ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repertoire

R EH1 P ER0 T W AA2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repertoire-, *repertoire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repertoire(n) บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี, Syn. stock, repertory, collection

English-Thai: Nontri Dictionary
repertoire(n) รายการละคร, รายการแสดง, องค์ประกอบศิลป์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's plenty of time to develop an impressive repertoire of tricks.นั่นคือความอุดมสมบูรณ์ ของเวลาในการพัฒนา เพลงที่น่าประทับใจของเทคนิค Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repertoireSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ]
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ] ; rôle [ m ]
โฟลเดอร์[fondoē = foldoe] (n) EN: folder  FR: folder [ m ] (anglic.) ; répertoire [ m ]
รายการ[rāikān] (n) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ] ; programme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPERTOIRE R EH1 P ER0 T W AA2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repertoire (n) rˈɛpətwaːr (r e1 p @ t w aa r)
repertoires (n) rˈɛpətwaːz (r e1 p @ t w aa z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Repertoire { n }repertoire [Add to Longdo]
Spielplan { m } | Spielpläne { pl }repertoire | repertories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レパートリー(P);レパートリ[repa-tori-(P); repa-tori] (n) repertoire; repertory; (P) #18,335 [Add to Longdo]
歌舞伎十八番[かぶきじゅうはちばん, kabukijuuhachiban] (n) repertoire of 18 kabuki plays [Add to Longdo]
持ち歌[もちうた, mochiuta] (n) one's (song) repertoire [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]
文字レパートリ[もじレパートリ, moji repa-tori] (n) { comp } character repertoire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レパートリ[れぱーとり, repa-tori] repertoire [Add to Longdo]
文字レパートリ[もじパートリ, moji pa-tori] character repertoire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 R'epertoire \R['e]`per`toire"\ (F. r[asl]`p[^a]r`tw[aum]r"; E.
   r[e^]p"[~e]r*tw[aum]r), n. [F. See {Repertory}.]
   A list of dramas, operas, pieces, parts, etc., which a
   company or a person has rehearsed and is prepared to perform.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repertoire
   n 1: the entire range of skills or aptitudes or devices used in
      a particular field or occupation; "the repertory of the
      supposed feats of mesmerism"; "has a large repertory of
      dialects and characters" [syn: {repertory}, {repertoire}]
   2: a collection of works (plays, songs, operas, ballets) that an
     artist or company can perform and do perform for short
     intervals on a regular schedule [syn: {repertoire},
     {repertory}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Repertoire /reːpɛrtoːaːr/ 
  repertoire

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 repertoire /repərtwarə/
  repertoire

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top