ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compages

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compages-, *compages*, compage
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ, โครงกระดูก, องค์ประกอบของส่วนผสม
compaginate(คัมแพจ'จิเนท) vt. รวมกันอย่างหนาแน่น, See also: compagination n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then, Richard Parker, my fierce compagnon, the terrible one who kept me alive... disappeared forever from my life.และแล้ว ริชาร์ด ปาร์กเกอร์ สหายที่ดุร้ายของผม เจ้าตัวร้ายที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่ ได้หายจากชีวิตของผมไปตลอดกาล Life of Pi (2012)
This is my new companion, Douce.Das ist mein neuer Compagnon Duss. Alye parusa (1961)
- I'm Dr. Nash, the airport physician.- Ich bin Dr Nash, der Flughafenarzt. - Ich bin Dr Compagno. Airport (1970)
-Gonzales and his men!- Gonzales und seine Compagneros! Trinity Is Still My Name (1971)
Down with the Committees! Chabot, Delaunay, Basire, Fabre. You are accused of conspiring to bribe elected delegates and foster a revolt of the nobility with gold stolen from the East India Company through your crooked financial schemes.Sie sind der versuchten Bestechung der Volksvertreter angeklagt, zur Förderung der aristokratischen Revolte, mithilfe des Goldes, das der Compagnie des Indes entwendet wurde, durch Ihre betrügerischen Spekulationen. Danton (1983)
Hey, comrade.Aqui es toi, compagnero. Water (1985)
Take cover, comrade.Deckung, Compagneros! Water (1985)
To be made a Compagnon de la Branche d'Or, it is the highest honor my country can bestow.Ein Compagnon de la Branche d'Or zu werden, ist eine hohe Auszeichnung. The Chocolate Box (1993)
- This, um, Compagnon de la Branche d'Or they're awarding me, Poirot... - Ouiais? - I mean, what exactly is a Branche d'Or?Dieser Titel, Compagnon de la Branche d'Or, was bedeutet der? The Chocolate Box (1993)
But who it will be is yet undecided.Es wird ein Compagnon sein, welcher, steht noch nicht fest. The Chocolate Box (1993)
- Poirot. So this lot, they're all Compagnon de la Branche d'Or, are they?Poirot, sind das alles Compagnons de la Branche d'Or? The Chocolate Box (1993)
- Bienvenu Compagnon de la Branche d'Or.Bienvenue, Compagnons de la Branche d'Or. The Chocolate Box (1993)
- I did not know that Gaston Beaujeu had been made a Compagnon. - Oh, yes.Ich wusste gar nicht, dass Gaston Beaujeu zum Compagnon gemacht wurde. The Chocolate Box (1993)
I proclaim James Harold Japp a Compagnon de la Branche d'Or.Ich ernenne James Harold Japp zum Compagnon de la Branche d'Or. The Chocolate Box (1993)
Vive Compagnon! Vive le Compagnon.Vive le Compagnon! The Chocolate Box (1993)
In Chile I had a company of sixty people.In Chile gab es eine Compagnie mit 60 Leuten, aber es gab nichts zu lernen. The Jodorowsky Constellation (1994)
General Transatlantic...Compagnie Générale Transatlantique... Le parfum d'Yvonne (1994)
It helps if you're a soloist in a company.Als Solistin in einer Compagnie... The Gymnast (2006)
Noppe Co. Hops Traders."Noppe Compagnie, Hopfenhändler". Buddenbrooks (2008)
# Qu'est-qui passe ici si tard, # Compagnons de la marjolaine...Qu'est-qui passe ici si tard, compagnons de la marjolaine. Episode #1.1 (2008)
# Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnons de la marjolaine # Qu'est-ce qui passe ici si tard?Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnons de la marjolaine, qu'est-cu qui passe ici si tard? Episode #1.1 (2008)
# Compagnons de la Marjolaine? #Compagnons de la marjolaine. Episode #1.14 (2008)
# Compagnons de la Marjolaine?Compagnon de la Marjolaine. Episode #1.14 (2008)
# Compagnons de la Marjolaine?Compagnon de la Marjolaine. Episode #1.14 (2008)
This is Cyntha Dodds. She's the general manager of the company.Das ist Cynthia Dodds, Geschäftsführerin der Compagnie. Mao's Last Dancer (2009)
Um... you dance with company?Tanzt du in der Compagnie? Mao's Last Dancer (2009)
Well, we'd have to get supporting statements and a petition signed by an employer, the Houston Ballet Company, no doubt.Wir müssten Empfehlungsschreiben und eine vom Arbeitgeber signierte Petition einreichen. Das wäre zweifellos die Houston Ballet Compagnie. Mao's Last Dancer (2009)
