Search result for

หวด

(38 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวด-, *หวด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวด    [V] whip, See also: beat, thrash, lash, Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน, Example: ไม้เรียวของพ่อหวดไม่ถูกก้นลูกชายเลย, Thai definition: ตีลงไปแรงๆ
หวด    [V] whip, Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน, Example: ไม้เรียวของพ่อหวดไม่ถูกก้นลูกชายเลย
หวด    [N] earthenware steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดหอมกรุ่น, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร
หวด    [N] earthen steamer, See also: steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดส่งกลิ่นหอมกรุ่น, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวดน. ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งของ ทำด้วยดินเผา ไม้ไผ่สาน เป็นต้น.
หวดก. ฟาด, ตีแรง ๆ, โบย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chop    [VT] หวดอย่างแรง, See also: ตีอย่างแรง
crack    [VT] หวด, See also: ตีอย่างแรง
flick    [VT] หวด (ด้วยแส่, มือ), See also: ฟาด, ดีด, ตี, Syn. strike, hit, flip
lam out    [PHRV] ตีอย่างแรง, See also: หวด, เฆี่ยน, Syn. hit out, kick out, lash out, strike out
lash against    [PHRV] หวด, See also: เฆี่ยน, ตีอย่างแรง
paddle    [VT] ตี, See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน, Syn. spank, beat
scourge    [VT] หวด, See also: เฆี่ยน, โบย, Syn. whip, hit
swipe at    [PHRV] ตีอย่างแรง, See also: หวด
thrash    [VT] เฆี่ยน, See also: หวด, โบย, ฟาด, Syn. beat
thwack    [VT] หวด, See also: ฟาด, เฆี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
creak(ครีค) {creaked,creaking,creaks} vi. มีเสียงดังเอี๊ยด,เคลื่อนไหวด้วยเสียงดังเอี๊ยด vt. ทำให้เกิดเสียงดังเอี๊ยด. n. เสียงดังเอี๊ยด,เสียงดังอิ๊ดเอี๊ยด, Syn. grate
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
flip(vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
kettle(n) กาน้ำ,หวด,หม้อต้มน้ำ
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย

Are you satisfied with the result?

Go to Top