Search result for

กระตุก

(57 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระตุก-, *กระตุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระตุก[V] pull violently, See also: tug, yank, wrench, Example: เด็กซนกระตุกเชือกโยงเรือเล่นจนขาด, Thai definition: ชักเข้ามาโดยเร็ว
กระตุก[V] have a spasm, See also: jerk, twitch, be affected by spasms, Syn. ชักกระตุก, Example: เราช่วยหามผู้ป่วยขึ้นรถแท็กซี่อย่างยากลำบาก เพราะมีอาการชักกระตุกบิดงอตลอดเวลา, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อหดและยืดตัวขึ้นมาเองทันที
กระตุกกระติก[V] shake, See also: swing, sway, waver, rock, vacillate, Syn. ตุกๆ ติกๆ, Example: อย่ากระตุกกระติกนะ เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: เคลื่อนไหว หรือขยับไม่อยู่นิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระตุกก. ดึงเข้ามาโดยเร็วทันที เช่น กระตุกเชือก, ดึงเข้ามาโดยเร็วทันทีแล้วผ่อนออก เช่น กระตุกสายป่านว่าว, โดยปริยายหมายความว่า สะดุด, ไม่ราบรื่น, เช่น เครื่องยนต์กระตุก
กระตุกรั้งไว้, ห้ามไว้โดยเร็ว, เช่น เกือบจะมีเรื่องกับเขาแล้ว ดีว่าเพื่อนกระตุกไว้
กระตุกอาการที่กล้ามเนื้อหดและยืดตัวขึ้นทันที เช่น เส้นกระตุก ขากระตุก.
กระตุกกระติกว. ตุก ๆ ติก ๆ, อาการที่ห้อยแกว่งไปมา.
กระตุกหนวดเสือก. ทำให้ผู้มีอิทธิพลไม่พอใจ.
ชัก ๑กระตุก เช่น ชักจ้องหน่อง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chvostek's Signกระตุกหดตัวของกล้ามเนื้อออร์ปิคุลาริสรอบๆตา [การแพทย์]
Clonic Movementกระตุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He is stressing. if his right eye starts to twitch,เค้ากำลังเครียด เพราะตาขวาของเค้าเริ่มกระตุก Pret-a-Poor-J (2008)
Them If his pupils dilated, If his pupils were fixed, if there was a twitch...ถ้าเขาเบิกรูม่านตา, ถ้ารูม่านตา ที่ได้รับการรักษาแล้ว, ถ้ายังกระตุก.. Not Cancer (2008)
I can't see his face, can't see the twitch,ฉันไม่เห็นหน้าเขา ไม่เห็นมีอาการกระตุก มองไม่เห็นรูม่านตา Not Cancer (2008)
He was fine, then all of a sudden, he started seizing.ิเขาปกติดีแล้วอยู่ดีๆ\ เค้าก็ชักกระตุก Adverse Events (2008)
And the dts will cause her muscles to continue to twitch, even under sedation.และdtsทำให้กล้ามเนื้อเธอกระตุกตลอดเวลา Birthmarks (2008)
Female, late 20s, tonic-clonic seizure.เพศหญิง อายุ20ปลายๆ มีอาการชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว Lucky Thirteen (2008)
Twenty-six-year-old woman had a tonic-clonic seizure.ผู้หญิงอายุ26 มีอาการชักกระตุก Lucky Thirteen (2008)
Atrial fibrillation throwing emboli.เส้นเลือดใหญ่กระตุก ทำให้ลิ่มเลือดหลุดไปในกระแสเลือด The Itch (2008)
Peptostreptococcus could explain the blinking and...Peptostreptococcus อธิบายเรื่องตากระตุกได้ Dying Changes Everything (2008)
I have huntington's chorea.ฉันเป็นโรคกล้ามเนื้อกระตุกฮันทิงตันต่างหาก Dying Changes Everything (2008)
We yanked him really hard.เรากระตุกเขาแรงมากม๊าก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Don't do anything about Karami, huh? Don't try to flip him or anything like that.อย่าไปยุ่งกับคารามี่ อย่ากระตุกหนวดเสือเด็ดขาด Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs   FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กระตุก[v.] (kratuk) EN: be affected by spasms   
กระตุกว่าว[v. exp.] (kratuk wao) EN: yang a kite   
กระตุกเชือก[v. exp.] (kratuk cheūak) EN: jerk a rope   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flick[VI] กระตุก, See also: ตวัด, สะบัด
jerk away[PHRV] กระชากออก, See also: กระตุกออก, ดึงออกไป, ลากออก, Syn. drag away, pull away, take away, yank away
jerk up[PHRV] กระตุกขึ้น, See also: สะบัดขึ้น, ดึงขึ้น, Syn. pull up
jerk[VT] กระตุก, See also: สะบัด, กระชาก, Syn. yank, twist, thrust
jog[VT] กระตุกเบาๆ, See also: กระทุ้งเบาๆ, เขย่าเบาๆ, Syn. nudge, shake, prod
jolt[VT] กระตุก, See also: กระแทก, เขย่า, Syn. shake, jerk, jog
twitch[VI] กระตุก, See also: เกร็งกระตุก
yank at[PHRV] กระชาก, See also: กระตุกอย่างแรง, Syn. pluck at, pull at, pull on
yank on[PHRV] กระตุกอย่างแรง, See also: กระชากแรง, Syn. pull at, pull on
yank out[PHRV] ดึงออกอย่างแรง, See also: กระตุกออก, Syn. take out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก
choreaโรคประสาทชักกระตุก
clonicadj. เกี่ยวกับการกระตุกสั่นของกล้ามเนื้อ, See also: clonism n. clonicity n.
clonusn. การกระตุกสันของกล้ามเนื้อ
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก,การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,การสั่นอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit,spasm,tremor
convulsive(คันวัล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับมีลักษณะอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,เกี่ยวกับอาการชักกระตุก., See also: convulsiveness n. ดูconvulsive, Syn. fifful,jerky
fibrillationการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle

English-Thai: Nontri Dictionary
convulsive(adj) เกี่ยวกับการหดเกร็ง,เกี่ยวกับการชักกระตุก
flick(vt) ดีด,ตีเบาๆ,สะบัด,กระตุก,ปัด,เคาะ
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
flip(vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด
jerk(n) อาการกระตุก,การพูดตะกุกตะกัก,การสะบัด,การเหวี่ยง,การกระชาก
jerk(vi,vt) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด,หยุดกึก,ฉุด
jerky(adj) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top