ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dweller

D W EH1 L ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dweller-, *dweller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dweller[N] ผู้อยู่อาศัย, See also: ผู้อาศัย, Syn. inhabitant, indweller

English-Thai: Nontri Dictionary
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a bottom dweller.มันอยู่ที่นี่. Hocus Pocus (1993)
Theesa swamp dwellers just like meesa.พวกที่อยู่ในหนองน้ำนี่ ก็เหมือนๆ กันกับข้าซ่านั่นแหล่ะ Bombad Jedi (2008)
Now, one of Ammut's names is The Dweller In Amentet.ตอนนี้ หนึ่งในชื่อของแอมมุท คือ เวลลอร์ในอเมนเทท Episode #3.1 (2009)
What's going on, day dwellers?เป็นไงกันมั่ง พวกคนกลางวัน The Gothowitz Deviation (2009)
Then he became a disgraced student, psychopathic music major, homeless vent dweller, security guard, keytarist, power hungry warlord, and now, Kevin.ต่อมาเขาก็กลายเป็นนักศึกษาที่เสียคน เป็นโรคจิตที่เรียนเอกดนตรี คนที่อาศัยอยู่ในช่องระบายอากาศ, รปภ. Advanced Documentary Filmmaking (2013)
"Many of the dwellers in Pompeii had removed rocks."หลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองปอมเปอี เคลื่อนย้ายหิน" Volcanalis (2013)
Large diameter bubbles, massive lungs... cold water deep dweller.พ่นฟองน้ำลูกยักษ์ ปอดใหญ่มหึมา บ่อน้ำลึกเย็นสุดขั้ว How to Train Your Dragon 2 (2014)
You honestly believe one of these cave dwellers is going to take my place?คุณคิดว่าพวกขี้คุกในนี้ จะแทนที่ฉันได้งั้นเหรอ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dwellerCity dwellers have a higher death rate than do country people.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
คนป่า[n. exp.] (khon pā) EN: forest dweller   
นครวาสี[n.] (nakhønwāsī) EN: town-dweller ; citizen   
พลเมือง[n.] (phonlameūang) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population   FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f]
ผู้ที่อาศัยอยู่ตามภูเขา [n. exp.] (phū thī āsai yū tām phūkhao) EN: mountain man ; mountain-dweller   FR: montagnard [m] ; montagnarde [f] ; habitant des montagnes [m]
ผู้อยู่[n.] (phūyū) EN: occupant ; tenant ; resident ; dweller ; lessee ; occupier   FR: occupant [m]
ผู้อยู่อาศัย [n.] (phūyū-āsai) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller   FR: habitant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DWELLER    D W EH1 L ER0
DWELLERS    D W EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dweller    (n) dwˈɛlər (d w e1 l @ r)
dwellers    (n) dwˈɛləz (d w e1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewohner {m} | Bewohner {pl}dweller | dwellers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]
穴居人[けっきょじん, kekkyojin] (n) cave dweller; caveman [Add to Longdo]
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P) [Add to Longdo]
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption [Add to Longdo]
団地族[だんちぞく, danchizoku] (n) housing project dwellers [Add to Longdo]
田舎人[いなかびと;いなかじん;いなかうど(ok);でんしゃじん(ok), inakabito ; inakajin ; inakaudo (ok); denshajin (ok)] (n) country dweller [Add to Longdo]
都会人[とかいじん, tokaijin] (n) city dweller [Add to Longdo]
都人士[とじんし, tojinshi] (n) city dweller; townspeople [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dweller \Dwell"er\, n.
   An inhabitant; a resident; as, a cave dweller. "Dwellers at
   Jerusalem." --Acts i. 19.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dweller
   n 1: a person who inhabits a particular place [syn:
      {inhabitant}, {habitant}, {dweller}, {denizen},
      {indweller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top