ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dweller

D W EH1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dweller-, *dweller*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dweller(n) ผู้อยู่อาศัย, See also: ผู้อาศัย, Syn. inhabitant, indweller

English-Thai: Nontri Dictionary
dweller(n) ผู้พำนัก, ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนักพักพิง, ผู้อาศัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Theesa swamp dwellers just like meesa.พวกที่อยู่ในหนองน้ำนี่ ก็เหมือนๆ กันกับข้าซ่านั่นแหล่ะ Bombad Jedi (2008)
Now, one of Ammut's names is The Dweller In Amentet.ตอนนี้ หนึ่งในชื่อของแอมมุท คือ เวลลอร์ในอเมนเทท Episode #3.1 (2009)
"Many of the dwellers in Pompeii had removed rocks."หลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองปอมเปอี เคลื่อนย้ายหิน" Volcanalis (2013)
You honestly believe one of these cave dwellers is going to take my place?คุณคิดว่าพวกขี้คุกในนี้ จะแทนที่ฉันได้งั้นเหรอ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dwellerCity dwellers have a higher death rate than do country people.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวกรุง[chāo krung] (n, exp) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people  FR: citadin [ m ] ; habitant d'une ville [ m ]
ชาวป่าชาวดอย[chāo pā chāo døi] (n, exp) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people  FR: montagnards [ mpl ]
คนป่า[khon pā] (n, exp) EN: forest dweller
นครวาสี[nakhønwāsī] (n) EN: town-dweller ; citizen
พลเมือง[phonlameūang] (n) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population  FR: citoyen [ m ] ; civil [ m ] ; population [ f ]
ผู้ที่อาศัยอยู่ตามภูเขา[phū thī āsai yū tām phūkhao] (n, exp) EN: mountain man ; mountain-dweller  FR: montagnard [ m ] ; montagnarde [ f ] ; habitant des montagnes [ m ]
ผู้อยู่[phūyū] (n) EN: occupant ; tenant ; resident ; dweller ; lessee ; occupier  FR: occupant [ m ]
ผู้อยู่อาศัย[phūyū-āsai] (n) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller  FR: habitant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DWELLER D W EH1 L ER0
DWELLERS D W EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dweller (n) dwˈɛlər (d w e1 l @ r)
dwellers (n) dwˈɛləz (d w e1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewohner { m } | Bewohner { pl }dweller | dwellers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]
穴居人[けっきょじん, kekkyojin] (n) cave dweller; caveman [Add to Longdo]
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P) [Add to Longdo]
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption [Add to Longdo]
団地族[だんちぞく, danchizoku] (n) housing project dwellers [Add to Longdo]
田舎人[いなかびと;いなかじん;いなかうど(ok);でんしゃじん(ok), inakabito ; inakajin ; inakaudo (ok); denshajin (ok)] (n) country dweller [Add to Longdo]
都会人[とかいじん, tokaijin] (n) city dweller [Add to Longdo]
都人士[とじんし, tojinshi] (n) city dweller; townspeople [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dweller \Dwell"er\, n.
   An inhabitant; a resident; as, a cave dweller. "Dwellers at
   Jerusalem." --Acts i. 19.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dweller
   n 1: a person who inhabits a particular place [syn:
      {inhabitant}, {habitant}, {dweller}, {denizen},
      {indweller}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top