
 
   2. Fixed; stable; certain. [Obs.] "Stable and resident like a
    rock." --Jer. TAylor.
    [1913 Webster]
 
       One there still resident as day and night.
                          --Davenant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resident \Res"i*dent\, n.
   1. One who resides or dwells in a place for some time.
    [1913 Webster]
 
   2. A diplomatic representative who resides at a foreign
    court; -- a term usualy applied to ministers of a rank
    inferior to that of ambassadors. See the Note under
    {Minister}, 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resident
   adj 1: living in a particular place; "resident aliens" [ant:
       {nonresident}]
   2: used of animals that do not migrate [syn: {nonmigratory},
     {resident}] [ant: {migratory}]
   n 1: someone who lives at a particular place for a prolonged
      period or who was born there [syn: {resident}, {occupant},
      {occupier}] [ant: {nonresident}]
   2: a physician (especially an intern) who lives in a hospital
     and cares for hospitalized patients under the supervision of
     the medical staff of the hospital; "the resident was
     receiving special clinical training at the hospital" [syn:
     {house physician}, {resident}, {resident physician}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 resident /reːziːdɛnt/
  non-pageable; resident

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top