On behalf of the Houston Ballet Company and all of us who've had the privilege of seeing you dance, Li, I'd like to say how exciting it's been having you here.Im Namen der Houston Ballet Compagnie und aller, die dich tanzen sehen durften, Li möchte ich betonen, wie aufregend es war, dich hier gehabt zu haben. Mao's Last Dancer (2009)
She's just... Shes not good enough to dance with the company, Li.Sie ist einfach nicht gut genug, um in der Compagnie zu tanzen, Li. Mao's Last Dancer (2009)
But you know, the company is having open audtions.Aber die Compagnie macht ein öffentliches Vortanzen. Mao's Last Dancer (2009)
Maybe we dance in the company together.Vielleicht können wir ja zusammen in der Compagnie tanzen. Mao's Last Dancer (2009)
I need to get into a company. You understand, don't you, Li?Ich muss in eine Compagnie hineinkommen, das verstehst du doch, oder, Li? Mao's Last Dancer (2009)
Li, you've toured wth the Houston Ballet Company and danced all over the world, but your freedom came at a price.Sie sind mit Ihrer Compagnie getourt und haben schon überall auf der Welt getanzt. Doch sie mussten Ihre Freiheit teuer bezahlen. Mao's Last Dancer (2009)
.. my friend, Rudi Smekal and his associate.....meinem Freund Rudi Smekal und dessen Compagnon... My Best Enemy (2011)
Partner also let off.Compagnon lass auch weg. My Best Enemy (2011)
We'll get an apartment near Lincoln Center. You'll be in the Company by the time you're 18.Und mit nicht mal 18 kommst du in die Compagnie. Ladder Theory (2012)
The Company's always meant to take three guys, three girls.Die Compagnie übernimmt drei Jungen und drei Mädchen. Win or Lose (2012)
With substance. I mean, no-one's left the Company this year. No-one's injured.Niemand verließ die Compagnie, niemand ist verletzt. Win or Lose (2012)
So tomorrow the Company's sitting in on Peter Pan auditions.Morgen sieht sich die Compagnie das Peter-Pan-Vortanzen an. Dein Gespräch ist nachmittags, da verteilen sie die Verträge. Win or Lose (2012)
You realise that if I get into the Company, we're celebrating.Wenn ich's in die Compagnie schaffe, dann feiern wir. Win or Lose (2012)
Hey, there are other dance companies... No, there's the Company then there's everywhere else.Hey, es gibt noch andere Compagnien. Win or Lose (2012)
Well, it's too far from the international choreographers, plus there's only really one major ballet company.Wir sind weit weg für internationale Choreographen, und es gibt nur eine bedeutende Ballett-Compagnie. Love It or Fight It (2012)
I feel like you're preparing me for life if I get into the Company, but not for life if I don't.Sie bereiten mich auf ein Leben in der Compagnie vor, aber nicht aufs Leben ohne sie. Love It or Fight It (2012)
Who come at arm's length ♪ Qui viennent jusque dans vos bras To slit the throats of your children and wives! ♪ Egorger vos fils vos compagnes!# Qui viennent jusque dans vos bras, # égorger vos fils, vos compagnes! Serial (Bad) Weddings (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [ f ] ; compagnie [ f ] ; entreprise publique [ f ] ; société publique [ f ]
บริษัท[børisat] (n) EN: company ; corporation ; firm ; agency  FR: société [ f ] ; firme [ f ] ; entreprise [ f ] ; compagnie [ f ] ; agence [ f ] ; établissement [ m ]
บริษัทการบิน[børisat kān bin] (n, exp) FR: compagnie aérienne [ f ]
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
บริษัทประกัน[børisat prakan] (n, exp) FR: compagnie d'assurance [ f ]
บริษัทตัวแทน[børisat tūathaēn] (n, exp) EN: agency ; firm ; company  FR: firme [ f ] ; compagnie [ f ]
ชื่อบริษัท[cheū børisat] (n, exp) EN: corporate name  FR: nom de la société [ m ] ; nom de la compagnie [ m ]
กับข้าว[kapkhāo] (n) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish  FR: plat accompagnant le riz [ m ] ; mets [ m ] (Québ.)
กับแกล้ม[kapklaēm] (n) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine  FR: plats accompagnant les alcools
คลอ[khlø] (v) EN: accompany (with music)  FR: accompagner ; jouer avec qqn
กองร้อย[køngrøi] (n) EN: company  FR: compagnie [ f ]
กงสี[kongsī] (n) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool  FR: compagnie [ f ] ; cartel [ m ]
มาด้วย[mā dūay] (v, exp) FR: accompagner
มากับ[mā kap] (v, exp) EN: accompany ; come with  FR: venir en compagnie de
มิตร[mit] (n) EN: friend ; companion ; fellow  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; camarade [ m, f ] ; compagnon [ m ] ; pote [ m ] (fam.)
