ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thrash

TH R AE1 SH   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thrash-, *thrash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrash[VT] เฆี่ยน, See also: หวด, โบย, ฟาด, Syn. beat
thrash[VT] ทำให้แพ้อย่างสิ้นเชิง, See also: ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้แพ้, ตีพ่ายแพ้
thrash[VI] แกว่งไปแกว่งมา
thrash[VT] แกว่งไปแกว่งมา
thrash[VI] ตีขาในน้ำ
thrash[VT] นวดข้าว, See also: ฟาดข้าว, Syn. thresh
thrash[N] การเฆี่ยน, See also: การหวด, การโบย, การฟาด, Syn. beat
thrasher[N] นกหางยาวจำพวก Toxostoma, See also: มีจะงอยปากโค้งยาว และมีหัวสีดำน้ำตาล
thrash out[PHRV] คาดคั้น, See also: เค้นออกมา
thrash out[PHRV] ถก (หาคำตอบ) ให้กับ, See also: ยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบให้กับ, Syn. hash out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail

English-Thai: Nontri Dictionary
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think that deserves a thrashing, don't you?ฉันคิดว่าสมควรได้รับการนวด, คุณไม่? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Don't come back, or I'll thrash you!อย่ากลับมานะ, ไม่งั้นฉันเฆี่ยนเธอแน่ ! Cinema Paradiso (1988)
- He likes to give his lady friends... a good thrashing now and again.- ทำไมล่ะ - ท่านชอบ.. ซ้อมผู้หญิงเป็นครั้งคราว The Illusionist (2006)
And you will be cast up and thrown in the dirt and thrashed back into partition.เจ้าจะถูกเหวี่ยงขึ้น แล้วโยนลงที่โสโครก โบยตีจนแหลกเหลว There Will Be Blood (2007)
It starts thrashing around...แล้วเจ้าวัวนั่นก็ดิ้นพราด ทุรนทุราย No Country for Old Men (2007)
Ranjeet! Thrash him!รานจีต อัดมันเลย Like Stars on Earth (2007)
More like thrashing and screaming in your bed.คุณดิ้นและกรีดร้องอยู่บนเตียง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Why is he thrashing like that?ทำไมเขาสั่นไปมาอย่างนั้น X-Men Origins: Wolverine (2009)
If all you do is thrash at your opponent, you're gonna get nailed.เธอจะโดนตีกลับจนแพ้ เธอยังมัวแต่คิด Rough Trade (2010)
Single cells in a petri dish thrash around until they coalesce.เซลเดี่ยวในถาดทดลอง แกว่งไปทั่วจนกว่าจะมาประสานกัน Take It! (2010)
THRASHER! ♪ It's taken me years.แทรชเชอร์ ตั้งหลายปี Raging Fae (2011)
You getting' slow on me, Thrasher?แอบอู้ซ่อมเหรอ แทรชเชอร์ Raging Fae (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟาด[V] thrash, See also: strike, beat, whip, flog, lash, Syn. ตี, หวด, Example: พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน, Thai definition: หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad   FR: fouetter ; flageller
พะ[v.] (pha) EN: beat ; thrash   
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk   FR: frapper ; battre ; rouer de coups

CMU English Pronouncing Dictionary
THRASH    TH R AE1 SH
THRASHED    TH R AE1 SH T
THRASHER    TH R AE1 SH ER0
THRASHES    TH R AE1 SH IH0 Z
THRASHING    TH R AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrash    (v) θrˈæʃ (th r a1 sh)
thrashed    (v) θrˈæʃt (th r a1 sh t)
thrashes    (v) θrˈæʃɪz (th r a1 sh i z)
thrashing    (v) θrˈæʃɪŋ (th r a1 sh i ng)
thrashings    (n) θrˈæʃɪŋz (th r a1 sh i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash [Add to Longdo]
スラッシュメタル[, surasshumetaru] (n) thrash metal [Add to Longdo]
打擲[ちょうちゃく, chouchaku] (n,vs) thrashing; beating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrash \Thrash\, Thresh \Thresh\, v. t. [imp. & p. p.
   {Thrashed}; p. pr. & vb. n. {Thrashing}.] [OE.
   [thorn]reschen, [thorn]reshen, to beat, AS. [thorn]erscan,
   [thorn]rescan; akin to D. dorschen, OD. derschen, G.
   dreschen, OHG. dreskan, Icel. [thorn]reskja, Sw. tr["o]ska,
   Dan. t[ae]rske, Goth. [thorn]riskan, Lith. traszketi to
   rattle, Russ. treskate to burst, crackle, tresk' a crash,
   OSlav. troska a stroke of lighting. Cf. {Thresh}.]
   1. To beat out grain from, as straw or husks; to beat the
    straw or husk of (grain) with a flail; to beat off, as the
    kernels of grain; as, to thrash wheat, rye, or oats; to
    thrash over the old straw.
    [1913 Webster]
 
       The wheat was reaped, thrashed, and winnowed by
       machines.               --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. To beat soundly, as with a stick or whip; to drub.
    [1913 Webster] Thrash

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrash \Thrash\, Thresh \Thresh\, v. t.
   1. To practice thrashing grain or the like; to perform the
    business of beating grain from straw; as, a man who
    thrashes well.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to labor; to toil; also, to move violently.
    [1913 Webster]
 
       I rather would be Maevius, thrash for rhymes,
       Like his, the scorn and scandal of the times.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thrash
   n 1: a swimming kick used while treading water
   v 1: give a thrashing to; beat hard [syn: {thrash}, {thresh},
      {lam}, {flail}]
   2: move or stir about violently; "The feverish patient thrashed
     around in his bed" [syn: {convulse}, {thresh}, {thresh
     about}, {thrash}, {thrash about}, {slash}, {toss},
     {jactitate}]
   3: dance the slam dance [syn: {slam dance}, {slam}, {mosh},
     {thrash}]
   4: beat so fast that (the heart's) output starts dropping until
     (it) does not manage to pump out blood at all
   5: move data into and out of core rather than performing useful
     computation; "The system is thrashing again!"
   6: beat the seeds out of a grain [syn: {thrash}, {thresh}]
   7: beat thoroughly and conclusively in a competition or fight;
     "We licked the other team on Sunday!" [syn: {cream}, {bat},
     {clobber}, {drub}, {thrash}, {lick}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 thrash
  vi.
 
   To move wildly or violently, without accomplishing anything useful. Paging
   or swapping systems that are overloaded waste most of their time moving
   data into and out of core (rather than performing useful computation) and
   are therefore said to thrash. Someone who keeps changing his mind (esp.
   about what to work on next) is said to be thrashing. A person frantically
   trying to execute too many tasks at once (and not spending enough time on
   any single task) may also be described as thrashing. Compare {multitask}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top