ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

occasionally

AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occasionally-, *occasionally*, occasional
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occasionally[ADV] บางครั้งบางคราว, See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส, Syn. now and then, at times, Ant. frequently, often

English-Thai: Nontri Dictionary
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Occasionally.บางโอกาส Basic Instinct (1992)
Occasionally we've been forced to accept candidates with minor shortcomings.บางครั้งพวกนี้ก็เผยจุดอ่อน Gattaca (1997)
But no one's died in years. Someone vanishes occasionally.โหดมาก แต่ไม่มีใครถึงตาย บางคนอาจหายหน้าไปรักษาตัว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Occasionally tough, but extremely juicy.โอกาสพิเศษแต่นองไปด้วยเลือด. Ice Age (2002)
The hours were long, and the pay was terrible yet occasionally, there were unexpected surprises.ชั่วโมงการทำงานก็ยาวนาน และค่าจ้างก็น้อยนิด แต่ยังอย่างไรก็ตาม\บางครั้งเขาก็ยังมีโอกาสสร้างความแปลกใจ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Now, I don't know about y'all, but I occasionally have the impulse to physically assault one of our finer correctional officers.พวกแกยังไงไม่รู้นะ แต่บางวันฉันก็ตีนคัน... อยากกระทืบไอ้ผู้คุมกลับบ้างเหมือนกัน The Longest Yard (2005)
I checked in on her occasionally.ฉันทำงานเกี่ยวกับเธอเป็นบ้างครั้ง Happily N'Ever After (2006)
A cleaning maid came by occasionally.นานๆครั้ง จะมาเป็นคนทำความสะอาด Confession of Pain (2006)
Occasionally. Why?ก็มีบ้างบางโอกาส ทำไมรึ Art Isn't Easy (2007)
THE WILHELMINA SLATER I KNOW AND OCCASIONALLY WISH I WASเวเลมีน่า สเลเตอร์ ผมรู้จัก\ บ้างครั้งบางคราว ผมก็ Betty's Wait Problem (2007)
Uh, occasionally, on planet earth, men will consider their feelings for a woman before jumping atop them.ตามปกติแล้ว ฝ่ายชายจะถามใจฝ่ายหญิงก่อนเผด็จศึก Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Well, I think one of our duties as teenagers is to occasionally piss off our parents.ฉันคิดว่าหนึ่งในหน้าที่ของการเป็นวัยรุ่น อย่างเราคือการออกห่างจากพ่อแม่ในบางครั้ง Charlie Bartlett (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occasionallyAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
occasionallyHe occasionally visited me.
occasionallyOne of the politicians attends the televised discussions, and can occasionally be seen trying to oppose the audience.
occasionallyTeachers should occasionally let their students blow off some steam.
occasionallyThere is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.
occasionallyThe speaker occasionally referred to his notes.
occasionallyThe sun is currently in a period of low activity but even so large sunspots occasionally appear.
occasionallyThey visited me occasionally.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
บางหน[ADV] sometimes, See also: occasionally, at times, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางหน, บาที, Example: ฉันจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใหม่บางหนเท่านั้น เพราะคุยกันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางโอกาส[ADV] occasionally, See also: sometimes, Syn. บางคราว, บางหน, Example: แฟนฉันจะให้ของขวัญในบางโอกาสเท่านั้นแหละ
บางครั้ง[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ, Example: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางเวลา[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, บางหน, Example: บางเวลาเขาก็คิดถึงแม่ขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางที[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางที, บางหน, บางเวลา, Example: เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไร กว่าจะได้นอนบางทีก็ตีหนึ่ง ตีสอง, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางครั้งบางคราว[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้ง, บางที, Example: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางคราว[adv.] (bāngkhrāo) EN: occasionally   FR: de temps en temps ; occasionnellement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
ครั้งคราว[adv.] (khrang khrāo) EN: occasionally   
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang pen khrāo) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occasionally    (a) ˈəkˈɛɪʒənəliː (@1 k ei1 zh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, / ] occasionally; often, but not at fixed times, #10,063 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time [Add to Longdo]
間々;間間[まま, mama] (adv) occasionally; now and then; sometimes [Add to Longdo]
偶さか[たまさか, tamasaka] (adv) occasionally [Add to Longdo]
偶に(P);適に[たまに, tamani] (adv,suf) (uk) occasionally; once in a while; (P) [Add to Longdo]
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals [Add to Longdo]
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally [Add to Longdo]
時には[ときには, tokiniha] (exp,adv) at times; occasionally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occasionally \Oc*ca"sion*al*ly\, adv.
   In an occasional manner; on occasion; at times, as
   convenience requires or opportunity offers; not regularly.
   --Stewart.
   [1913 Webster]
 
      The one, Wolsey, directly his subject by birth; the
      other, his subject occasionally by his preferment.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occasionally
   adv 1: now and then or here and there; "he was arrogant and
       occasionally callous"; "open areas are only occasionally
       interrupted by clumps of trees"; "they visit New York on
       occasion"; "now and again she would take her favorite
       book from the shelf and read to us"; "as we drove along,
       the beautiful scenery now and then attracted his
       attention" [syn: {occasionally}, {on occasion}, {once in
       a while}, {now and then}, {now and again}, {at times},
       {from time to time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top