ไปด้วย[pai dūay] (v) EN: accompany ; go with  FR: accompagner ; aller ensemble ; aller avec
ไปเป็นเพื่อน[pai pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; go with  FR: accompagner
ไปส่ง[pai song] (v, exp) FR: raccompagner ; reconduire
เป็นเพื่อน[pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion  FR: accompagner ; tenir compagnie
พายุลูกเห็บ[phāyu lūkhep] (n, exp) EN: hailstorm  FR: orage accompagné de grêle [ m ]
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; camarade [ m ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; pote [ m ] (fam.) ; compagnon [ m ] (vx – litt.) ; compagnie [ f ]
เพื่อนเดินทาง[pheūoen doēnthāng] (n, exp) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion  FR: compagnon de voyage [ m ]
เพื่อนเล่น[pheūoen len] (n, exp) EN: playmate ; companion at play ; friend  FR: camarade de jeux [ m ] ; compagnon de jeu [ m ]
เพื่อนร่วมทาง[pheūoen rūam thāng] (n, exp) EN: fellow traveler ; companion  FR: compagnon de voyage [ m ]
พร้อมกับ[phrøm kap] (conj) EN: together with  FR: avec ; en compagnie de ; accompagné de
พวก[phūak] (n) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie  FR: groupe [ m ] ; association [ f ] ; clique [ f ] ; compagnie [ f ] ; faction [ f ] ; fidèles [ mpl ]
ร.ฟ.ท.[Rø.Fø.Thø.] (n) EN: S.R.T. (State Railways of Thailand)  FR: SRT (Compagnie nationale thaïlandaise des chemins de fer) [ f ]
ร่วมกับ[rūam kap] (x) EN: and ; with ; together with ; accompany with  FR: et ; avec ; en compagnie de ; en collaboration avec ; ainsi que
ร่วมไปด้วย[ruam pai dūay] (v) EN: accompany ; go with  FR: accompagner ; aller ensemble
สายการบิน[sāikānbin] (n) EN: airline ; airline company ; carrier  FR: compagnie aérienne [ f ] ; transporteur aérien [ m ]
สายการบินแห่งชาติ[sāikānbin haengchāt] (n, exp) EN: national airline  FR: compagnie aérienne nationale [ f ]
สายการบินนานาชาติ[sāikānbin nānāchāt] (n, exp) EN: international airline  FR: compagnie aérienne internationale [ f ] ; compagnie internationale [ f ]
สายการบินราคาประหยัด[sāikānbin rākhā prayat] (n, exp) EN: low cost airline ; budget airline  FR: compagnie aérienne à bas prix [ f ]
สายการบินราคาต่ำ[sāikānbin rākhā tam] (n, exp) EN: low cost airline ; budget airline  FR: compagnie aérienne à bas prix [ f ]
สายการบินต้นทุนต่ำ[sāikānbin tonthun tam] (n, exp) EN: low-cost airline ; low-cost carrier  FR: compagnie aérienne à bas prix [ f ]
สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก[sāikānbin yøtyiēm thīsut nai lōk] (n, exp) EN: world's best airline  FR: meilleure compagnie aérienne du monde
สัตว์เลี้ยง[sat liēng] (n) EN: pet ; domestic animal  FR: animal domestique [ m ] ; animal de compagnie [ m ]
ส่ง[song] (v) EN: accompany ; escort ; lift ; see off  FR: accompagner ; déposer (qqn)
ตำรวจ 1 กองร้อย = ตร. 1 กองร้อย[tamrūat neung køngrøi] (n, exp) FR: une compagnie de police [ f ]
ทวย[thūay] (n) EN: group ; host ; horde ; company  FR: compagnie [ f ] ; bande [ f ]
ติดตาม[tittām] (v) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail  FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre
อยู่เป็นเพื่อน[yū pen pheūoen] (v, exp) EN: keep company  FR: tenir compagnie

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPAGNIE K AH1 M P AH0 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Co. : Compagnie (Handelsgesellschaft)Co. : company [Add to Longdo]
Co. : Compagnon (Mitinhaber)partner [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compages \Com*pa"ges\, n. sing. & pl. [L., fr. compingere. See
   {Compact}, v. t.]
   A system or structure of many parts united.
   [1913 Webster]
 
      A regular compages of pipes and vessels. --Ray.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top