ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

องค์ประกอบ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -องค์ประกอบ-, *องค์ประกอบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์ประกอบพื้นฐาน(n) basic element, Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนนำเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผล (Output) และส่วนเก็บข้อมูล (Storage)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
องค์ประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, ส่วนประกอบ ก็เรียก.
รวงผึ้ง ๑องค์ประกอบของอาคาร มีลักษณะเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมเรียงกันใต้กระจังฐานพระที่หน้าบันโบสถ์ วิหาร หรือมุขเด็จ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compositionองค์ประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compositionองค์ประกอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biotic componentองค์ประกอบทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nucleonนิวคลีออน, องค์ประกอบของนิวเคลียส หมายถึง โปรตอน หรือนิวตรอน, Example: [นิวเคลียร์]
Body compositionองค์ประกอบของร่างกาย [TU Subject Heading]
Composition (Art)องค์ประกอบศิลป์ [TU Subject Heading]
Composition ; Composition, proportion, etc.องค์ประกอบ [TU Subject Heading]
Polymeric compositesองค์ประกอบทางโพลิเมอร์ [TU Subject Heading]
Composition of Solid Wasteองค์ประกอบขยะ, Example: สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในขยะ จำแนกออกตามลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
อีเทนองค์ประกอบสำคัญในก๊าซธรรมชาติ มีคาร์บอน 2 อะตอม ใช้ผลิตเอทธิลีน [ปิโตรเลี่ยม]
Adaptational Factorsองค์ประกอบทางด้านการปรับปรุงแก้ไขสภาพ [การแพทย์]
Antigen Factorsองค์ประกอบที่เกี่ยวกับแอนติเจน [การแพทย์]
Blood Componentsองค์ประกอบของเลือด, ส่วนประกอบของเลือด, องค์ประกอบของเลือด, ส่วนแยกของเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น Pulp Fiction (1994)
What you guys don't understand is for us, kissing is as important as any part of it.ที่พวกเธอไม่เข้าใจคือ สำหรับเรา การจูบนะสำคัญ เท่าๆ กับองค์ประกอบของมัน The One with the Sonogram at the End (1994)
On revival, the rate of decomposition slows substantially.และองค์ประกอบต่างๆ ทำงานช้าลง Day of the Dead (1985)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
There are standards, technique, composition, color, even subject.มันมีมาตรฐาน, เทคนิค องค์ประกอบ, สี และหัวข้อ Mona Lisa Smile (2003)
The picture, several figures.รูปภาพที่มีหลายองค์ประกอบ Girl with a Pearl Earring (2003)
If Dr. Arroway hadn't acted quickly, we'd have lost key elements.หากดร. เอโรเว ไม่ได้ทำหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วเราจะ มีการสูญเสียองค์ประกอบสำคัญ Contact (1997)
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว I Heart Huckabees (2004)
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ I Heart Huckabees (2004)
What's the core of it? Intimacy is combo of infinites.ความเป็นส่วนตัว คือองค์ประกอบของความไร้ขอบเขต I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น Pulp Fiction (1994)
What you guys don't understand is for us, kissing is as important as any part of it.ที่พวกเธอไม่เข้าใจคือ สำหรับเรา การจูบนะสำคัญ เท่าๆ กับองค์ประกอบของมัน The One with the Sonogram at the End (1994)
On revival, the rate of decomposition slows substantially.และองค์ประกอบต่างๆ ทำงานช้าลง Day of the Dead (1985)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
There are standards, technique, composition, color, even subject.มันมีมาตรฐาน, เทคนิค องค์ประกอบ, สี และหัวข้อ Mona Lisa Smile (2003)
The picture, several figures.รูปภาพที่มีหลายองค์ประกอบ Girl with a Pearl Earring (2003)
If Dr. Arroway hadn't acted quickly, we'd have lost key elements.หากดร. เอโรเว ไม่ได้ทำหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วเราจะ มีการสูญเสียองค์ประกอบสำคัญ Contact (1997)
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว I Heart Huckabees (2004)
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ I Heart Huckabees (2004)
What's the core of it? Intimacy is combo of infinites.ความเป็นส่วนตัว คือองค์ประกอบของความไร้ขอบเขต I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์ประกอบ[ongprakøp] (n) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite  FR: élément [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complement(n) องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์, Syn. supplement, counterpart
constituent(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient
element(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
essential(n) องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
organization(n) องค์ประกอบ, Syn. composition
organization(n) องค์ประกอบ, Syn. composition
particular(n) รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars), See also: องค์ประกอบ, Syn. detail, component, element
principle(n) องค์ประกอบที่สำคัญ
quorum(n) องค์ประกอบ, See also: องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด, Syn. legal minimum
structure(n) ส่วนประกอบ, See also: องค์ประกอบ, Syn. composition, organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, เพิ่ม, สนับสนุน, หนุน, สำรอง, อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ผู้ช่วย, ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper, Ant. principal
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ, โครงกระดูก, องค์ประกอบของส่วนผสม
complement(คอม'พละเมินทฺ) { complemented, complementing, omplements } vt. ส่งเสริม, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์, จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance, match -Conf. compl
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง, สัณฐาน, รูปร่างภายนอก, องค์ประกอบ, กลุ่มดวงดาว, ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement, set
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic, Ant. extrinsic
crasis(แคร'ซิส) n. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ -pl. crases

English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
complement(n) องค์ประกอบ, ส่วนเติมเต็ม, เครื่องประกอบ
composition(n) การแต่ง, การประพันธ์, องค์ประกอบ
configuration(n) รูปร่าง, สัณฐาน, องค์ประกอบ
constituent(n) ส่วนสำคัญ, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
fabric(n) องค์ประกอบ, สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวตึก
frame(n) โครง, รูปร่าง, โครงร่าง, กรอบ, สะดึง, องค์ประกอบ
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ, เป็นองค์ประกอบ
repertoire(n) รายการละคร, รายการแสดง, องค์ประกอบศิลป์
structure(n) โครงสร้าง, การสร้าง, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, องค์ประกอบ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top